Serwis Miejski miasta Żory

Opłaty

Opłaty

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2022 rok

Od 1 stycznia 2022r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 25,00 złmiesięcznieod każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 2,00 zł od obowiązującej stawki opłaty.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 50,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Główne czynniki powodujące wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to:
- wzrost cen usług za odbiór odpadów;
- wzrost opłaty środowiskowej;
- wzrost produkcji ilości odpadów przez mieszkańców (tj. odpadów odbieranych spod nieruchomości oraz odpadów dostarczanych do PSZOK);
- wzrost cen paliwa;
- wzrost cen energii elektrycznej;
- wzrost płacy minimalnej.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

Zmiana wysokości opłaty za odpady nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

W sytuacji, gdy na nieruchomości zmienią się dane mające wpływ na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczba osób, ilość i pojemność pojemników na odpady komunalne- nieruchomości mieszane) właściciel nieruchomości winien złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Terminy wnoszenia opłat

Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie.

Opłatę należy wpłacać bez wezwania na indywidualny nr rachunku bankowego przypisany każdemu właścicielowi nieruchomości w następujących terminach:
za I kwartał - do 10 marca danego roku
za II kwartał - do 10 czerwca danego roku
za III kwartał - do 10 września danego roku
za IV kwartał - do 10 grudnia danego roku