Facebook Miasto ŻoryYoutube Miasto ŻoryInstagram Miasto ŻoryEpuapBIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikonaWielkość czcionki ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona
BIP ŻoryDla niepełnosprawnych ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona

Masz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków? Pamiętaj o wynikających z tego obowiązkach

Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub osadniku oraz pozbywania się ich w sposób zgodny z przepisami prawa. Warto pamiętać, że konieczne jest zawarcie umowy na korzystanie z usług wykonywanych przez podmioty posiadające zezwolenie Prezydenta Miasta na opróżnianie takich zbiorników, a także dowodów potwierdzających opłaty za te usługi.

Mężczyzna wypompowuje nieczystości z szamba. Stock images by Depositphotos

Mężczyzna wypompowuje nieczystości z szamba. Stock images by Depositphotos

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żory nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych należy pozbywać się z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie zbiornika i gwarantującą ochronę gruntów i wód przed zanieczyszczeniem, czyli nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Dopuszcza się zmniejszenie częstotliwości wywozu w przypadku, gdy właściciel nieruchomości udokumentuje, że w ciągu 3 miesięcy zużył mniej wody niż wielkość posiadanego zbiornika. W takim przypadku właściciel zobowiązany jest do wywozu nieczystości w ilości zgodnej z ilością zużytej wody, ale nie rzadziej niż raz na pół roku. Natomiast ścieki zgromadzone w osadniku w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych winny być usuwane zgodnie z wymaganiami prawa oraz instrukcją eksploatacji oczyszczalni.

Zgodnie z nowymi przepisami, Prezydenta Miasta ma obowiązek regularnej kontroli dokumentów związanych z gospodarowaniem nieczystościami płynnymi. W związku z tym pracownicy Urzędu Miasta mogą wezwać do okazania tych dokumentów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Prezydent Miasta wydaje decyzję, w której ustala:
1) obowiązek uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
2) wysokość opłat;
3) terminy uiszczania opłat;
4) sposób i terminy udostępniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w celu ich opróżnienia.
Decyzji takiej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Niedostosowanie się do przepisów związanych z gospodarowaniem nieczystościami płynnymi, w tym brak umowy na ich odbiór, brak dowodów usuwania nieczystości zgodnie z częstotliwością określoną w regulaminie, a także utrudnianie lub udaremnianie przeprowadzenia kontroli, grozi karą grzywny.

Zobacz więcej aktualności