Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

Opłaty

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2022 rok

Od 1 stycznia 2022r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 25,00 złmiesięcznieod każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 2,00 zł od obowiązującej stawki opłaty.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 50,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Główne czynniki powodujące wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to:
- wzrost cen usług za odbiór odpadów;
- wzrost opłaty środowiskowej;
- wzrost produkcji ilości odpadów przez mieszkańców (tj. odpadów odbieranych spod nieruchomości oraz odpadów dostarczanych do PSZOK);
- wzrost cen paliwa;
- wzrost cen energii elektrycznej;
- wzrost płacy minimalnej.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

Zmiana wysokości opłaty za odpady nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

W sytuacji, gdy na nieruchomości zmienią się dane mające wpływ na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczba osób, ilość i pojemność pojemników na odpady komunalne- nieruchomości mieszane) właściciel nieruchomości winien złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Terminy wnoszenia opłat

Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie.

Opłatę należy wpłacać bez wezwania na indywidualny nr rachunku bankowego przypisany każdemu właścicielowi nieruchomości w następujących terminach:
za I kwartał - do 10 marca danego roku
za II kwartał - do 10 czerwca danego roku
za III kwartał - do 10 września danego roku
za IV kwartał - do 10 grudnia danego roku