Facebook Miasto ŻoryYoutube Miasto ŻoryInstagram Miasto ŻoryEpuapBIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikonaWielkość czcionki ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona
BIP ŻoryDla niepełnosprawnych ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 888 ze zm) Prezydent Miasta Żory zawiadamia, że Uchwałą Nr 481/XXXVI/21 Rady Miasta Żory z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz.U. Województwa Śląskiego z dnia 01 grudnia 2021r., poz. 7614) zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Widok z góry na śmieci różnego rodzaju leżące wokół zielonego znaku recyklingu. Stock images by Depositphotos

Widok z góry na śmieci różnego rodzaju leżące wokół zielonego znaku recyklingu. Stock images by Depositphotos

Od 1 stycznia 2022r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 25,00 złmiesięcznieod każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 2,00 zł od obowiązującej stawki opłaty.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 50,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Główne czynniki powodujące wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to:
- wzrost cen usług za odbiór odpadów;
- wzrost opłaty środowiskowej;
- wzrost produkcji ilości odpadów przez mieszkańców (tj. odpadów odbieranych spod nieruchomości oraz odpadów dostarczanych do PSZOK);
- wzrost cen paliwa;
- wzrost cen energii elektrycznej;
- wzrost płacy minimalnej.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

Zmiana wysokości opłaty za odpady nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

W sytuacji, gdy na nieruchomości zmienią się dane mające wpływ na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczba osób, ilość i pojemność pojemników na odpady komunalne- nieruchomości mieszane) właściciel nieruchomości winien złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Opłatę należy wpłacać bez wezwania na indywidualny nr rachunku bankowego przypisany każdemu właścicielowi nieruchomości w następujących terminach:
za I kwartał - do 10 marca danego roku
za II kwartał - do 10 czerwca danego roku
za III kwartał - do 10 września danego roku
za IV kwartał - do 10 grudnia danego roku

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie dotyczy właścicieli nieruchomości wobec których została wydana decyzja określająca wysokość tej opłaty. W tych przypadkach właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odbiór odpadów komunalnych:

Wykonawca świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych dostarczył już właścicielom nieruchomości nowe harmonogramy. W przypadku braku wersji papierowej przypominamy, że są one dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Żory w zakładce gospodarka odpadami/harmonogramy, a także w bezpłatnej aplikacji Eco Harmonogram.

Harmonogramy można także odebrać osobiście w pokoju 207 Urzędu Miasta Żory, Rynek 9.

W przypadku braku odbioru odpadów reklamacje należy składać do Zespołu Gospodarowania Odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Żory pod numerem telefonu: 32 43 48 141, 32 43 48 140 bądź do Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o.  w Chorzowie pod numerem telefonu 880 887 943. Czas na zgłoszenie reklamacji wynosi do 3 dni roboczych od daty odbioru. Prosimy o niezgłaszanie reklamacji o braku odbioru odpadów w dniu ich odbioru. Reklamacje te nie będą uwzględniane.

Zobacz więcej aktualności