Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

Nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową na sprzedaż

Prezydent Miasta Żory ogłosił drugi, nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Sudeckiej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Wystawiona na sprzedaż nieruchomość to działka nr 1407/84 o pow. 0,1050 ha. Cena wywoławcza tej nieruchomości to 68.000,00 zł netto.

Jest to nieruchomość niezabudowana, położona w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem:

Działka nr 1407/84  jest położona w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem: E67 MN – gdzie MN to cyt. (…) „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”. Litera E na początku symbolu planu jest oznaczeniem jednostki strukturalnej – Rój. Oznaczenie cyfrowe,  to kolejny numer terenu w ramach danej jednostki strukturalnej.                                

  • Nieruchomość jest niezabudowana. Porośnięta drzewami i trawą. Położona bezpośrednio przy drodze dojazdowej ulicy Sudeckiej.
  • Przez ww. działkę przebiegają sieć kanalizacji sanitarnej  ɸ200. Mając na uwadze powyższe, lokalizacja obiektów kubaturowych na tej działce może być ograniczona. Strefy ochronne od tej sieci ustala jej właściciel lub dysponent.  
  • Ponadto, Rada Miasta Żory w dniu 2 marca 2023r. podjęła uchwałę nr  669/LII/23, wyznaczającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na części terenu miasta  Żory, (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 i 2 do uchwały) o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o rewitalizacji z dnia 09 października 2015r. (Dz. U. z  2021r. poz. 485 z późn. zm.). Uchwała ta weszła w życie w dniu 23 marca 2023 r. i działka o nr 1407/84 wskazana we wniosku, położona jest w obszarze zdegradowanym i rewitalizacji. W  związku z tą informacją, wyjaśniam, że  działka ta nie  podlegają prawu pierwokupu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta tutejszego Urzędu Miasta.
  • Przedmiotowa działka znajduje się    

         -    w granicach  udokumentowanych  złóż: Żory 1 (złoża  metanu pokładów węglowych)  oraz  Żory (złoża węgla kamiennego);
         -    w granicach obszarów i terenów górniczych: Żory 1 (złoża metanu pokładów węgla).

  • Realizacja obiektów kubaturowych na  wnioskowanej działce, winna zachować  nieprzekraczalne linie zabudowy od   publicznej drogi dojazdowej o symbolu na planie miejscowym  E37 KDD, tj. od ul. Sudeckiej. Plan  miejscowy wyznacza zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie  z ustawą o drogach publicznych i  odległości te wyznacza Zarządca Drogi.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.12.2023 roku o godz. 10:30 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory. Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 18.12.2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. 32 43 48 246. Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zobacz więcej aktualności