Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

Konkurs ofert nr 8/2023

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkurs ofert nr 8/2023 na realizację w roku 2023 zadań publicznych miasta w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, jak również upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Na zdjęciu budynek Urzędu Miasta Żory przy al. Wojska Polskiego 25 z lotu ptaka oraz napis: Ogłoszenie

Rodzaje zadań:

W zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

  • „Wspieranie edukacji obywatelskiej, samorządowej lub patriotycznej szczególnie upamiętniającej ważne dla miasta, regionu i kraju wydarzenia”. Celem zadania jest edukacja w formie dostosowanej do wieku beneficjentów na temat ważnego w historii kraju, regionu lub miasta Żory wydarzenia lub na temat struktury naszego miasta i możliwości wpływania na jej kształt.

W zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji:

  • „Wspieranie działań edukacyjnych dotyczących przeciwdziałaniu mowie nienawiści, upowszechnianiu i ochronie wolności oraz praw człowieka i praw obywatelskich ”. Celem zadania jest:

- krzewienie kultury dyskusji i debaty publicznej wolnej od uprzedzeń, krzywdzących stereotypów i różnych form werbalnej przemocy,
- wzrost wiedzy z zakresu zjawiska dyskryminacji i wykluczenia społecznego.

  • „Promowanie idei Żorskiego Budżetu Obywatelskiego oraz innych form partycypacji społecznej mieszkańców miasta. Celem zadania jest realizowanie działań edukacyjnych związanych z budowaniem postawy, odpowiedzialności społecznej oraz zachęcającej do czynnego uczestnictwa w życiu obywatelskim miasta”.

Na realizację zadań przeznacza się środki z budżetu miasta w łącznej wysokości 25.000,00 zł. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się nie wcześniej niż 10.03.2023 r. i zakończyć najpóźniej do 30.12.2023 r.

Ofertę należy sporządzić i złożyć terminowo w serwisie internetowym Witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs najpóźniej do 13.02.2023 r. do godz. 13:00, a następnie wydrukować dokument "potwierdzenie złożenia oferty".

Wygenerowane w systemie, wydrukowane i podpisane (przez uprawnione osoby do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji) „potwierdzenie złożenia oferty” należy złożyć wraz z załącznikami o których mowa w ust. 6 (pocztą tradycyjną lub osobiście) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żory, ul. Rynek 9 lub Al. Wojska Polskiego 25, najpóźniej do dnia 13.02.2023 r. do godz. 13:00.

Zobacz więcej aktualności