Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
Budżet obywatelski banner

Ocena zgłoszonych projektów

Oceny projektów zgłoszonych do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 dokonał Zespół Weryfikujący w składzie:

1) Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
2) Adrian Lubszczyk – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu,
3) Anita Materzok – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej,
4) Katarzyna Belka – Naczelnik Wydziału Inwestycji,
5) Dariusz Makowski – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury,
6) Ewa Pańczyk – Miejski Konserwator Zabytków,
7) Monika Niemczyk – Naczelnik Wydziału Zarządzania Energią,
8) Marek Skowron – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta,
9) Anna Buchta - Naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska,
10) Halina Pawliczek – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Gospodarczych,
11) Piotr Kosztyła – Przewodniczący Rady Miasta,
12) Kazimierz Dajka – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Żory,
13) Piotr Huzarewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Żory oraz Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miasta Żory,
14) Arkadiusz Kuś – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Żory,
15) Krzysztof Mentlik – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Żory,
16) Dawid Świerczek – Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Żory.

Zgodnie z uchwalą nr 396/XXVIII/21 Rady Miasta Żory z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad Żorskiego Budżetu Obywatelskiego:

Rozdział 2

Zasady oceny zgłoszonych projektów

§ 3.

1.Ocena zgłoszonych projektów składa się z trzech etapów. Do kolejnego etapu kierowane są wyłącznie

projekty, które przeszły pozytywną ocenę w etapie poprzednim:

1) etap I – wymogi formalne określone w Rozdziale 1,

2) etap II – zgodność wniosku z kryteriami opisanymi w § 4,

3) etap III – wykonalność techniczna projektu, zgodnie z § 5.

2. Oceny, o której mowa w ust. 1 dokona Zespół Weryfikujący, powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta.

§ 4.

Złożone projekty muszą być możliwe do realizacji zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do merytorycznego zakresu projektu oraz z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami budżetowymi. Zweryfikowane zostanie, czy projekt nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi planami, programami, strategiami, które Miasto przyjęło oraz realizuje na podstawie i zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

§ 5

Złożone projekty muszą być wykonalne technicznie. Za wykonalne technicznie uznaje się projekty, których realizacja w terminie jednego roku budżetowego jest możliwa, biorąc pod uwagę dostępność rzeczową i organizacyjną zasobów niezbędnych do wykonania zadania oraz możliwość przeprowadzenia niezbędnych procedur.

§ 6

W ramach procedury ŻBO nie mogą być realizowane zadania, które:

1) nie należą do zadań własnych gminy,

2) po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,

3) stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, strategiami, które Miasto przyjęło oraz realizuje na podstawie i zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,

4) przewidują realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego na nieruchomościach innych niż miejskie,

5) naruszałyby obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym prawo własności

§ 7.

Na etapie oceny projektów wnioskodawca może zostać poproszony o złożenie wyjaśnień. W efekcie

tych wyjaśnień dopuszcza się modyfikację projektów oraz łączenie projektów tożsamych, w uzgodnieniu z wnioskodawcą. Modyfikacja nie może prowadzić do istotnej zmiany zakresu proponowanego przedsięwzięcia

§ 8.

1. Ocena w odniesieniu do każdego wymogu dokonywana jest na zasadzie: ocena pozytywna (spełnia) lub ocena negatywna (nie spełnia).

2. Do głosowania dopuszczone zostaną projekty, które uzyskały ocenę pozytywną we wszystkich etapach, w odniesieniu do wszystkich wymogów.

§ 9. 

Ocena negatywna musi zostać uzasadniona na piśmie.

§ 10.

Po zakończeniu oceny wszystkie projekty wraz z wynikami ocen i uzasadnieniami ocen negatywnych

podlegają publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Żory www.zory.pl, na dedykowanej platformie pn.

„E-Żory”, dostępnej pod adresem zory-ekonsultacje.eboi.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Żory.