Facebook Miasto ŻoryYoutube Miasto ŻoryInstagram Miasto ŻoryEpuapBIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikonaWielkość czcionki ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona
BIP ŻoryDla niepełnosprawnych ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona

Działaj na rzecz lokalnej społeczności! Weź udział w wyborach do rady dzielnicy

Prezydent Miasta Żory, zarządzeniem z 18 października 2021 roku ogłosił wybory członków rad jednostek pomocniczych gminy, czyli rad dzielnic. W tym roku wybory te odbędą się w trybie szczególnym.

Ręka wkładająca kartę do głosowania do urny- zdjęcie ilustracyjne. Stock images by Depositphotos

Ręka wkładająca kartę do głosowania do urny - zdjęcie ilustracyjne. Stock images by Depositphotos

Wybory do rad dzielnic po raz pierwszy w innym niż dotychczas trybie

Konieczność zastosowania trybu szczególnego wyborów spowodowana jest ciągle obowiązującymi nas prawnie obostrzeniami i zasadami bezpieczeństwa, związanymi z zagrożeniem epidemiologicznym, a tym samym  troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców i mieszkanek Żor.

Co oznacza tryb szczególny?

Po raz pierwszy wybory do rad dzielnic nie odbędą się na otwartym zebraniu mieszkańców dzielnicy. Mieszkaniec dzielnicy chcąc wziąć udział w głosowaniu powinien udać się do lokalu wyborczego we wskazanym miejscu i czasie, okazać komisji dokument potwierdzający jego tożsamość oraz dokonać wpisu na listę osób głosujących (podając swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania). Mieszkańcowi wpisanemu na listę komisja wyda kartę do głosowania opatrzoną pieczęcią Urzędu Miasta z wpisanymi w kolejności alfabetycznej nazwiskami kandydatów oraz poinformuje o sposobie głosowania. Po zagłosowaniu mieszkaniec wrzuci kartę do zaplombowanej urny. Po zakończonym głosowaniu komisja otworzy urnę i przystąpi do liczenia głosów. Po ustaleniu wyników głosowania, zostaną one wywieszone na drzwiach lokalu wyborczego.

Zgłaszanie kandydatów na członka Rady Dzielnicy

By przygotować karty do głosowania, konieczne jest zgłoszenie kandydatów do rady dzielnicy z wyprzedzeniem. Zgłoszenia dla każdej z dzielnic należy dokonać w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Żory, najpóźniej na 12 dni przed zaplanowaną datą wyborów w dzielnicy. Zgłoszenie musi zawierać: imię, nazwisko, adres i podpis osoby lub osób zgłaszających kandydata, a także imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz zgodę na kandydowanie potwierdzoną  podpisem samego kandydata. Kandydata na członka rady dzielnicy może zgłosić każdy uprawniony do głosowania. Formularze zgłoszenia będzie można pobrać ze strony bip.zory.pl oraz w Biurze Rady Miasta, Urząd Miasta Żory, Rynek 9, pokój 211.

Lista kandydatów na członków rady dzielnicy, po jej formalnej weryfikacji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz przesłana do Zarządu Dzielnicy celem podania jej do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie dzielnicy najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem wyborów.

Dla przeprowadzenia wyborów Prezydent powoła komisję wyborczą w składzie 3-5 osób, w tym  1 wskazanej przez Zarząd Dzielnicy, w której przeprowadza się wybory. Należy pamiętać, że członek komisji nie może kandydować do rady dzielnicy.

Uprawnieni do głosowania  

Głosować może każdy  mieszkaniec dzielnicy stale zamieszkujący na jej terenie, który :
- najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 rok życia,
-  jest obywatelem  polskim  lub obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim.

Prawa wybierania nie ma osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; osoba pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu oraz osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydat na członka Rady Dzielnicy

Do  rady dzielnicy może zostać wybrany każdy mieszkaniec uprawniony do głosowania.

Poniżej zamieszamy tabelę z informacjami o miejscach, datach i godzinach przeprowadzenia wyborów  w poszczególnych Dzielnicach miasta. 

 

Lp.

 

 

Nazwa jednostki pomocniczej

 

 Termin i godziny   wyborów

 

Miejsce wyborów

1

Śródmieście

 

18.11.2021 r.

godz. 17:00 – 19:00

Szkoła Podstawowa nr 3

(budynek  nr 2)

2

Sikorskiego

 

18.11.2021 r.

godz. 17:00 – 19:00 

MOK - Klub „Wisus”

 

3

Baranowice

 

18.11.2021 r.

godz. 17:00 – 19:00 

Zespół  Szkolno - Przedszkolny nr 5

 

4

Księcia Władysława

19.11.2021 r.

godz. 17:00 – 19:00 

Szkoła Podstawowa nr 4

 

5

Powstańców Śląskich

19.11.2021 r.

godz. 17:00 – 19:00 

Szkoła Podstawowa nr 17

6

Rogoźna

 

19.11.2021 r.

godz. 17:00 – 19:00 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8

7

Osiny

 

26.11.2021 r.

godz. 17:00 – 19:00 

MOK - Świetlica Osiny

8

Zachód

 

26.11.2021 r.

godz. 17:00 – 19:00 

Szkoła Podstawowa nr 3

(budynek nr 1)

9

Pawlikowskiego

 

26.11.2021 r.

godz. 17:00 – 19:00 

Szkoła Podstawowa nr 13

10

Kleszczówka

 

29.11.2021 r.

godz. 17:00 – 19:00 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1

11

700-lecia Żor

 

29.11.2021 r.

godz. 17:00 – 19:00 

Szkoła Podstawowa nr  3

12

Korfantego

 

29.11.2021 r.

godz. 17:00 – 19:00 

Szkoła Podstawowa nr  16

 

13

Rój

30.11.2021 r.

godz. 17:00 – 19:00 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11

 

14

Rowień – Folwarki

30.11.2021 r.

godz. 17:00 – 19:00

MOK - Świetlica Rowień

15

 

Kleszczów

30.11.2021 r.

godz. 17:00 – 19:00

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6

 

 

Zobacz więcej aktualności