Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dot. nieruchomości nr 1274/192

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dot. nieruchomości nr 1274/192

Orzeł z napisem Wojewoda Śląski

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 924) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w oparciu o art. 19a ust. 3 specustawy gazowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja gazociągu Oświęcim-Radlin  wymiana ZZU SZ0308 wraz z gazociągami pod ul. Złotą  wykonanie dokumentacji projektowej”.

Wnioskiem objęta jest nieruchomość o numerze ewidencyjnym działki:
Gmina: m. Żory / Obręb: 0001 Baranowice
1274/192
(GL1X/00005217/9)

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z inspektorem prowadzącym sprawę, a ponadto, wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, pok. 522 (IV piętro), tel.: 32 20 77 522 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godz. 900 - 1400. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiał.

W przypadku gdy po doręczeniu zawiadomienia nastąpi zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego lub przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem, wskutek innego zdarzenia prawnego – nabywca i  zbywca, są obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie ww. zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

Z up. WOJEWODY  ŚLĄSKIEGO
Edyta Uramowska
inspektor wojewódzki
w Wydziale Infrastruktury

Zobacz więcej aktualności