Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

Obwieszczenia Wojewody Śląskiego dotyczące Modernizacji gazociągu Oświęcim-Radlin

Treść obwieszczeń poniżej:

Orzeł w koronie z napisem Wojewoda Śląski

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 924 z późn. zm.), zwanej dalej specustawą gazową, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), zwanej dalej k.p.a. podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, Wojewoda Śląski w dniu 24 stycznia 2024 r. wydał decyzję nr 1/2024/GAZ, znak sprawy: IFXIII.747.123.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.:

„Modernizacja gazociągu Oświęcim-Radlin – wymiana ZZU SZ0308 wraz z gazociągami pod ul. Złotą – wykonanie dokumentacji projektowej”
w zakresie:
-budowy zespołu zaporowo-upustowego (ZZU) kątowego DN300/DN150, MOP 5,5 MPa na gazociągu relacji Oświęcim-Radlin wraz z drogą dojazdową do terenu ZZU;
-budowy odcinka gazociągu DN300 o długości ok. 20 m oraz odcinka gazociągu DN150 o długości ok. 110 m;
-rozbiórki istniejącego zespołu zaporowo-upustowego SZ0308;
-rozbiórki i wyłączenia z eksploatacji odcinka gazociągu DN300 oraz rozbiórki i wyłączenia z eksploatacji odcinka gazociągu DN150 pomiędzy SZ0308, a stacją SRP Kleszczów.

Inwestycja będzie realizowana na niżej wskazanych nieruchomościach:

Gmina: Żory, Obręb: 0001 Baranowice
950/192, 1274/192, 381/196

Gmina: Żory, Obręb: 0004 Kleszczów
285/12, 570/12, 568/12, 567/12, 571/12

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Decyzją zostały określone linie rozgraniczające teren inwestycji.
Decyzją został określony sposób, zakres i termin korzystania z nieruchomości.
W decyzji oznaczono nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji wywoła skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1, 1b specustawy gazowej tj. ograniczenie nieruchomości w korzystaniu na czas określony i nieokreślony w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia na nich budowy inwestycji, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii.
Decyzją zatwierdzono podział nieruchomości 570/12, 568/12 – gmina Żory, obręb: 0004 Kleszczów.
Decyzją określono nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 20 ust. 3, 6 specustawy gazowej, tj. nieruchomości które z mocy prawa staną się własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Inwestora: 696/12 (570/12), 698/12 (568/12) – gmina Żory, obręb: 0004 Kleszczów

Treść decyzji została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakładce „Inwestycje publiczne - Informacja publiczna o wydanych rozstrzygnięciach”.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

1. Informuję o możliwości zapoznania się z decyzją oraz aktami sprawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z inspektorem prowadzącym sprawę w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pok. 522, pod numerem telefonu: (32) 20 77 521 w godzinach od 900 do 1400 .

2. Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie: 7 dni od jej doręczenia stronie, albo 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

3. Zawiadomienie w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w urzędzie wojewódzkim (art. 12 ust. 2a specustawy gazowej).

4. W przedmiotowej sprawie obwieszczenie o wydaniu decyzji zostanie opublikowane na tablicy ogłoszeń Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30 stycznia 2024 r. Termin do wniesienia odwołania upływa 28 dnia licząc od dnia publikacji obwieszczenia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

5. Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia (art. 12 ust. 1 specustawy gazowej).

6. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 34 ust. 3 specustawy gazowej).

7. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 k.p.a.). Jeżeli oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wniosą wszystkie strony postępowania, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej tego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.), zatem nie ma możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Joanna Lanczek
Kierownik Oddziału ds. Inwestycji Publicznych
w Wydziale Infrastruktury
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn.zm.) zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, Wojewoda Śląski w dniu 24 stycznia 2024 r. wydał decyzję nr 1/2024/GAZ, znak sprawy: IFXIII.747.123.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.:

„Modernizacja gazociągu Oświęcim-Radlin – wymiana ZZU SZ0308 wraz z gazociągami pod ul. Złotą – wykonanie dokumentacji projektowej” 
w zakresie:
- budowy zespołu zaporowo-upustowego (ZZU) kątowego DN300/DN150, MOP 5,5 MPa na gazociągu relacji Oświęcim-Radlin wraz z drogą dojazdową do terenu ZZU;
- budowy odcinka gazociągu DN300 o długości ok. 20 m oraz odcinka gazociągu DN150 o długości ok. 110 m;
- rozbiórki istniejącego zespołu zaporowo-upustowego SZ0308;
- rozbiórki i wyłączenia z eksploatacji odcinka gazociągu DN300 oraz rozbiórki i wyłączenia z eksploatacji odcinka gazociągu DN150 pomiędzy SZ0308, a stacją SRP Kleszczów.

WAŻNE INFORMACJE

1. Treść decyzji opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w dniu 30 stycznia 2024 r. w zakładce „Informacja publiczna o środowisku”.
2. Z treścią ww. decyzji i aktami sprawy, w tym z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pok. 522, w godzinach od 9ºº - 14ºº, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z inspektorem prowadzącym sprawę pod numerem telefonu: (32) 20 77 521 lub adresem e- mail: ksiezareka@katowice.uw.gov.pl.

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Joanna Lanczek
Kierownik Oddziału ds. Inwestycji Publicznych
w Wydziale Infrastruktury
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/Zobacz więcej aktualności