Facebook Miasto ŻoryYoutube Miasto ŻoryInstagram Miasto ŻoryEpuapBIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikonaWielkość czcionki ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona
BIP ŻoryDla niepełnosprawnych ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona

Sprawdź, jak otrzymać świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy można złożyć w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9.

Flaga Ukrainy na tle błękitnego nieba. Stock images by Depositphotos.

Flaga Ukrainy na tle błękitnego nieba. Stock images by Depositphotos.

Zgodnie z art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca br.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przysługuje osobie, która:

 • przyjęła obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z najbliższą rodziną z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa lub
 • przyjęła obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość świadczenia, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca br. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia  obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie. We wniosku trzeba podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskuje o przyznanie świadczenia oraz adres miejsca ich pobytu, a także wypełnić kartę osoby przyjętej do zakwaterowania. Niezbędne jest podanie numeru PESEL.

Osoba składająca wniosek musi złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, że:

 • zapewnia łącznie: zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w „karcie osoby przyjętej do zakwaterowania” stanowiącej załącznik do wniosku;
 • za osobę przyjętą do zakwaterowania nie wypłacono już świadczenia;
 • za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
 • dane podane we wniosku są prawdziwe.

Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, ale nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będzie wypłacane z dołu. Wniosek o przyznanie świadczenia będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależnione od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory – Wydział Polityki Społecznej, Rynek 9, pokój nr 300 (3 piętro) w następujących godzinach:
pon. 7.30 - 17.00
wt - czw. 7.30 - 15.30
pt. 7.30 - 14.00
Informację telefoniczną można uzyskać pod nr 32 43 48 183.

Załączniki :

 • Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku 
 • z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
 • Karta osoby przyjętej do zakwaterowania.
 • Klauzula informacyjna.
 • Zaświadczenie o nadaniu nr PESEL (do wglądu) osoby przyjętej do zakwaterowania.
Zobacz więcej aktualności