Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

Sprawdź, jak otrzymać świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy można złożyć w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9.

Flaga Ukrainy na tle błękitnego nieba. Stock images by Depositphotos.

Zgodnie z art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca br.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przysługuje osobie, która:

 • przyjęła obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z najbliższą rodziną z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa lub
 • przyjęła obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość świadczenia, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca br. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia  obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie. We wniosku trzeba podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskuje o przyznanie świadczenia oraz adres miejsca ich pobytu, a także wypełnić kartę osoby przyjętej do zakwaterowania. Niezbędne jest podanie numeru PESEL.

Osoba składająca wniosek musi złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, że:

 • zapewnia łącznie: zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w „karcie osoby przyjętej do zakwaterowania” stanowiącej załącznik do wniosku;
 • za osobę przyjętą do zakwaterowania nie wypłacono już świadczenia;
 • za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
 • dane podane we wniosku są prawdziwe.

Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, ale nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będzie wypłacane z dołu. Wniosek o przyznanie świadczenia będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależnione od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory – Wydział Polityki Społecznej, Rynek 9, pokój nr 300 (3 piętro) w następujących godzinach:
pon. 7.30 - 17.00
wt - czw. 7.30 - 15.30
pt. 7.30 - 14.00
Informację telefoniczną można uzyskać pod nr 32 43 48 183.

Załączniki :

 • Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku 
 • z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
 • Karta osoby przyjętej do zakwaterowania.
 • Klauzula informacyjna.
 • Zaświadczenie o nadaniu nr PESEL (do wglądu) osoby przyjętej do zakwaterowania.
Zobacz więcej aktualności