Serwis Miejski miasta Żory

Aktualność

Atrakcyjne nieruchomości w Żorach na sprzedaż!

Prezydent Miasta Żory ogłasza przetargi na sprzedaż miejskich nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz produkcyjną i usługową.

Grafika przedstawia dom, klucz, projekt architektoniczny oraz logo Żor i napis: "nieruchomości na sprzedaż"

Pierwszą nieruchomością wystawioną na sprzedaż w drodze drugiego, nieograniczonego przetargu ustnego (licytacja) jest działka nr 2292/38 o powierzchni 1,2049 ha, a jej cena wywoławcza wynosi 1.268.800,00 zł netto.

Jest to nieruchomość niezabudowana, położona w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A1, w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem E22 U - „zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji kołowej w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw z wyjątkiem domów przedpogrzebowych, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami”.

 • Wnioskowana nieruchomość znajduje się w granicach zbiorników wód podziemnych- zbiornik Rybnik.
 • W bezpośrednim sąsiedztwie autostrada A1 (od strony południowej). Dojazd do dróg wojewódzkich i krajowych relacji północ-południe, autostrady A1 zapewniony przez drogi lokalne o nawierzchni utwardzonej.
 • Działka nr 2292/38 o kształcie nieregularnym, wielobocznym.
 • Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta trawą, roślinnością niską, zadrzewiona.
 • Przez działkę nr 2292/38 przebiegają linie przesyłowe w postaci sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Strefy ochronne od sieci i ich szerokość ustalają ich właściciele lub dysponenci.
 • Działka nr 2292/38 znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia wód podziemnych, dla którego rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z dnia 3 listopada 2021 roku, poz. 6930 ustanowiono strefę ochronną ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych „Żory-Rój” w Żorach.
 • W dziale III księgi wieczystej GL1X/00008174/6 widnieje wpis ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu ustanowionego na rzecz PWiK Żory, sp. z o.o., który nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.02.2023 r. o godz. 10:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 07.02.2023 r. W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta/ów lub nazwę firmy przystępujących do przetargu.


Na sprzedaż w drodze drugiego, nieograniczonego przetargu ustnego wystawione zostały działki przeznaczone pod zabudowę usługową:

- nr 1485/40 o pow. 0,1722 ha - cena wywoławcza 226 000,00 zł netto,
- nr 1488/42 o pow. 0,0288 ha - cena wywoławcza 38 000,00 zł netto.

Obie nieruchomości znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A1. Są to nieruchomości niezabudowane, położone w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem E22 U - „zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji kołowej w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw z wyjątkiem domów przedpogrzebowych, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami”.

 • Wnioskowane nieruchomości znajdują się w granicach zbiorników wód podziemnych- zbiornik Rybnik.
 • W bezpośrednim sąsiedztwie autostrada A1 (od strony południowej). Dojazd do dróg wojewódzkich i krajowych relacji północ-południe, autostrady A1 zapewniony przez drogi lokalne o nawierzchni utwardzonej.
 • Działka nr 1488/42 jest długa i wąska, działka nr 1485/40 o kształcie zbliżonym do trójkąta .
 • Nieruchomości niezagospodarowane, porośnięte trawą, roślinnością niską, zadrzewione.
 • Przez działki przebiegają linie przesyłowe w postaci sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 • Strefy ochronne od sieci i ich szerokość ustalają ich właściciele lub dysponenci.
 • W dziale III księgi wieczystej GL1X/00008174/6 widnieje wpis ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu ustanowionego na rzecz PWiK Żory, sp. z o.o., który nie dotyczy przedmiotowych nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.02.2023 r. o godz. 10:30 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 07.02.2023 r. W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta/ów lub nazwę firmy przystępujących do przetargu.


Kolejna nieruchomość wystawiona na sprzedaż w drodze drugiego, nieograniczonego przetargu ustnego, przeznaczona pod zabudowę usługową, jest położona przy ul. Nad Rudą. Karta mapy 8, rejestr nr 7554, nr księgi wieczystej GL1X/00027099/5 działka nr 2645/265 o pow. 0,1634 ha. Cena wywoławcza 306.000,00 zł. Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką.

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem A46 U -„zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji kołowej w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw z wyjątkiem domów przedpogrzebowych, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami”.

 • Nieruchomość o kształcie nieregularnym, zbliżonym do trójkąta, dość płaska, niezagospodarowana, porośnięta trawą.
 • Na południowym fragmencie działki zlokalizowany jest zjazd i wyjazd do stacji paliw.
 • W południowym narożniku nieruchomość obciążona jest służebnością przejazdu i przechodu pasem o szerokości 6,5 m i powierzchni całkowitej wynoszącej 87 m2 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości w postaci działki nr 2654/265 o obszarze 0,3662 ha, objętej księgą wieczystą Nr GL1X/00003767/5, której przebieg nie wpływa na dalsze możliwości zagospodarowania nieruchomości.
 • Nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia w postaci energii, wody, gazu, co i kanalizacji.
 • Na ww. nieruchomości występują klasoużytki o symbolu: ŁV.
 • W dziale III księgi wieczystej GL1X/00027099/5 widnieją wpisy ograniczonych praw rzeczowych – służebności drogowe.
 • Dział IV ww. księgi wieczystej jest wolny od wpisów i obciążeń.
 • Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów, ani żadne inne wady, które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2023 r. o godz. 10:30 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 05.01.2023 r. W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta/ów lub nazwę firmy przystępujących do przetargu.


Przedsiębiorcy szukający terenu pod działalność usługową powinni zainteresować się także wystawionym na sprzedaż kompleksem działek przy ul. Kościuszki. W skład kompleksu wchodzą niezabudowane działki:

- działka nr 1350/11 o pow. 0,1167 ha,
- działka nr 1355/11 o pow. 0,1298 ha,
- działka nr 1356/11 o pow. 0,5315 ha,
- działka nr 1344/27 o pow. 0,0064 ha.

Cena wywoławcza to 1.173.600,00 zł. Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką. Nieruchomość niezabudowana, położona jest w terenie oznaczonym na planie miejscowym symbolem: B65 U - „zabudowa usługowa”.

 • Przedmiotowa nieruchomość znajduje się:
  - w granicach udokumentowanych złóż: Warszowice – Pawłowice Płn. (złoża węgla kamiennego WK389);
  - w granicach zbiorników wód podziemnych.
 • Przez ww. nieruchomość przebiegają liczne podziemne i nadziemne sieci infrastruktury technicznej. Strefy ochronne od sieci i ich szerokości ustalają ich właściciele lub dysponenci. Mając na uwadze powyższe oraz warunki techniczne jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie, lokalizacja obiektów kubaturowych na tej nieruchomości może być znacząco ograniczona.
 • Realizacja obiektów kubaturowych na ww. nieruchomości winna zachować nieprzekraczalne linie zabudowy od publicznej drogi głównej ruchu przyspieszonego o symbolu na planie miejscowym A1 KDGP (tj. od ul. Kościuszki).
 • Kompleks nieruchomości posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. drogi krajowej nr 81.
 • Nieruchomość o kształcie nieregularnym, nieco trapezoidalnym, płaska, częściowo zagospodarowana, porośnięta trawą, drzewami i inną roślinnością niską. Ogrodzona w części południowo -zachodniej.
 • Przez nieruchomość przebiega linia przesyłowa w postaci sieci energetycznej wysokiego napięcia – zlokalizowane są na niej słupy energetyczne.
 • Wycena nie obejmuje składników ruchomych znajdujących się na działce, będących własnością poprzedniego dzierżawcy.
 • Na wnioskowanej nieruchomości występują klasoużytki o symbolach:  R IVa, R IIIb, ŁIV.
 • W dziale III ww. ksiąg wieczystych Nr GL1X/00006607/7 i GL1X/00006606/0 widnieją ograniczone prawa rzeczowe tj. służebności drogowe oraz prawo przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A., a w dziale III księgi wieczystej nr GL1X/00002821/5 widnieje prawo przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

Drugi, nieograniczony przetarg ustny odbędzie się w dniu 10.02.2023 r. o godz. 11:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25 . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 07.02.2023 r. W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta/ów lub nazwę firmy przystępujących do przetargu.