Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
Zdjęcie przedstawia Rynek Miasta Żory

RODO

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO W URZĘDZIE MIASTA ŻORY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO – informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Żory, 44-240 Żory, al. Wojska Polskiego 25, nr tel. 32 4348200, e-mail: umzory@um.zory.pl
 2. Prezydent Miasta Żory wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@um.zory.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowane przez monitoring wizyjny przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób odwiedzających Urząd Miasta Żory, pracowników Urzędu oraz ochrony mienia na podstawie art. 9a oraz art. 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 222 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c oraz  art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom w szczególności podmiotom zapewniającym bezpieczeństwo fizyczne Urzędu oraz podmiotom realizującym zadania związane z obsługą techniczną monitoringu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach do jakich zostały zebrane przez okres 14 dni. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony w sytuacji, gdy nagrania zostaną zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. W uzasadnionych przypadkach posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy RODO zgodnie  z art.  77 na  adres  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  Stawki  2,  00-193 Warszawa.
 1. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Obszary objęte monitoringiem wizyjnym w Urzędzie Miasta Żory:

Budynek Urzędu Miasta przy al. Wojska Polskiego 25:

 1. wyznaczone punkty bezpośredniej obsługi klienta na parterze Urzędu,
 2. strefy publiczne (korytarze i klatki schodowe) wszystkich kondygnacji Urzędu,
 3. obszary wejść do budynku Urzędu,
 4. obszar bezpośrednio przyległy do budynku Urzędu,

Budynek Urzędu Miasta przy ul. Rynek 9:

 1. Wydział Spraw Obywatelskich – rejestracja pojazdów, ewidencja ludności, dowody osobiste,
 2. strefy publiczne (korytarze i klatki schodowe) wszystkich kondygnacji Urzędu,
 3. obszary wejść do budynku Urzędu od strony parkingu przy ul. Bramkowej oraz od strony Rynku,
 4. obszar bezpośrednio przyległy do budynku Urzędu,

Budynek Urzędu Miasta – Terenowy Punkt Paszportowy przy ul. Bramkowej 28:

 1. strefa publiczna punkt obsługi klienta,
 2. obszar wejścia do budynku Urzędu,
 3. obszar bezpośrednio przyległy do budynku Urzędu.

Obszar monitorowany nie obejmuje:

 1. pomieszczeń biur i gabinetów pracowników,
 2. pomieszczeń socjalnych i sanitariatów.

 


 

 NAGRYWANIE ROZMÓW TELEFONICZNYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Miasta Żory.

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO

informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Żory. Siedzibą Prezydenta Miasta Żory jest Urząd Miasta Żory przy ul. Aleja Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, 32 4348200, e-mail: umzory@um.zory.pl Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Rynek 9, 44-240 Żory, adres email: iod@um.zory.pl
 3. Państwa dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych Pani/Pana osoby będą przetwarzane przez Administratora w celu poprawy jakości świadczonych przez Urząd Miasta usług oraz zapewnienia porządku
  i bezpieczeństwa. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO; co oznacza, że na przetwarzanie  Pani/Pana danych jest konieczna zgoda, która rozumiana jest jako dobrowolne, konkretne, świadome
  i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Podanie danych osobowych, w przypadku danych przetwarzanych w systemie telekomunikacyjnym, jest dobrowolne. System telekomunikacyjny informuje osobę telefonującą przez odtworzenie odpowiedniego nagrania, o tym, że rozmowa telefoniczna jest nagrywana. Warunkiem kontynuowania rozmowy telefonicznej jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na jej nagrywanie, a wyrażenie zgody następuje poprzez dobrowolne kontynuowanie rozmowy przez osobę telefonującą do Urzędu Miasta.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, w celu wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez administratora nie dłużej niż sześć miesięcy od dnia nagrania (termin usunięcia danych może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu). W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu;
 7. posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mając na uwadze specyfikę danych przetwarzanych w systemie rejestracji dźwięku informujemy, że realizacja uprawnień może się wiązać z koniecznością przedstawienia informacji o czasie nagrania i wskazania numeru telefonu. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 10. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zidentyfikowania osoby dzwoniącej przez Administratora co może uniemożliwić załatwienie sprawy, która stanowi przedmiot rozmowy telefonicznej.

 


 

 

Informacja RODO dotycząca przetwarzania danych dla kanałow Social Media - Facebook

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informuję, w jaki sposób przetwarzane będą Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Urzędu Miasta Żory (https://www.facebook.com/miasto.zory/) w serwisie Facebook (dalej „fanpage”).

I. Informacje ogólne

 • Zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników Facebooka, a w szczególności dla fanów naszego fanpage’a w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.
 • Wszelkie działania naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte
  w regulaminie Facebooka.
 • Polityka naszego fanpage’u może różnić się treścią od innych stron podmiotów na Facebooku.
 • Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
 • Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
 • Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.
 • Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy:  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

II. Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,
 • udostępniły którykolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u na swoim profilu,
 • opublikowały recenzję na fanpage’u,
 • wysłały wiadomość prywatną do administratorów fanpage poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory  jest Prezydenta Miasta Żory z siedzibą w  Urzędzie  Miasta Żory, ul.Al. Wojska Polskiego 25, tel. 32 43 48 220 adres e-mail: sekretariat@um.zory.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mona sie skontaktować : tel. 32 43- 48-133, adres e-mail: iod@um.zory.pl, na adres ul. Rynek 9, 44-240 Żory.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe osób określonych w pkt. II przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 18 ustawy o samorządzie gminnym
w następujących celach:

 • w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Miasto Żory https://www.facebook.com/miasto.zory/ na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i które odbywają się na terenie miasta, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej,
 • w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Administratora),
 • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a,
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do czasu cofnięcia zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO).

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.

IV. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

 1. identyfikator Facebooka (imię i nazwisko lub/i nick internetowy), w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook, które nie są przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowane w celu potwierdzenia prawdziwości danych;
 2. dane opublikowane przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 3. zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
 4. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
 5. adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika,
 6. treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji), reakcje na posty, treść dodanych komentarzy lub publikowanie na naszym fanpage’u zdjęcia,
 7. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.

 V. Odbiorcy danych

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
 2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z nami przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpaga;
 3. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 4. osobom odwiedzającym portal Facebook (osobom zainteresowanym publikacjami).

 VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook deklaruje, wykorzystywanie typowych klauzul umownych zatwierdzone przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów – więcej: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

VII. Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.: 

 1. informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania;
 2. w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora; 
 3. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
 4. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 5. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

VIII. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

 1. a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 3. c) prawo do usunięcia danych,
 4. d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. e) prawo do cofnięcia zgody –  w przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową lub list przesłany pocztą tradycyjną lub osobiście w naszej siedzibie – dane kontaktowe w pkt. II powyżej.

IX. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 

X. Skarga do organu nadzorczego

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), tel. 22 531 03 00, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

XI. Informacje o źródle danych

Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook, z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage’u na platformie internetowej Facebook.
W związku ze specyfikacją portalu Facebook informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. Państwa dane, które przetwarzane będą w ramach zamieszczanych przez Państwa komentarzy na profilu Urzędu Miasta Żory, będą dostępne w serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub Administratora profili.

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem z mechanizmu newslettera na stronie internetowej Urzędu Miasta Żory www.zory.pl

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO

informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Żory. Siedzibą Prezydenta Miasta Żory jest Urząd Miasta Żory przy ul. Aleja Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, 32 4348200, e-mail: umzory@um.zory.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Rynek 9, 44-240 Żory, adres email: iod@um.zory.pl
 3. Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail będą przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia wysyłki newslettera.
 4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO; co oznacza, że na przetwarzanie Pani/Pana danych jest konieczna zgoda, która rozumiana jest jako dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Podanie danych osobowych, w przypadku danych przetwarzanych w systemie telekomunikacyjnym, jest dobrowolne.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, w celu wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach do jakich zostały zebrane przez okres korzystania z newslettera. Po rezygnacji z newslettera dane zostaną usunięte.
 8. Posiadają państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczące narusza przepisy RODO zgodnie  z art.  77 na  adres  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  Stawki  2,  00-193 Warszawa.
 10. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości skorzystania z newslettera.