Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
Seniorzy i niepełnosprawni banner

Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami

Urząd Miasta Żory przygotował poradnik dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Znajdują się w nim informacje o usługach i jednostkach, które mogą okazać się dla tych osób pomocne w codziennym życiu.

Urząd Miasta Żory

Mobilny urzędnik          

Dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami dotarcie do siedziby urzędu miasta, by załatwić ważną sprawę, często bywa problematyczne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Urząd Miasta Żory wprowadza dla tych osób możliwość skorzystania ze wsparcia „Mobilnego urzędnika”.

„Mobilny urzędnik” to usługa skierowana dla osób, które z uwagi na stan zdrowia (niepełnosprawność) czy podeszły wiek nie mają możliwości osobistego dotarcia do urzędu i załatwienia sprawy. Te osoby mogą liczyć na pomoc urzędnika, który dotrze do ich miejsca zamieszkania na terenie Żor.

O pomoc „Mobilnego urzędnika” można wystąpić na kilka sposobów:
a) telefonicznie – informacja Urzędu Miasta Żory tel. 32 43 48 100 (Rynek 9) lub 32 43 48 200 (al. Wojska Polskiego 25)
b) wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: mobilnyurzednik@um.zory.pl
c) opiekun osoby, która chce skorzystać z pomocy „Mobilnego urzędnika” może zgłosić taką potrzebę w Urzędzie Miasta – informacje Urzędu Miasta Żory.

Wystarczy poinformować o potrzebie skorzystania z pomocy „Mobilnego urzędnika” oraz krótko wyjaśnić czego dotyczy sprawa, a także podać numer telefonu do kontaktu.

Następnie pracownik Urzędu Miasta Żory, odpowiedzialny za daną sprawę skontaktuje się z mieszkańcem w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia, by ustalić sposób załatwienia sprawy i dogodny dla osoby zgłaszającej termin wizyty. Urzędnik dostarczy potrzebne dokumenty i pomoże w ich wypełnieniu.               

Godziny pracy:
Pn. 7:30 - 17:00
Wt.-Czw. 7:30 - 15:30
Pt. 7:30 - 14:00

Dane adresowe:
Rynek 9 lub al. Wojska Polskiego 25
tel. 32 43 48 100, 32 43 48 200
mobilnyurzednik@um.zory.pl

 

Wydział Polityki Społecznej

W Wydziale Polityki Społecznej można:
- wyrobić Żorską Kartę Seniora;
- zwrócić się o Kopertę Życia;
- wyrobić Kartę Dużej Rodziny dla rodziców trojga dorosłych dzieci.
Poza tym przydatne mogą być również następne strony internetowe: www.seniorzy.slaskie.pl, www.rabatseniora.pl,  www.50ok.pl, gdzie można uzyskać różne potrzebne informacje dot. śląskiej karty seniora, rabatów przysługujących seniorom i inne.       

Godziny pracy:
Pn. 7:30 - 17:00
Wt.-Czw. 7:30 - 15:30
Pt. 7:30 - 14:00

Dane adresowe:
Rynek 9, pok. 200, 201 
tel. 324348134, 324348135, 324348184
wps@um.zory.pl

Karta Dużej Rodziny także dla rodziców-seniorów!

Wszyscy rodzice, również zastępczy, którzy w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci, mają prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny. To system zniżek na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, bezpłatny wstęp do parków narodowych czy ulgi w ponad 20 tys. miejsc w całej Polsce. Użytkownicy KDR mogą korzystać również z jej wersji mobilnej.

Kto ma prawo do Karty Dużej Rodziny?

Wszyscy rodzice, a także rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, którzy mają lub mieli w przeszłości na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

A także dzieci:
- w wieku do 18. roku życia,
- w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Wnioski o wydanie ogólnopolskich kart można składać za pośrednictwem systemu elektronicznego EMPATIA lub w sposób tradycyjny w Urzędzie Miasta Żory, Rynek 9 pok. 200, nr tel. 32 43 48 184.

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja na terenie Żor

W Żorach funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawne, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w ramach ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Kto może skorzystać?  

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie (uprawnionej), która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

W 2022 roku w Żorach funkcjonują trzy punkty, które mieszczą się w budynku przy ul. Wodzisławskiej 1/1 (obok Urzędu Skarbowego i Policji). Porady są udzielane stacjonarnie oraz telefonicznie. Punkty czynne są w dni robocze od poniedziałku do piątku wg poniższego harmonogramu:

Punkt nr 1:
- poniedziałek, wtorek, piątek: 8:00 - 12:00,
- środa, czwartek: 12:00 - 16:00.
W punkcie udzielane są nieodpłatne porady prawne oraz w wyznaczone dni i godziny nieodpłatna mediacja.

Punkt nr 2
- poniedziałek: 16:00 - 20:00,
- wtorek: 12:00 - 16:00,
- środa: 8:00 - 12:00,
- czwartek, piątek: 16:00 - 20:00,
W punkcie udzielane są nieodpłatne porady prawne oraz w wyznaczone dni i godziny nieodpłatna mediacja.

Punkt nr 3:
- poniedziałek: 12:00 - 16:00,
- wtorek, środa: 16:00 - 20:00,
- czwartek: 8:00 - 12:00,
- piątek: 12:00 - 16:00
W punkcie świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz w wyznaczone dni
i godziny nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna mediacja prowadzona jest przez uprawnionych mediatorów w następujących dniach i godzinach:
- poniedziałek: 12:00 – 20:00,
- środa: 12:00 - 16:00,
- czwartek: 8:00 – 12:00.

Zapisy na porady

W celu uzyskania świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji, wymagana jest wcześniejsza rejestracja, którą należy dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: 32 43 48 302 w godzinach pracy Urzędu Miasta Żory (poniedziałek: 7:30-17:00; wtorek-czwartek; 7:30-15:30; piątek: 7:30-14:00) lub bezpośrednio w punkcie albo w Urzędzie Miasta (Rynek 9, pok. 201). Zapisy można również zgłaszać na adres e-mail: wps@um.zory.pl. Świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego odbywają się według kolejności zgłoszeń.

Osoby z niepełnosprawnościami

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja także poza punktem (również w miejscu zamieszkania) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

ZAKRES ŚWIADCZONEJ POMOCY

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach, miedzy innymi w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. Ponadto wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub sporządzenie projektu pisma w sprawach administracyjnych.

Poza tym nieodpłatna pomoc prawna obejmuje pomoc osobie uprawnionej w sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Zasady i zakresie udzielania nieodpłatnej mediacji 

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona przez bezstronnego mediatora pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną, która inicjuje przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji, może być wyłączenie osoba (uprawniona), która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna mediacja obejmuje poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz o wynikających z tego korzyściach.  Ponadto przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji lub wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej. Następnie przeprowadzenie mediacji pomiędzy stronami sporu oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie zawartej przed mediatorem ugody.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, które już zostały skierowane przez sąd lub inny organ do mediacji lub postępowania mediacyjnego. Ponadto gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona przez osobę (mediatora), która w sprawie którejkolwiek ze stron wcześniej świadczyła pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie, co mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności. W takiej sytuacji mediator może poinformować o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających. Może przygotować projekt wniosku o mediację czy umowy. Odmawia jednak przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji, informując osobę uprawnioną o możliwości skorzystania z nieodpłatnej mediacji prowadzonej przez innego mediatora w tym samym punkcie lub innych punktach.

 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Do zadań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Żorach należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

– integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami,

– realizacji praw osób z niepełnosprawnościami,

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami,

3) ocena realizacji programów,

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu (radę miasta na prawach powiatu) pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawnościami.

W kadencji 2019 - 2023 w skład Rady wchodzą:

Jacek Świerkocki – Przewodniczący Rady, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych, tel. 32 43 48 114; j.swierkocki@um.zory.pl

Izabela Bester – Wiceprzewodnicząca Rady - Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Żorach

Dorota Raszka-Trzópek – sekretarz rady - Stowarzyszenie Wspólna Pasja

Barbara Chudek – Stowarzyszenie Amazonki

Ewa Kubicka – Fundacja TEANO

 

Skład Rady w kadencji 2015 - 2019:

Jacek Świerkocki – Przewodniczący Rady, Pełnomocnik Miasta ds. Społecznych ; tel. 32 43 48 114; j.swierkocki@um.zory.pl

Elżbieta Fabian – Wiceprzewodnicząca Rady, przedstawiciel Zakładu Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja” w Żorach; elafabian(at)wp.pl

Izabela Bester – Sekretarz Rady, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Żorach; izabela.bester@gmail.com

Edyta Wesołowska – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach; wesolowska1965@gmail.com

Ewa Staszkiewicz – przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żorach; staszkiewicz.e@wp.pl

Zakłady podstawowej opieki zdrowotnej

NZOZ „De - Med” Sp. z o.o.
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 18:00.   

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 18:00

Dane adresowe:
ul. Dworcowa 12      
tel. dorośli: 32 43 42 560
tel. dzieci: 32 43 42 365        
www.de-med..eude_med@o2.pl
de-med@tlen.pl

NZOZ  „Elmed” Sp. z o.o.
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 18:00.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 18:00

Dane adresowe:
os. Powstańców Śląskich
tel. dorośli: 32 43 41 636
tel. dzieci: 32 43 43 938
elmedzory@onet.eu      

NZOZ „Alfa - Med” Sp. z o.o.
Podstawowa opieka zdrowotna. Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku osobiście od 7:00 oraz telefonicznie od 8:00.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 7:00 - 18:00

Dane adresowe:
ul. Promienna 1         
tel. dorośli: 32 43 43 272               
tel. dzieci: 32 43 55 590        
www.alfamed-zory.pl
przychodnia@alfamed-zory.pl

NZOZ  „Eskulap” Sp. z o.o.
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 18:00

Dane adresowe:
os. 700-lecia Żor PU-15        
tel. dorośli: 32 43 42 266               
tel. dzieci: 32 43 45 882        
eskulap6@poczta.onet.pl     

NZOZ  „Kor - Med” Lek. Sp. Part.
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 18:00

Dane adresowe:
os. Korfantego PU-10
tel. 32 43 43 406       
kormed@vp.pl

NZOZ  „Medyk”
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 7:15 - 18:00

Dane adresowe:
os. Ks. Władysława 27         
tel. dorośli: 32 43 41 355
tel. dzieci: 32 43 41 531
biuro@nzoz-medyk.pl

NZOZ  „Na Rondzie”
Podstawowa opieka zdrowotna. Rejestracja: Codziennie od poniedziałku do piątku od 7:30 do 17:30 - wyłącznie osobiście.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 18:00

Dane adresowe:
Al. Wojska Polskiego 3c       
tel. dorośli: 32 72 29 090, 32 72 47 338
tel. dzieci: 32 72 31 894
www.narondzie.pl

przychodnia@narondzie.pl

NZOZ  „ZDROWIE” Sp. J.
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 18:00

Dane adresowe:
ul. Boczna 1L
tel. 32 43 46 255       
jerzypasierbek@wp.pl

NZOZ  „Szkol – Med”       
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 18:00

Dane adresowe:
os. Księcia Władysława 27   
tel. 32 43 41 355, 502 539 870         
mariakasiorowska@o2.pl

NZOZ  Przychodnia Miejska w Żorach Sp. z o.o.           
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 16:00

Dane adresowe:
ul. Gwarków 22a       
tel. 32 44 07 688       
przychodnia@mzoz.zory.pl

NZOZ  Przychodnia Miejska w Żorach Sp. z o.o.           
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 18:00

Dane adresowe:
ul. Dąbrowskiego 20 
tel. 32 43 41 248       
poz@mzoz.zory.pl

MZOZ Sp. z o.o. Żory         
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji.

Godziny pracy:
Całodobowo

Dane adresowe:
ul. Dąbrowskiego 20 
tel. 32 43 41 224, 32 43 41 245        
www.mzoz.zory.pl
szpital@mzoz.zory.pl

Zakłady specjalistycznej opieki zdrowotnej

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (dla dorosłych)

NZOZ  „Medyk”
NZOZ  „Medyk” oferuje bezpłatne świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych oraz z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Zapisy w rejestracji.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 7:15 - 18:00

Dane adresowe:
os. Ks. Władysława 27         
tel. 32 43 41 355
biuro@nzoz-medyk.pl         

NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień  S.C.
NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień S.C. oferuje bezpłatne świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych oraz terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu. Rejestracja odbywa się telefonicznie.

Godziny pracy:
Pn. - 11:30 - 21:00
Wt. - 10:30 - 21:30
Śr. - 11:30 - 20:00
Czw. - 11:30 - 19:30
Pt. - 08:30 - 20:00

Dane adresowe:
os. Sikorskiego 52
tel. 32 43 41 954
pzpiu@o2.pl

 

NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „AL-MED”    
NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „AL-MED” realizuje bezpłatne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin, zamieszkałych na terenie Miasta  Żory, w zakresie:
- terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych udzielane ambulatoryjnie w formie porady, wizyty (w tym wizyty domowe), sesje psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej/par,
- terapii uzależnień od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży udzielane ambulatoryjnie w formie porady, wizyty (w tym wizyty domowe), sesje psychoterapii, sesje psychoterapii rodzinnej.
Zgłoszenie się telefoniczne lub osobiste.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 20:00

Dane adresowe:
Al. Wojska Polskiego 3c       
tel. 32 72 29 092       
www.almed-centrum.pl
zory@almed-centrum.pl

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (dla dzieci i młodzieży)

NZOZ Ośrodek Medyczno - Terapeutyczny „SYRIUSZ”        
NZOZ Ośrodek Medyczno - Terapeutyczny „SYRIUSZ” realizuje bezpłatne świadczenia opieki zdrowotnej w Poradni Zdrowia Psychicznego. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin przyjmuje pacjentów do 18 roku życia bądź do 26 lat, gdy dziecko uczęszcza do szkoły (konieczna ważna legitymacja szkolna/studencka). 

Rodzaje świadczeń:
- diagnoza i leczenie psychiatryczne;
- orzecznictwo psychiatryczne;
- diagnoza psychologiczna;
- psychoterapia indywidualna;
- pomoc psychologiczna;
- psychoterapia grupowa;
- psychoedukacja pacjenta i jego rodziny;
- praca z rodziną;
- program terapeutyczno-rehabilitacyjny dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

Ośrodek realizuje także bezpłatne świadczenia opieki zdrowotnej na oddziale dziennym w zakresie:
- zaburzenia emocji, mieszane zaburzenia zachowania i emocji, nerwice dziecięce
- ADHD
- ASD: autyzm dziecięcy, HFA (autyzm wysoko funkcjonujący), zespół Aspergera
- opóźnienie rozwoju psychoruchowego
- zaburzenia lękowe, dysfunkcjonalna nieśmiałość, problemy w relacjach rówieśniczych
- mutyzm wybiórczy
- zespół natręctw
- tiki
- dolegliwości psychosomatyczne, bóle psychogenne
- odmowa chodzenie do szkoły
- trudności w nauce, dysleksja rozwojowa.

Zapisy w rejestracji Ośrodka.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 20:00
Sb.- 8:00 - 14:00

Dane adresowe:
ul. Promienna 5A      
tel. 32 72 31 274, 32 72 45 921        
www.zory.nzozsyriusz.pl
osrodek@nzozsyriusz.pl

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żorach         

Dla dzieci i młodzieży:
- diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna;
- terapia pedagogiczna, logopedyczna (indywidualna i grupowa) oraz terapia ręki;
- terapia psychologiczna (indywidualna, rodzinna);
- wstępna diagnoza słuchu;
- opiniowanie i orzecznictwo;
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
- poradnictwo zawodowe dla młodzieży;
- wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży.

Dla rodziców i opiekunów:  
- poradnictwo wychowawcze;
- zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców;
- terapia rodzinna;
- profesjonalne poradnictwo dla rodziców;
- kompleksowe wspieranie rodziców i opiekunów dzieci w pokonywaniu napotykanych trudności wychowawczych.

Dla nauczycieli i wychowawców:
- konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne na terenie przedszkoli, szkół oraz poradni; - organizowanie i prowadzenie spotkań szkoleniowych i warsztatowych;
- prowadzenie na terenie szkół zajęć profilaktycznych oraz zajęć integrujących zespoły klasowe;
- podejmowanie działań konsultacyjno -interwencyjnych w szkołach i przedszkolach;
- wsparcie merytoryczne w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Od 1 stycznia 2016 r. decyzją Śląskiego Kuratorium Oświaty poradnia orzeka na rzecz dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym zespołem Aspergera.

W ramach pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej działa Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy. Do najważniejszych celów pracy ośrodka należą:

- udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
- wskazywanie właściwych form kompleksowej, specjalistycznej pomocy , w szczególności  rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia,
- koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

Godziny otwarcia:
Pn. - Czw. 8:00 - 18:00 
Pt. 8:00 - 16:00

Dane adresowe:
ul. Wodzisławska 1/207               
tel. 324345329  
www.pppzory.pl,
psychologiczna@wp.pl

Placówki i instytucje pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach ma na celu pomoc najbardziej potrzebującym w mieście.

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 7:30 - 15:30

Dane adresowe:
os. Księcia Przemysława 2
tel. 32 43 42 412, 32 43 43 713
www.mops.zory.bip.net.plmops@mops.zory.pl

Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Wodzisławska 1,44-240 Żory
tel. 32 4329161 lub 162.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
Ośrodek świadczy bezpłatne usługi w zakresie:
- pomocy psychologicznej - w formie terapii indywidualnej, terapii par, terapii małżeństw, terapii rodzinnej,
- pomocy prawnej,
- grup wsparcia,
- udzielania schronienia w Hostelu osobom będącym w ostrym kryzysie życiowym ze szczególnym uwzględnieniem osób doznających  przemocy domowej.

Pomoc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielana jest osobom w kryzysie, a szczególnie po doświadczeniu:
- napaści i przemocy,
- radykalnej zmiany życiowej,
- konfliktów rodzinnych i w związkach,
- przemocy domowej,
- straty i żałoby,
- zagrażającym samobójstwem,
- wypadku, katastrofy i innych nagłych traumatycznych zdarzeń.

Tryb przyjmowania klientów: bez skierowań, nieodpłatnie, pomoc psychologiczna po uprzednim umówieniu terminu. Przyjęcie do hostelu na podstawie skierowania dyrektora MOPS Żory.

Godziny otwarcia:
Całodobowo

Dane adresowe:
ul. Boryńska 13
tel. 32 43 57 840
oikzory@op.pl

Zespół Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych
Pracownicy Zespołu rozpatrują sprawy:
- kierowania osób do Domów Pomocy Społecznej,
- przyznawania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
- wydawania, przyjmowania i rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (turnusy rehabilitacyjne, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dotyczących likwidacji barier architektonicznych, barier technicznych),
- realizacji i dofinansowania z programu „Aktywny Samorząd”.

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 7:30 - 10:00

Dane adresowe:
ul. Boryńska 13

Rehabilitacja społeczna
tel. 32 43 57 840, wew. 30

Przyznawanie usług opiekuńczych  w miejscu zamieszkania
tel. 32 43 57 840, wew. 27

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej
tel. 32 43 57 840, wew. 23

Dział Pomocy Środowiskowej
Świadczy usługi w zakresie udziela pomocy finansowej (zasiłki celowe, okresowe, stałe, specjalne), rzeczowej, pomocy asystenta rodziny, pracy socjalnej.

Godziny pracy:
Pn. - Pt. 7:30 - 10:00 i 14:00 - 15:30

Punkt terenowy 1 i Punkt terenowy 2
ul. Księcia Przemysława 2
te. 32 4342412, 32 4343713, wew. 20

Punkt terenowy 3      
os. Pawlikowskiego PU 13   
tel. 32 43 56 002, 516 766 279        

Punkt terenowy 4      
ul. Gwarków 5a         
tel. 32 43 58 690      

Dział świadczeń rodzinnych           
Świadczy usługi w zakresie:
- przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego,
- przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- przyznawania zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- przyznawania jednorazowego świadczenia wynikającego z ustawy „Za życiem”,
- przyznawania świadczenia rewalidacyjnego na dziecko do 36 miesiąca życia.

Godziny otwarcia:
Pn: 7:30 - 15:30
Wt.: 12:00 - 15:30
Śr.: 07:30 - 15:30
Czw.: 12:00 - 15:30

Dane adresowe:
Rynek 9
tel. 32 43 48 183, 32 43 48 139, 32 43 48 178, 32 43 48 181, 32 43 48 182
dsr@mops.zory.pl

Dzienny Dom „Senior +” w Żorach
Dzienny Dom „Senior +” w Żorach jest prowadzony przez Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach w ramach powierzonych do realizacji zadań. Dom jest placówką wsparcia dziennego pobytu przeznaczoną dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają wsparcia w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Dom jest placówką koedukacyjną, dysponującą 30 miejscami. Dom przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Miejskiej Żory. Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach i wydanej decyzji kierującej.

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 8:00 - 16:00

Dane adresowe:
ul. Kłokocińskiej 78a 
tel. 32 72 44 241       
www.facebook.com/seniorwigorzory
           

Miejski Dom Pomocy Społecznej w Żorach
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Żorach zapewnienia osobom starszym i niepełnosprawnym fizycznie usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.      

Dane adresowe:
os. Powstańców Śl. 20          
tel. 32 43 42 250
www.mdps.zory.bip.net.pl
biuro@mdps.zory.pl

Organizacje pozarządowe

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach
Celem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach  jest:
- działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka,
- prowadzenia ku ich aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

W ramach PSONI działają następujące placówki:
- OWI – Ośrodek Wczesnej Interwencji
- OREW - Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy
- WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej
- ŚRR – Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna.
- BOP – Biuro Obsługi Placówek

Dane adresowe:
ul. Piastów Górnośląskich 8 (os. Księcia Władysława)       
tel. 32 43 43 678       
www.psoni.zory.pl
bop.zory@psoni.org.pl

Ośrodek Wczesnej Interwencji
OWI – Ośrodek Wczesnej Interwencji jest niepubliczną, specjalistyczną placówką, która obejmuje swoim działaniem wszystkie dzieci objęte ubezpieczeniem w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i Unii Europejskiej. Placówka realizuje kontrakt w ramach realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacja lecznicza dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Ośrodek Wczesnej Interwencji zapewnia wielospecjalistyczną i kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym (głównie z wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego) oraz dzieci z zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Do placówki OWI kierowane są dzieci w wieku od urodzenia do 7 roku życia z grupy wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego, z wadami ośrodkowego układu nerwowego (OUN) – małogłowiem, wodogłowiem z przepukliną oponowo – rdzeniowego, z zespołami abberacji chromosomowej, z chorobami metabolicznymi układu nerwowego, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym o ustalonej lub nieustalonej etiologii.

Dokumenty wymagane przy rejestracji nowego pacjenta:
- skierowanie „do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci” wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej; rehabilitacyjnej; ortopedii i traumatologii narządu ruchu; neurologicznej; reumatologicznej; chirurgii dziecięcej; endokrynologii dziecięcej; diabetologii dziecięcej,
- dyskietka NFZ dziecka lub PESEL dziecka, PESEL rodziców/opiekunów dziecka, numery i serie dowodów osobistych oraz numery telefonów rodziców/opiekunów."

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00-14:00

Dane adresowe:
tel. 32 434 52 36, 572 828 065
owi.zory@psoni.org.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy
OREW - Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest niepubliczną placówką oświatową przeznaczoną dla wychowanków w wieku od 3 do 25 roku życia z głęboką niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami, którzy wymagają kompleksowej wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno – edukacyjnej, świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu psychofizycznego i wieku. OREW jest współrelaizatorem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach którego udzielane są świadczenia w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym. Celem działania placówki jest poprawa rozwoju psychoruchowego i społecznego, poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym, rozwijanie zainteresowania otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk, rozwój myślenia, rozwijanie umiejętności współżycia w grupie. Wychowankowie są codziennie dowożeni i odwożeni na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

Do przyjęcia dziecka do OREW wymagane są następujące dokumenty:
- podanie do Dyrektora OREW o przyjęcie dziecka,
- orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych lub indywidualnych,
- skierowanie do OREW wystawione przez Prezydenta Miasta Żory,
- skierowanie „do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci” wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej; rehabilitacyjnej; ortopedii i traumatologii narządu ruchu; neurologicznej; reumatologicznej; chirurgii dziecięcej; endokrynologii dziecięcej; diabetologii dziecięcej. 

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00-14:00

Dane adresowe:
tel. 32 475 20 48       
orew.zory@psoni.org.pl       

Warsztaty Terapii Zajęciowej
WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej jest placówką dziennego pobytu. Celem działania Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzająca do optymalnego przygotowania do samodzielnego życia, w którym uczestnik będzie mógł pełnić rolę zgodnie ze swoimi możliwościami, potrzebnymi, zainteresowaniami i oczekiwaniami otoczenia.

Celem zajęć prowadzonych na Warsztacie Terapii Zajęciowej jest przygotowanie uczestników do pełnienia możliwie wielu realnych ról aktywnego członka rodziny, a więc osoby samodzielnej w obsłudze, zaradnej, kompetentnej w podstawowych pracach domowych, przygotowania do niezależnego i aktywnego funkcjonowania w środowisku lokalnym, placówkach użyteczności publicznej, w kontaktach międzyludzkich, przygotowania do prostych prac zarobkowych. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w grupach pięcioosobowych w następujących pracowniach terapeutycznych:
- Tkactwa i makramy;
- Tkaniny artystycznej;
- Stolarskiej;
- Gospodarstwa domowego;
- Ceramicznej;
- Ogrodniczej;
- Rękodzielniczej;
- Sztuki użytkowej;
- Dekoratorsko–technicznej;
- Biżuterii i florystyki;
- Świecy i witrażu;
- Ekspresji artystycznej;
- Technik różnych;
- Komputerowej;
- Wikliny i papieroplastyki;
Muzyczno – teatralno – lalkarska;
- Pracownia bukieciarska.                                                                                                                                                                                

Na Warsztat Terapii Zajęciowej w Żorach mogą zostać przyjęte osoby z niepełnosprawnością intelektualną po spełnieniu następujących warunków:
- posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ ze wskazaniem do udziału w terapii zajęciowej,
- ukończenie 16-go roku życia,
- złożenie przez zainteresowanego lub jego opiekuna wniosku o przyjęcie do WTZ,
- wydanie przez Kierownika WTZ w porozumieniu z Radą Programową decyzji o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Warsztacie,
- udział nowo przyjętego uczestnika w zajęciach na trzymiesięczny okres próbny.

Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 7:00-15:00

Dane adresowe:
tel. 32 43 41 666       
wtz.zory@psoni.org.pl         

Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna
Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna jest placówką przeznaczoną dla osób dorosłych po 25 roku życia, posiadających orzeczenie o głębokiej niepełnosprawności intelektualnej. Uczestnikami ŚRR są byli wychowankowie OREW. Przepisy oświatowe nie pozwalają na to, by osoby po 25 roku życia kontynuowały zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w OREW. Również NFZ, z chwilą gdy kończy się ważność orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, przerywa dofinansowanie do rehabilitacji. W rezultacie osoby po 25 roku życia, z orzeczoną głęboką niepełnosprawnością intelektualną, pozostawały poza systemem pomocy. Z myślą o tych właśnie osobach utworzono Placówkę 25+. W ramach Placówki 25+ prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, czyli działania wchodzące w zakres rewalidacji osób głęboko niepełnosprawnych, będące kontynuacją zajęć prowadzonych wcześniej w OREW, a więc zajęcia z wykorzystaniem następujących metod:
- elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Scherborne,
- metoda Knillów,
- metoda Dobrego Startu,
- stymulacja polisensoryczna,
- metoda praktycznego działania,
- metoda zabawy, gry dydaktyczne,
- ćwiczenia relaksacyjne,
- metody ekspresji twórczej,
- a także elementy innych metod.

Ponadto w ramach zajęć prowadzonych na ŚRR odbywa się rehabilitacja społeczna, dzięki której rozwijane są takie kompetencje uczestników jak: funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu grupy, kształtowanie świadomości przynależności do środowiska rówieśniczego, zaspokojenie potrzeb szacunku i uznania, a więc szeroko pojęta socjalizacja.

Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 7:00-15:00

Dane adresowe:
tel. 32 43 43 678
bop.zory@psoni.org.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Nowa Szansa”
Celem Stowarzyszenia na Rzecz Integracji „Nowa Szansa” jest działanie na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących. Stowarzyszenie prowadzi w szerokim zakresie działalność charytatywną na rzecz integracji i rehabilitacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, z niepełnosprawnościami, chorych), a także wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej. W ramach Stowarzyszenia na Rzecz Integracji „Nowa Szansa” działa:
- Klub „W świecie ciszy”, w którym prowadzi się działania na rzecz osób z dysfunkcją słuchu.
- Ośrodek Dziennego Pobytu i Terapii dla Osób Starszych. Ośrodek działa w formie domu pobytu dziennego. Przeznaczony jest dla osób starszych oraz tych, które cierpią na zaburzenia pamięci spowodowane m, in. przez zespoły otępienne (w tym chorobę Alzheimera) i stany poudarowe. Ośrodek otacza Seniorów wszechstronną troską i opieką, kładąc szczególny nacisk na zajęcia terapeutyczne, usprawniające pamięć i wpływające na utrzymanie kondycji psychicznej. Seniorzy mogą przebywać w Ośrodku od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.
W Ośrodku zapewnia się:
- dzienną 10-cio godzinną opiekę, pomoc przy zaspokojeniu codziennych potrzeb,
- terapię zajęciową - zajęcia usprawniające funkcjonowanie samoobsługowe, stabilizacji nastroju i wywoływania pozytywnych emocji,
- terapię funkcji poznawczych,
- terapię kognitywną (trening pamięci, orientacja w przestrzeni),
- terapię walidacyjną (pobudzanie prawidłowych zachowań społecznych, tożsamości podopiecznych, zmniejszenie poczucia lęku i niepokoju, poprawa samopoczucia),
- terapię środowiskową (stworzenie przyjaznego i bezpiecznego otoczenia podopiecznemu),
- terapię reminescencyjną (wywoływanie wspomnień),
- terapię zabawą i śmiechem,
-  zajęcia rehabilitacyjne – ogólnousprawniające,
- trzy posiłki dziennie,
- zorganizowanie czasu wolnego zgodnie z oczekiwaniami Seniorów,
- organizację szkoleń i warsztatów z zakresu opieki nad osobami starszymi.

Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 8:00-18:00

Dane adresowe:
ul. Rybnicka 17         
tel. 601 361 288
swiat_ciszy@interia.pl

Klub abstynentów STER w Żorach
Celem Klubu Abstynentów „STER” jest działanie na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego uzależnienia osób od alkoholu, dążenie do trwałej abstynencji członków klubu stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu, udzielania informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia, samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej, propagowanie idei trzeźwości na terenie miasta, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych.     

Dane adresowe:
os. Sikorskiego 52/111
https://pl-pl.facebook.com/klubabstynenta.ster

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
Jego zadaniem jest zapewnienie wszechstronnego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej, czyli m.in.: stowarzyszeniom, fundacjom, klubom sportowym, ochotniczym strażom pożarnym, spółdzielniom socjalnym. ŻCOP udostępnia im zaplecze lokalowe i infrastrukturę biurową: organizacje mogą skorzystać z komputera, ksera, faksu, telefonu, sali konferencyjnej na spotkania czy realizację działań statutowych itp. Ponadto w ŻCOP prowadzone jest nieodpłatne wsparcie doradczo-szkoleniowe zarówno dla członów organizacji jak i osób fizycznych zainteresowanych działalnością podmiotów ekonomii społecznej.

Godziny otwarcia:
Pn. Śr. – 8:00 – 20:00;
Wt. Pt. – 8:00 – 18:00;
Czw. – 8:00 – 19:00;
Sb. – 8:00 – 13:00

Dane adresowe:
os. Sikorskiego 52     
tel. 32 435 51 11       
www.cop.zory.pl
biuro@cop.zory.pl

 

Stowarzyszenie „ECCE HOMO” 
Aktywizacja seniorów - programy zwiększające uczestnictwo seniorów w życiu społecznym, - poradnictwo (prawne, administracyjne, społeczne) dla osób najuboższych, - inicjatywy na rzecz udzielania różnych form pomocy środowiskom najuboższym lub środowiskom dotkniętym klęskami lub katastrofami, integracja i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz kultury i rozwoju duchowego.

Dane adresowe:
ul. Jodłowa 12           
tel. 602 248 717        
www.eccehomo-zory.pl
ecce.homo@onet.pl

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach
Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żorach jest skierowana do osób starszych wiekiem 50 +, ale młodych duchem i ma na celu stworzenie różnorodnych form zajęć – dla pełnej aktywizacji tych osób w środowisku.

Klub Wisus 
Dzielnica gen. Sikorskiego PU - 15
tel. 32 434 52 81, e-mail: wisus@mok.zory.pl
Godziny otwarcia:
- od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00 - 19:00
- piątek w godz. 9:00-15:00

 

Stowarzyszenie „Amazonki”
Stowarzyszenie wspiera kobiety dotknięte rakiem piersi i po mastektomii.

Dane adresowe:
os. Sikorskiego 52                 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Żorach
Obszary działań: ochrona zdrowia, usługi socjalne, pomoc społeczna
Odbiorcy działań: chorzy, niepełnosprawni dorośli, osoby starsze, kombatanci.

Dane adresowe:
ul. Klimka 7, wejście boczne
tel. 667 014 294 - sekretarz Helena Pawlas, 604 943 426 - przewodniczący Stanisław KawuloK
Dużury zarządu odbywają się we wtorki oraz środy w godz. 9:00 - 12:00.
Prosimy o wcześniejszej umawianie się telefonicznie.

Stowarzyszenie Kulturalne Koła Gospodyń w Rowniu 
Obszary działań: kultura, sztuka, tradycja
Odbiorcy działań: kobiety

Dane adresowe:
ul. Rybnicka 249                              

Koło Gospodyń Wiejskich w Roju
Obszary działań: kultura, sztuka, tradycja, rozwój lokalny
Odbiorcy działań: społeczność lokalna

Dane adresowe:
ul. Wodzisławska 215

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II" w Żorach
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” prowadzi w Żorach placówkę hospicyjną, w której świadczona jest stacjonarna  i domowa opieka paliatywno-hospicyjna. W ramach tej opieki, zapewniona jest opieka medyczna i rehabilitacyjna oraz wsparcie psychologicznie dla cierpiących w chorobie i ich bliskich.     

Godziny otwarcia:
Pn. – Pt.   8.00 – 15.00

Dane adresowe:
ul. Promienna 4
tel. 32 43 50 466
www.hospicjumzory.plhospicjum@hospicjumzory.pl

Stowarzyszenie „Pomoc i Nadzieja”
Usługi socjalne, pomoc społeczna

Dane adresowe:
ul. Poziomkowa 21                          

Stowarzyszenie Gadziokarnia       
Warsztaty, spotkania kulturalne      

Dane adresowe:
ul. Boguszowicka 53                       

Stowarzyszenie Przyjaciół Rogoźnej         
Warsztaty, spotkania kulturalne      

Dane adresowe:
os.Sikorskiego 52      
tel. 889 549 894 lub 511 648 344     
www.rogozna.pl
kontakt@rogozna.pl

Aktywizacja zawodowa

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach          

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej poprzez udzielenie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. Osoby bezrobotne i niepełnosprawne zarejestrowane jako poszukujące pracy  mogą skorzystać z usług i instrumentów rynku pracy ułatwiających wejście na rynek pracy, m.in. staży, szkoleń, wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Pracodawcy mogą ubiegać się o środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, w tym również w celu przystosowania stanowiska pracy dla potrzeb osoby z niepełnosprawnością.
Przy realizacji swoich zadań PUP Żory współpracuje z pracodawcami oraz instytucjami wspierającymi aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w tym niepełnosprawnych ze względu na choroby psychiczne.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 7:00-15:00

Dane adresowe:
ul. Osińska 48   
tel. 32 434 20 14, 32 434 27 90, 32 434 20 04, 32 434 72 77
www.pup.zory.pl,
sekretariat@pup.zory.pl

 

Zakład Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja”          

Celem Stowarzyszenia „Wspólna Pasja” założonego przez pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej jest wspomaganie działania Zakładu, zapewniając jego pracownikom dodatkowe możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności. Stowarzyszenie jest również organizatorem szkoleń dla pracowników instytucji miejskich, z których pomocy korzystają osoby z niepełnosprawnościami (kurs języka migowego).      

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00-16:00

Dane adresowe:
ul. Bażancia 40 
tel. 32 43 58 004    
wspolnapasja.org,
sekretariat@wspolnapasja.org

 

Rady dzielnic

Dzielnica Śródmieście         
Dane adresowe:
Dolne Przedmieście 1 (MOK w Żorach)      
tel. 507 339 086, 691 712 270
e-mail: aaata5@gmail.com
e-mail: gosia.dubiel@interia.com
Dyżury:
Każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach 17.00 - 17.30
 

Dzielnica Księcia Władysława
Dane adresowe:
Osiedle Księcia Władysława 7A/1A
tel. 533 303 500
Dyżury:
 

Dzielnica Kleszczówka
Dane adresowe:
Dworcowa 35 (kawiarnia na Dworcu Kolejowym w Żorach)
tel. 884 837 930, 667 995 985
e-mail: m.bienioszek@outlook.com
e-mail: anna.marieta.nowacka@gmail.com
Dyżury:
ostatnia środa miesiąca w godzinach 17.00-18.00
 

Dzielnica 700-lecia   
Dane adresowe:
os.700-lecia PU-17A 
tel. 601 493 980, 504 183 607
e-mail: piotr.huzarewicz@gmail.com
e-mail: tvzory@poczta.fm
Dyżury:
spotkania umawiane na telefon.
 

Dzielnica Zachód     
Dane adresowe:
Modelarnia MOSIR, osiedle 700-lecia obok Klubu ISKIERKA   
tel. 602 507 679, 796 175 318
e-mail: jacekmichalski@op.pl
e-mail: henryk.oszek@gmail.com
Dyżury:
Każdy pierwszy wtorek miesiąca od godziny 17.00
 

Dzielnica Korfantego
Dane adresowe:
os. Korfantego PU - 11
tel. 883 444 681, 32 43 43 063
e-mail: janjoanna@wp.pl
Dyżury:
ostatnia środa miesiąca w godzinach 16.00-17.00
 

Dzielnica Osiny
Dane adresowe:
ul. Główna 98 (Budynek OSP)
tel. 696 417 913, 535 370 216       
e-mail: radek.wroblewski@op.pl
e-mail: ahalacz@wp.pl
Dyżury:
 

Dzielnica Rój
Dane adresowe:
ul. Wodzisławska 215 (Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) oraz Pomieszczenie na
os. Gwarków 22/6
Dyżury:
 

Dzielnica Pawlikowskiego  
Dane adresowe:
os. Pawlikowskiego 19B - parter      
tel. 602 866 059, 698 674 683
Dyżury:
Każda pierwsza środa miesiąca, w godzinach 18.00 – 19.00
 

Dzielnica Sikorskiego          
Dane adresowe:
os. Sikorskiego Klub WISUS        
tel. 782 977 462
Dyżury: pierwszy wtorek miesiąca z wyjątkiem lipca i sierpnia
 

Dzielnica Powstańców Śląskich     
Dane adresowe:
os. Powstańców Śląskich 13C          
tel. 783 145 569, 502 942 795
e-mail: dzigo7@wp.pl
e-mail: dj.g@wp.pl
Dyżury:
w pierwszej kolejności prosimy załatwiać sprawy telefonicznie lub poprzez email. Również jest możliwość spotkania w sprawach dotyczących dzielnicy w siedzibie Rady Dzielnicy – wcześniej jednak trzeba się na takie spotkanie umówić telefonicznie
 

Dzielnica Rogoźna   
Dane adresowe:
ul. Wodzisławska 119, Hala widowiskowo-sportowa         
tel. 663 259 179
Dyżury:
 

Dzielnica Kleszczów
Dane adresowe:
ul. 11-listopada (MOK - Świetlica w Kleszczowie)
tel. 575 060 573, 517 537 971
e-mail: ewelina@nasiadka-studiodesign.pl
e-mail: malgorzataxcelinska@gmail.com
Dyżury:
Każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godzinach 18.00 – 19.00
 

Dzielnica Rowień-Folwarki
Dane adresowe:
ul. Rybnicka (Świetlica MOK)
tel. 784 976 419
e-mail: zeffel87@gmail.com
Dyżury:
pod ww. numerem telefonu
 

Dzielnica Baranowice
Dane adresowe:
Budynek Ludowego Klubu Sportowego w Baranowicach,
tel. 663 510 950, 604 153 861
e-mail: krzysztof.mentlik@interia.pl
e-mail: julek34@interia.pl
Dyżury:
druga środa miesiąca od godziny 1800 do godziny 1900

Parafie Żorskie

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Apostołów Filipa i Jakuba
Dane adresowe:
ul. Garncarska 16      
tel. 32 434-29-55, 794 756 345
e-mail: zory.fj@archidiecezja.katowice.pl
http://filipjakub.pl

Msze Święte:
w niedziela i święta: 6.00, 7.30, 9.00, 11.00, 15.00, 17.00, 20.30.
w tygodniu: 7.00, 18.00. (w czwartek: 16.30)

Okazja do spowiedzi świętej:
- codziennie 30 minut przed Mszą św.
- w sobotę od godz. 17.00 do 18.00

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej:
- poniedziałek,  piątek: w godzinach 7.30 – 10.00,
- środa:  15.00 – 17.30
 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Żorach
Dane adresowe:
ul. Osińska 4  
tel. 32 435 01 24
e-mail: zory@luteranie.pl
http://zory.luteranie.pl

Nabożeństwa: w każdą niedzielę o godz. 10.00
Nabożeństwa tygodniowe w czasie pasyjnym i Adwencie w środy o godz. 17.30

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej:
poniedziałek 9.00 – 12:00 i 20.00 – 20.30
wtorek 9.00 – 12.00
piątek 9:00 – 12.00 i 15.00 – 16.00
niedziela: po nabożeństwie

 

Parafia rzymsko-katolicka Miłosierdzia Bożego 
Dane adresowe:
ul. Okrężna 1 
tel. 32 435 50 60,
tel. kancelaria 793 276 923
e-mail: zory.mb@katowicka.pl      
www.zorymb.pl

Msze Święte:
w niedziele: 7.00, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 17.00
w tygodniu: 8.00, 18.00

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej:
wtorek: 15.30 – 17.00
środa: 15.30 – 17.00
czwartek: 15.30 –  17.00
piątek: 10.00 – 11.30

Biblioteka Parafialna:
wtorek: 16.00 – 17.30

 

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika          
Dane adresowe:
ul. Boryńska 45
tel. 32 434 42 25, 798 000 705
e-mail: parafia@stanislaw-zory.pl
stanislaw-zory.pl

Msze Święte :
niedziele : 7.30, 9.30. 11.30. 19.00.
w tygodniu: 8.00, 18.00

Okazja do spowiedzi świętej:
w tygodniu 7.30 – 8.00, 17.00 – 17.45

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej:
poniedziałek, wtorek: 15.00 – 17.00
środa: 9.00 – 11.00
czwartek: 15.00 – 17.00 ( w wakacje nieczynna)
piątek: 9.00 – 11.00

 

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
Dane adresowe:
ul. Pszczyńska 59
tel. 32 723 16 86
e-mail: kleszczow@katowicka.pl
www.kleszczow-parafia.pl

Msze Święte :
niedziele i święta : 8.00, 10.30, 15.30
poniedziałek: 8.00
wtorek – sobota: 18.00

 

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Brata Alberta        
Dane adresowe:
ul. Jodłowa 12           
tel. 32 435 90 27       
www.albert.zory.pl

Msze święte:
niedziela: 07.00,9.00, 11.00,15.00
poniedziałek – sobota: 08:00,18:00

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej:
poniedziałek: 16.30 – 17.30
piątek: 8.30 – 10.00

 

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła   
Dane adresowe:
ul. Wodzisławska 138a
tel. 32 435 82 32
e-mail: rogozna@archidiecezja.katowice.pl
http://www.parafia-rogozna.cba.pl/

Msze święte:
niedziela: 7.30, 10,00, 11.30, 16.00
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 18.00
środa, sobota: 7.00

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej:
poniedziałek, środa: 8.00 – 9.00
wtorek, czwartek, piątek: 15.30 – 16.30

Świetlica parafialna czynna:
poniedziałek – piątek: 9.30 – 11.00 i 15.00 – 15.30 ( w okresie zimowym: 14.00 – 16.30)

 

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Jadwigi Śląskiej
Dane adresowe:
ul. Strażacka 3           
tel. 32 435 50 99, 602 627 748
e-mail: sw.jadwiga@o2.pl
https://www.parafiabaranowice.pl/

Msze święte:
niedziela: 8.00, 10.30, 15.30
poniedziałek: 7.00 (maj, październik: 18.00)
wtorek, czwartek, piątek: 18.00
środa: 7.15 (szkolna)
sobota: 18.00

Spowiedź: przed każda Mszą Św.

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej:
poniedziałek: 7.30 – 8.00
wtorek, czwartek: 18.30 – 19.00

 

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
Dane adresowe:
ul. Wiśniowa 9          
tel. 32 434 48 18     
e-mail: rowien@katowicka.pl
https://parafia-rowien.pl                

Msze święte:
niedziela: 8.00, 10.30, 16.00
poniedziałek, czwartek, piątek: 18.00 ( w okresie  listopad – marzec: 17.00)
wtorek, środa: 8.00
sobota: 16.30

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej:
poniedziałek, czwartek, piątek: 17.30 – 18.00
wtorek, środa: 7.30 – 8.00

 

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Józefa Robotnika
Dane adresowe:
ul. Szkolna 9
tel. 32 434 17 55
e-mail: osiny.jozef@archidiecezjakatowicka.pl
www.osiny-jozef.wiara.org.pl

Msze święte:
niedziela: 8.00, 11.00, 15.30
poniedziałek, środa, piątek: 18.00
wtorek, czwartek: 7.00
sobota: 17.00

Spowiedź: 15 minut przed każda Mszą Św.

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej:
środa: 16:30-17:30
czwartek: 8:00-9:00

 

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego         
Dane adresowe:
ul. Wodzisławska 207           
tel. 32 435 80 16   
e-mail: roj@katowicka.pl
https://www.parafiaroj.pl/kontakt.html

Msze święte:
niedziela: 7.00. 9.30. 11.00, 12.15
poniedziałek, piątek: 18.00
wtorek, czwartek: 7.00
środa: 20.00
sobota: 7.00, 18.00

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej:
poniedziałek, czwartek: pół godzinny po Mszy Św.
środa, piątek: 16.00 – 17.30

 

Ewangeliczny Kościół Chrześcijański
Dane adresowe:
Os. Powstańców Śląskich, Pawilon Usługowy nr 7/1
e-mail: ekch.biuro@ekch.pl
www.ekch.pl
 

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Zbór w Żorach
Dane adresowe:
ul. Główna 35 
tel. 533 463 303
e-mail: p.strugalski@gmail.com
zory.adwentysci.org

Nabożeństwa:
sobota: 9.30
 

Kościół Nowoapostolski      
Dane adresowe:
ul. Pszczyńska 23a      

 

Kościół Pentakostalny w Rzeczypospolitej Polskiej        
Dane adresowe:
os. Pawlikowskiego 7c/4
e-mail: rekorajskiz@poczta.onet.pl
www.kosciolpentakostalnywrp.pl

 

Kościół Wolnych Chrześcijan w Rzeczpospolitej Polskiej
Dane adresowe:
ul. Kłapczyka 41c
tel. 32 435 77 68, 692 032 870
e-mail: biuro@zory.kwch.org
www.chwzory.pl

Nabożeństwa:
niedziela: 10:00 ( Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych Oś. Sikorskiego 52)
środa: 18.00
 

Kościół Zielonoświątkowy Zbór Elim
Dane adresowe:
ul. Rynek 23
e-mail: sekretariat@kz.pl
kz.pl
Nabożeństwa:
Niedziela 10:00
Czwartek 18:00
 

Bezpłatne badania w kierunku wirus HCV

Wirus HCV powoduje zapalenie wątroby (WZW C). Jest on niebezpieczny dla naszego zdrowia, ponieważ rozwija się przez wiele lat nie dając specyficznych objawów. Prowadzi do marskości i rozwoju raka wątroby, ale możemy tego uniknąć. W ramach kampanii „Śląsk wolny od HCV” mieszkańcy regionu mogą bezpłatnie wykonać badanie na obecność wirusa w wybranych  laboratoriach na Śląsku. Patronat Honorowy nad kampanią objął Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz Waldemar Socha - Prezydent Miasta Żory.

Każdy z nas był w sytuacji, w której mogło dojść do zakażenia. Wirus dostaje się do organizmu wraz z krwią zainfekowaną, wystarczy ilość niewidoczna gołym okiem. Takie sytuacje mogą zdarzyć się w gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich, przy zabiegach medycznych, u dentysty, wszędzie tam gdzie nie są przestrzegane zasady sterylizacji narzędzi. Zbadać powinny się osoby, które miały wykonaną transfuzję krwi przed 1992 r., osoby, które chociażby incydentalnie zażywały narkotyki drogą dożylną, lub używały wspólnych przyborów higienicznych (np. maszynki do golenia).     

Kluczowa jest diagnostyka

Wirusa HCV trudno zdiagnozować, gdyż badań tych nie mogą zlecić lekarze rodzinni. Dlatego ważne jest, aby korzystać z akcji profilaktycznych i być świadomym stanu swojego zdrowia. Badanie polega na pobraniu krwi, w której sprawdza się obecność wirusa. W przypadku dodatniego wyniku, laboratorium wykona pogłębioną analiz- badanie jakościowe (HCV RNA), które odpowie na pytanie czy organizm sam nie pokonał wirusa. Badanie nie wymaga żadnego skierowania ani zapisów, wystarczy odwiedzić jedno z laboratoriów, których adresy znajdują się poniżej.

W ramach akcji „Śląsk wolny od HCV” bezpłatnie badanie można wykonać w placówkach ALAB laboratoria. W Żorach bezpłatne badanie można zrobić w laboratorium mieszczącym się na os. 700-lecia Żor 15c (NZOZ Eskulap).

 • Bielsko-Biała, ul. K. Wielkiego 26
 • Częstochowa, ul. Racławicka 22
 • Częstochowa, ul. Brzozowa 7 lok.2
 • Czeladź, ul. Kościelna 5
 • Gliwice, ul. Zygmuntowska 84
 • Katowice, ul. 3 Maja 34
 • Katowice, ul. Panewnicka 65
 • Katowice, ul. Tysiąclecia 17
 • Katowice, ul. T. Kościuszki 92 B
 • Myszków, ul. M.C. Skłodowskiej 6
 • Poraj, ul. Armii Krajowej 75
 • Racibórz, ul. Bielska 2
 • Rybnik, ul. Górnośląska 140
 • Rybnik, ul. Mościckiego 4
 • Rybnik, ul. Kościuszki 59/III
 • Siemianowice Śląskie, ul. 1 Maja 9
 • Sosnowiec, ul. Jagiellońska 6a
 • Sławków, ul. Piekarska 6
 • Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 164
 • Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 53a
 • Zabrze, ul. Dubiela 3
 • Żory, os. 700-lecia Żor 15c

Udział w badaniu do niczego nie zobowiązuje, nie wiąże się ze sprzedażą jakichkolwiek produktów bądź usług. Więcej informacji o zakażeniu wirusem HCV, możliwości diagnostyki i leczenia WZW C znajduje się na stronie  www.gwiazdanadziei.pl.

 

Dzienny Dom „Senior+”

Gmina Miejska Żory zawarła w dniu 19.06.2023 r. umowę z Wojewodą Śląskim o dofinansowanie z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 (edycja 2023) Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”. Dofinansowanie zadania wynosi 122.400,00 zł, natomiast całkowita wartość zadania 530.000,00 zł.  
Gmina Miejska Żory w roku 2015 utworzyła i rozpoczęła prowadzenie Dziennego Domu Pobytu „Senior-WIGOR” w dzielnicy Rój w Żorach. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Uchwałą Nr 417/XXXIV/17 Rady Miasta Żory z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniono nazwę placówki na: Dzienny Dom „Senior+”. Przedmiotem zadania publicznego jest zapewnienie dalszego funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”, mającego świadczyć pomoc osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+, mieszkańcom Żor. Placówka spełnia znacznie wyższy niż minimalny standard i poziom zatrudnienia pracowników określony w Programie Wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025. Uczestnikom Dziennego Domu „Senior+” w szczególności proponowane są usługi:

 • dostęp do zajęć przez 8 godz. dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00,
 • zapewnienie 3 posiłków dziennie (w tym jednego gorącego),
 • rehabilitacja w oparciu o wskazania lekarskie, w tym: fizykoterapia, masaże, kinezyterapia,
 • podstawowa opieka pielęgniarska oraz działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
 • terapia zajęciowa, w tym: ergoterapia (szydełkowanie, robienie na drutach, krawiectwo, ogrodnictwo, zajęcia kulinarne), arteterapia (zdobnictwo, dekoratorstwo, rysunek, biblioterapia, muzykoterapia, filmoterapia), socjoterapia (terapia z wykorzystaniem gier i zabaw, terapia ruchem, spacery, treningi umiejętności społecznych),
 • wycieczki, wyjścia do kina, udział w wydarzeniach społecznych i imprezach lokalnych,
 • zajęcia edukacyjne, zabawy i gry dydaktyczne, integracyjne, możliwość korzystania z internetu, prasy, biblioteczki, pomoc w obsłudze komórki,
 • organizacja świąt i uroczystości okazjonalnych, wizyty i występy dzieci i młodzieży, spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, możliwość skorzystania z kąpieli, wyprania i wyprasowania odzieży,
 • udzielanie porad i wsparcia, w tym psychologicznego,
 • współpraca z rodzinami i opiekunami, pomoc w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego,
 • dowóz do placówki.

Dzienny Dom „Senior+” jest placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla 30 nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Wniosek o potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej

Informujemy, że wnioski o potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną  do renty socjalnej ( art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 o rencie socjalne  Dz. U. z 2022r., poz. 240 ) która wymaga opieki innej osoby i nie może odebrać jej samodzielnie, a nad którą nie została ustanowiona opieka prawna – można składać w Urzędzie Miasta Żory: Wydział Polityki Społecznej, Rynek 9, II piętro pok. 200,201, telefon do kontaktu:  32 43 48 184 lub 32 43 48 135.

Ww. wnioski podlegają weryfikacji w zakresie czynności podejmowanych na rzecz osoby uprawnionej do renty w ramach opieki, a także czasu i częstotliwości jej sprawowania, w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach i wydaniu opinii przez ten Ośrodek.

Pobierz wymagane załączniki

Programy kierowane dla osób starszych i niepełnosprawnych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach

 „Teleopieka 2023 – zapewnienie ciągłości usługi opieki na odległość” w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniora” Moduł II

W ramach Modułu II ww. programu 70 seniorom z naszego miasta zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Opaska połączona jest z usługą operatora pomocy – Wykonawcą.                             

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z gotową do interwencji centralą. „Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojętą usługę polegającą na codziennym, całodobowym sprawowaniu opieki na odległość nad seniorami, w każdym miejscu, w którym właśnie się znajdują na terytorium naszego kraju.

Do udziału w programie zakwalifikowani zostaną seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Środki na realizację programu będą pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków własnych Gminy Żory.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 324357840 wew. 27

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Program dedykowany osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności: w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100).

W ramach Programu wykonywane będą usługi asystencji osobistej świadczone przez asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, głównie polegające na:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z uwzględnieniem limitów godzinowych przypadających na jednego uczestnika Programu, w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Na terenie Gminy Miejskiej Żory wsparciem usługi asystencji osobistej objętych będzie 74 osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej Żory, w tym 56 osób z orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 17 osób z orzeczeniem o stopniu umiarkowanym oraz 1 osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku poniżej 16 roku życia. Środki na realizację programu pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 324357840 wew. 30

„Opieka Wytchnieniowa” Moduł I

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej realizowane będzie w ramach pobytu dziennego. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki. Zgodnie z założeniami programu limit godzin dla każdego opiekuna to 240 rocznie. Środki na realizację programu pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 32 4357840 wew. 26

Uczestnicy ww. programów nie ponoszą żadnej odpłatności za świadczone usługi.

Prawa osób z niepełnosprawnościami

Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). Zapewnia ona prawo do niedyskryminacji stanowiąc, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 pkt 2.). Ustawa zasadnicza nakłada też na władze publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym, (art. 68), a także obowiązek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej (art. 69).

Sejm uchwalił 1 sierpnia 1997 r. Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych pdf 103 kb.
W dokumencie tym, poza zdefiniowaniem prawa osób niepełnosprawnych do niezależnego i samodzielnego, aktywnego i wolnego od przejawów dyskryminacji życia, zawarto również katalog dziesięciu praw, wskazując tym samym najważniejsze obszary, w których niezbędne są intensywne działania. Dokument podkreśla, że osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji.

Szczegółowemu uregulowaniu pomocy dla osób niepełnosprawnych w Polsce służy ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, Poz. 511) - ustawa o rehabilitacji w zakładce PRAWO.

Ustawa stanowi, że rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań (organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych, społecznych) zmierzających od osiągnięcia, przy współudziale tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej (art.7).

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym uzyskania i utrzymania zatrudnienia (służą temu: szkolnictwo zawodowe, poradnictwo i pośrednictwo pracy). Natomiast rehabilitacja społeczna służy temu, by osobom niepełnosprawnym umożliwić pełne uczestnictwo w życiu społecznym (art. 8 i 9).

Szczegółowe informacje o prawach osób z niepełnosprawnościami znajdują się na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych niepelnosprawni.gov.pl

Inne

Żorska Rada Seniorów
Dane adresowe:         
ul. Rynek 9   

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
Podstawowym zadaniem systemu orzecznictwa o niepełnosprawności jest ustalanie, na podstawie oceny ograniczenia zdolności do samodzielnego funkcjonowania w różnorodnych sferach życia związanych z aktywnością człowieka, prawa do korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym na podstawie przepisów prawa.

W ramach orzecznictwa o niepełnosprawności prowadzone są postępowania ustalające:
- niepełnosprawność osób w wieku do 16 roku życia;
- stopień niepełnosprawności w stosunku do osób, które ukończyły 16 rok życia;
- wskazania do korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z nich.

W ramach ustawowo realizowanych zadań Zespół orzeka m.in. w zakresie zaburzeń psychicznych:
- upośledzenia umysłowego, od upośledzenia umiarkowanego (kod 01-U);
- chorób psychicznych, w tym: zaburzeń psychotycznych, zaburzeń nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia, utrwalonych zaburzeń lękowych o znacznym stopniu nasilenia, zespołów otępiennych (kod 02-P);
- całościowych zaburzeń rozwojowych, powstałych przed 16 rokiem życia, z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz stereotypami zachowań, zainteresowań i aktywności o co najmniej umiarkowanym stopniu nasilenia (kod 12-C).

Godziny otwarcia:
Pn.    8:00 - 14:00
Wt.   8:00 - 12:00
Śr.     8:00 - 14:00
Czw. 8:00 - 17:00
Pt.     8:00 - 14:00

Dane adresowe:
ul. Chrobrego 39, 44-200 Rybnik
tel. 32 42 37 202
www.pzon.rybnik.pl
zonr@pzon.rybnik.pl

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach      
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach udziela bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy i bhp.
Porady telefoniczne: dni robocze od godz. 09:00 do godz.15:00
Osobiste, bezpośrednie porady prawne udzielane są:
poniedziałek w godz.: 10:00-18:00
wtorek – piątek w godz. 10:00 – 14:00

Dane adresowe:
ul. Owocowa 6-6a, 40-158 Katowice
tel. 32 604 12 08, 32 604 12 14, 32 604 12 15
Porady telefoniczne:
- 801 002 006 - dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych,
- 459-599-000 - dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych
www.katowice.pip.gov.pl
kancelaria@katowice.pip.gov.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Urząd Miasta Żory
-
 prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności poprzez wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych,- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
- składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
- współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
- ewentualne wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
- sprawy o wykroczenia na szkodę konsumentów, gdzie rzecznik jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
- przekazywanie na bieżąco delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej,
- wytaczanie powództw w sprawie uznania wzorców umów za niedozwolone,
- występowanie z zawiadomieniem do Prezesa UOKiK w sprawie podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję,
- występowanie z zawiadomieniem do Prezesa UOKiK w sprawie podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
- udzielanie innych form pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów.

Godziny otwarcia:
Pn.   13.00 - 17.00
Śr.    9.00 - 15.30
Czw. 8.00 - 12.00"

Dane adresowe:
Rynek 9, parter          
tel. 32 43 48 158      

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żorach
Udzielenie odpowiedzi na zapytanie dotyczące wątpliwości co do charakteru planowanego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, przyjęcie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę wraz z oświadczeniem kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązków kierownika budowy,  przyjęcie zawiadomienia o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta wraz z oświadczeniami tych osób, wydanie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę jeżeli brak jest przesłanek do legalizacji obiektu lub inwestor nie wywiązuje się w terminach z nakładanych na niego obowiązków, przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy, wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jeżeli właściwy organ nałożył taki obowiązek w wydanym pozwoleniu na budowę, lub stwierdził, że zgłoszony przez inwestora obiekt budowlany został wykonany z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu na budowę, lub jeżeli użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, kontrola książki obiektu, protokołów kontroli obiektu, ocen i ekspertyz dotyczących stanu technicznego obiektu, nakazanie rozbiórki użytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego, który nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia. Ponadto zadaniem Inspektoratu jest współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Godziny otwarcia:
Pn., Wt., Śr.  7:30 - 15:30
Czw. 7:30 - 17:30
Pt. 7:30 - 13:30

Przyjmowanie stron przez Powiatowego Inspektora:
Pn.: 13:00 - 15:00
Śr.: 8:00 - 11:00
Pt.: 11:00  - 13:00

Dane adresowe:
ul. Wodzisławska 1  
tel. 32 43 51 740       
sekretariat@zory.pinb.gov.pl
 

Rzecznik Praw Pacjenta
Sprawy dot. praw pacjenta
Telefoniczna Informacja czynna:
Pn. - Pt. w godz. 8.00 - 18.00
Przyjęcia interesantów w Biurze:
Pn. - od 9.00 do 18.00
Wt. - Pt. od 9.00 do 15.00

Dane adresowe:
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 - 190 - 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
Sekretariat: 22 532 82 50,
zapisy: 22 532-82-43 
www.rpp.gov.pl
kancelaria@rpp.gov.pl
(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..p">rezerwacja@rpp.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku
Sprawy dot. ubezpieczeń społecznych
Godziny obsługi klientów w biurze:
pon.: 8.00-18.00
wt. - pt.: 8.00-15.00
Centrum Obsługi Telefonicznej - 22 560 16 00

Dane adresowe:
ul. Reymonta 2, 44-200 Rybnik,
www.zus.pl
cot@zus.pl
Konsultanci COT są dostępni pon. - pt. w godz. 7.00 - 18.00.

Rzecznik Finansowy           
Rzecznik Finansowy został powołany w celu wspierania klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Pomagamy w różny sposób: od poradnictwa, przez interwencje i postępowania polubowne, aż po wsparcie w trakcie postępowania sądowego.     

Dane adresowe:
Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa
tel. 22 333 73 26, 22 333 73 27        
www.rf.gov.pl
porady@rf.gov.pl
biuro@rf.gov.pl        

Polskie Radio Obywatelskie Przedstawiciel Europejskiej Federacji Radia Obywatelskiego
Bezpłatna Pomoc Prawna dla oszukanych seniorów
Dane adresowe:
ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź   
tel. 42 279 73 55       

www.plcb.orgbiuro@plcb.org

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

Świadczenie wspierające jest nowym instrumentem wsparcia, o które mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia. Jest to rozwiązanie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami, tak aby dorosła już osoba z niepełnosprawnością mogła decydować jak wykorzystywane ma być otrzymywane wsparcie.  Świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochody (brak kryterium dochodowego), a także niezależnie od innych form wsparcia otrzymywanych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Jak wnioskować o świadczenie wspierające?

Pierwszym krokiem jest uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia składa się do właściwego miejscowo wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ponadto wniosek może zostać również złożony za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który jest następnie zobowiązany do jego przekazania do wojewódzkiego zespołu. Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można również złożyć wraz z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Decyzję wydaje wojewódzki zespół na wniosek osoby posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub osoby posiadającej orzeczenie organu rentowego (np.: orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o częściowej/całkowitej niezdolności do pracy; orzeczenie o zaliczeniu do grup inwalidów; orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym). Ponadto z takim wnioskiem może wystąpić również przedstawiciel ustawowy (kurator / opiekun prawny) takiej osoby albo, za zgodą tych osób: ośrodek pomocy społecznej (a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818) – centrum usług społecznych), a także osoba upoważniona do reprezentowania pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, składa się w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego (utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego).

Prócz wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, którego wzór można pobrać poniżej należy dołączyć:

 • kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem, którego wzór został określony jako załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz wzoru kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem (Dz. U. z 2023 r. poz. 2732)
 • kopię ważnego orzeczenia – przy czym obowiązek dołączenia kopii (kserokopii) orzeczenia dotyczy wyłącznie orzeczeń wydanych przed 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów przez ZUS, KRUS, MON lub MSWiA oraz orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o częściowej niezdolności do pracy wydanych przed 2011 r. przez ZUS oraz orzeczeń wydanych przed 2007 r. przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz inne organy.

Ponadto w niektórych przypadkach należy również dołączyć:

 • w przypadku złożenia wniosku przez ustanowionego przedstawiciela ustawowego (kuratora [doradcy tymczasowego] / opiekuna) – dokument potwierdzający fakt jego ustanowienia.
 • w przypadku wystąpienia z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez ośrodek pomocy społecznej lub (w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej) przez centrum usług społecznych – należy załączyć pisemną zgodę osoby ubiegającej się o wydanie decyzji (lub Jej przedstawiciela), której wniosek dotyczy.
 • W przypadku reprezentowania osoby w stosunku do której ma zostać wydana decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia przez pełnomocnika – należy dołączyć do akt oryginał lub urzędowo (adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie).
 • W przypadku upoważnienia innej osoby do reprezentowania pełnoletniej osoby – należy dołączyć upoważnienie do reprezentowania osoby w stosunku do której ma zostać wydana decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia.

Świadczenie wspierające co do zasady przysługuje obywatelom polskim oraz cudzoziemcom (jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym otrzymają świadczenie wspierające). Świadczenie wspierające przysługuje osobie w wieku od ukończenia 18. roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia.

Drugim krokiem (po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia) jest złożenie wniosku o świadczenie wspierające.

Postępowanie w sprawie świadczenia wspierającego prowadzi oraz świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Postępowanie wszczyna się na wniosek osoby w wieku od ukończenia 18. roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia, lub osoby upoważnionej do jej reprezentowania.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego, składa się nie wcześniej niż w miesiącu, w którym decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia staje się ostateczna. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwanego dalej: ZUS). Wniosek winien zawierać:

 1. dane dotyczące osoby w wieku od ukończenia 18. roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia, a w przypadku gdy nie jest ona wnioskodawcą, również dane wnioskodawcy obejmujące: imię, nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer rachunku płatniczego w kraju lub numer wydanego w kraju instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2360 z późn. zm.);
 2. oznaczenie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, obejmujące w szczególności numer decyzji.

Do wniosku dołącza się odpowiednio zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wspierającego. Wniosek i załączniki są składane wyłącznie w postaci elektronicznej przez:

•    Platformę PUE ZUS
•    Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl
•    Bankowość elektroniczną.

HARMONOGRAM WPROWADZENIA ŚWIADCZENIA WSPIERAJĄCEGO

I. etap – od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 pkt;

II. etap – od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 78 do 86 pkt;

III. etap – od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 70 do 77 pkt.

Powyższy harmonogram nie dotyczy osób z niepełnosprawnościami, na które ich opiekunowie co najmniej w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później pobierali dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach – w przypadku takich osób z niepełnosprawnościami uzyskanie przez nie co najmniej 70 pkt w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, już od 1 stycznia 2024 r. będzie uprawniać do otrzymania świadczenia wspierającego.

Informacje na temat: zasad przyznawania i wypłaty świadczenia wspierającego, zasad i sposobu składania wniosku o świadczenie wspierające, można uzyskać m.in.:

 • we wszystkich placówkach ZUS na terenie całego kraju, w poniedziałki w godzinach 8:00 – 17:00, wtorek–piątek w godzinach: 8:00 – 15:00;
 • telefonicznie u konsultantów infolinii ZUS (telefon kontaktowy: (22) 560-16-00) w dni robocze w godzinach 7:00 – 18:00;
 • przez Internet podczas wideorozmowy z pracownikami ZUS (e-wizyta w ZUS);
 • mailowo (adres e-mail do zapytań ogólnych: cot@zus.pl)

Informacje na temat: zasad i sposobu składania wniosku o przyznanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, można uzyskać m.in.: na dedykowanej infolinii pod numerem telefonu: (22) 245-61-00 – od poniedziałku do piątku w godzinach: od 08:00 do 1