Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

Otwarty konkurs ofert Nr 1 na realizację w roku 2024 zadań publicznych miasta

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkurs ofert Nr 1/2024 na zlecenie w formie powierzenia prowadzenia w Żorach w roku 2024 punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na zdjęciu budynek Urzędu Miasta Żory przy al. Wojska Polskiego 25 z lotu ptaka oraz napis: Ogłoszenie

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, który w 2024 roku, w lokalu znajdującym się w zasobach gminnych, zlokalizowanym przy ul. Wodzisławskiej 1/1 w Żorach, będzie prowadził punkt na rzecz uprawnionych mieszkańców miasta Żory, przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 1, mogą być składane oferty na powierzenie prowadzenia punktu na:
1) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo
2) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na realizację zadania określonego w § 1 ust. 2 przeznacza się łącznie kwotę 68 245,32 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć zł 32/100). Wysokość dotacji celowej przekazanej na powierzenie prowadzenia punktu, o którym mowa w § 1 ust. 2 wynosi 64 023,96 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy zł 96/100) z przeznaczeniem na finansowanie pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego oraz 4 221,36 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwieście dwadzieścia jeden zł 36/100) na sfinansowanie edukacji prawnej, płatnych w miesięcznych transzach.

Podmiot przystępujący do konkursu ofert zobowiązuje się do realizacji zadania w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Ofertę kompletną i czytelną należy składać wraz z załącznikami w terminie do 22.11.2023 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żory – ul. Rynek 9 lub Al. Wojska Polskiego 25, w godzinach pracy Urzędu tj.:
- w poniedziałki od 7.30 do 17.00,
- od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30,
- w piątki od 7.30 do 14.00, w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą organizacji składającej ofertę z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert Nr 1/2024”. W przypadku nadsyłania oferty pocztą lub kurierem liczy się data wpływu przesyłki do Urzędu Miasta Żory.

Zobacz więcej aktualności