Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
Zdjęcie przedstawia Rynek Miasta Żory

Program Duża Rodzina (miejski)

Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych przez ułatwienie dostępu do kultury, rekreacji, sportu oraz innych usług.

W związku z podjęciem 30.10.2014 r. przez Radę Miasta Żory Uchwały Nr 545/LI/14 w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały 496/XLV/2010 Rady Miasta Żory z dnia 25.03.2010 r.  w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Żory programu „Duża rodzina” informujemy, iż wnioski o wydawanie kart „Duża rodzina” można składać w Wydziale Polityki Społecznej.

Program adresowany jest do „rodzin wielodzietnych”. Poprzez „rodzinę wielodzietną” rozumie się rodzinę składającą się z rodziców lub opiekunów prawnych (z jednego rodzica, opiekuna prawnego), której członkowie są zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Żory oraz mającą na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

a) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

b) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

c) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ponadto poprzez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę zastępczą bez względu na ilość dzieci.

Potwierdzeniem faktu uczestnictwa w programie przez podmioty udzielające ulg będą informacje umieszczane w witrynach lub przy wejściach do obiektów w formie naklejki. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestnictwem w programie – poprzez udzielenie ulg na określonych przez nich warunkach, mogą przystąpić do programu na podstawie deklaracji złożonej w Wydziale Polityki Społecznej.

INSTYTUCJE I FIRMY, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO WPROWADZONEGO NA TERENIE MIASTA ŻORY PROGRAMU „DUŻA RODZINA”

Pobierz wniosek

 

WYKAZ INSTYTUCJI I FIRM, KTÓRE SIĘ WŁĄCZYŁY DO PROGRAMU OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY DUŻA RODZINA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONACH

empatia.mpips.gov.pl

www.slaskiedlarodziny.pl