Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

Sesja Rady Miasta – 30 marca 2023 r.

Najbliższa sesja Rady Miasta, podczas której żorscy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się w czwartek, 30 marca. Początek o godz. 14:00.

Zdjęcie z sesji Rady Miasta Żory - przy okrągłym stole siedzi 23 radnych Rady Miasta Żory.

Sesję Rady Miasta można oglądać na żywo na stronie internetowej.

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr LII /23 z sesji Rady Miasta.
5. Informacja Prezydenta Miasta na temat stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego
powiatu.
6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok.
7. Rozpatrzenie spraw:
7.1. Zmian w budżecie miasta Żory na 2023 rok.
7.2. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2023 -2045.
7.3. Zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Żory w latach 2023-2024.
7.4. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej przy ulicy Bażanciej 40 w Żorach”.
7.5. Przekazania Komendzie Miejskiej Policji w Żorach środków finansowych.
7.6. Przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu prawa własności lokalu użytkowego nr 3 położonego w Żorach przy ulicy Wodzisławskiej 1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w wysokości 64/1000 w nieruchomości oznaczonej jako działka 3199/91.
7.7. Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na okres 5 lat umowy najmu części działki numer 4331/222 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Żory, na rzecz Muzeum Miejskiego w Żorach.
7.8. Określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2023 r.
7.9. Przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2023.
7.10. Przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żory na lata 2023 – 2028” (z uwagi na obszerność materiał w wersji papierowej dostępny jest w BRM).
7.11. Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Żory w 2023r.
7.12. Zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Żory.
7.13. Nadania odcinkowi drogi wewnętrznej nazwy Jeziorna.
7.14. Ustalenia Regulaminu Centrum Przesiadkowego przy ul. Męczenników Oświęcimskich 20 A w Żorach.
7.15. Przekazania petycji dotyczącej jakości środowiska oraz zdrowia mieszkańców Rudziczki.
7.16. Rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej wśród lokalnej społeczności na temat transplantacji.
7.17. Przekazania skargi.
7.18. Skargi na dyrektora Zarządu Budynków Miejskich w Żorach z dnia 17.02.2023r.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań inwestycyjnych.
9. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Sprawy różne, wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Zobacz więcej aktualności