1. Budynki UM Żory położone przy Alei Wojska Polskiego 25 oraz Rynek 9 i 9a, w których mieszczą się poszczególne komórki organizacyjne UM Żory nie posiadają barier architektonicznych i są ogólnie dostępne w godzinach urzędowania.
  2. Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych.
  3. Korytarze, schody oraz windy znajdujące się w ww. budynkach są ogólnodostępne, odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz wzroku.
  4. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynkach jest zapewniona w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (tablice informacyjne, portier, punkt informacji)
  5. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy punktu informacji i portierzy)
  6. W pobliżu wymienionych lokalizacji na parkingach publicznych znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe do osób niepełnosprawnych
  7. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniono możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).