Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory Ikona UE
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona

Atrakcyjne nieruchomości w Żorach na sprzedaż!

Prezydent Miasta Żory ogłasza przetargi na sprzedaż miejskich nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz produkcyjną i usługową.

Grafika przedstawia dom, klucz, projekt architektoniczny oraz logo Żor i napis: "nieruchomości na sprzedaż"

Pierwszą nieruchomością wystawioną na sprzedaż w drodze drugiego, nieograniczonego przetargu ustnego (licytacja) jest działka nr 2292/38 o powierzchni 1,2049 ha, a jej cena wywoławcza wynosi 1.268.800,00 zł netto.

Jest to nieruchomość niezabudowana, położona w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A1, w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem E22 U - „zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji kołowej w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw z wyjątkiem domów przedpogrzebowych, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami”.

 • Wnioskowana nieruchomość znajduje się w granicach zbiorników wód podziemnych- zbiornik Rybnik.
 • W bezpośrednim sąsiedztwie autostrada A1 (od strony południowej). Dojazd do dróg wojewódzkich i krajowych relacji północ-południe, autostrady A1 zapewniony przez drogi lokalne o nawierzchni utwardzonej.
 • Działka nr 2292/38 o kształcie nieregularnym, wielobocznym.
 • Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta trawą, roślinnością niską, zadrzewiona.
 • Przez działkę nr 2292/38 przebiegają linie przesyłowe w postaci sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Strefy ochronne od sieci i ich szerokość ustalają ich właściciele lub dysponenci.
 • Działka nr 2292/38 znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia wód podziemnych, dla którego rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z dnia 3 listopada 2021 roku, poz. 6930 ustanowiono strefę ochronną ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych „Żory-Rój” w Żorach.
 • W dziale III księgi wieczystej GL1X/00008174/6 widnieje wpis ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu ustanowionego na rzecz PWiK Żory, sp. z o.o., który nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.02.2023 r. o godz. 10:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 07.02.2023 r. W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta/ów lub nazwę firmy przystępujących do przetargu.


Na sprzedaż w drodze drugiego, nieograniczonego przetargu ustnego wystawione zostały działki przeznaczone pod zabudowę usługową:

- nr 1485/40 o pow. 0,1722 ha - cena wywoławcza 226 000,00 zł netto,
- nr 1488/42 o pow. 0,0288 ha - cena wywoławcza 38 000,00 zł netto.

Obie nieruchomości znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A1. Są to nieruchomości niezabudowane, położone w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem E22 U - „zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji kołowej w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw z wyjątkiem domów przedpogrzebowych, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami”.

 • Wnioskowane nieruchomości znajdują się w granicach zbiorników wód podziemnych- zbiornik Rybnik.
 • W bezpośrednim sąsiedztwie autostrada A1 (od strony południowej). Dojazd do dróg wojewódzkich i krajowych relacji północ-południe, autostrady A1 zapewniony przez drogi lokalne o nawierzchni utwardzonej.
 • Działka nr 1488/42 jest długa i wąska, działka nr 1485/40 o kształcie zbliżonym do trójkąta .
 • Nieruchomości niezagospodarowane, porośnięte trawą, roślinnością niską, zadrzewione.
 • Przez działki przebiegają linie przesyłowe w postaci sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 • Strefy ochronne od sieci i ich szerokość ustalają ich właściciele lub dysponenci.
 • W dziale III księgi wieczystej GL1X/00008174/6 widnieje wpis ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu ustanowionego na rzecz PWiK Żory, sp. z o.o., który nie dotyczy przedmiotowych nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.02.2023 r. o godz. 10:30 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 07.02.2023 r. W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta/ów lub nazwę firmy przystępujących do przetargu.


Kolejna nieruchomość wystawiona na sprzedaż w drodze drugiego, nieograniczonego przetargu ustnego, przeznaczona pod zabudowę usługową, jest położona przy ul. Nad Rudą. Karta mapy 8, rejestr nr 7554, nr księgi wieczystej GL1X/00027099/5 działka nr 2645/265 o pow. 0,1634 ha. Cena wywoławcza 306.000,00 zł. Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką.

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem A46 U -„zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji kołowej w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw z wyjątkiem domów przedpogrzebowych, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami”.

 • Nieruchomość o kształcie nieregularnym, zbliżonym do trójkąta, dość płaska, niezagospodarowana, porośnięta trawą.
 • Na południowym fragmencie działki zlokalizowany jest zjazd i wyjazd do stacji paliw.
 • W południowym narożniku nieruchomość obciążona jest służebnością przejazdu i przechodu pasem o szerokości 6,5 m i powierzchni całkowitej wynoszącej 87 m2 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości w postaci działki nr 2654/265 o obszarze 0,3662 ha, objętej księgą wieczystą Nr GL1X/00003767/5, której przebieg nie wpływa na dalsze możliwości zagospodarowania nieruchomości.
 • Nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia w postaci energii, wody, gazu, co i kanalizacji.
 • Na ww. nieruchomości występują klasoużytki o symbolu: ŁV.
 • W dziale III księgi wieczystej GL1X/00027099/5 widnieją wpisy ograniczonych praw rzeczowych – służebności drogowe.
 • Dział IV ww. księgi wieczystej jest wolny od wpisów i obciążeń.
 • Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów, ani żadne inne wady, które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2023 r. o godz. 10:30 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 05.01.2023 r. W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta/ów lub nazwę firmy przystępujących do przetargu.


Przedsiębiorcy szukający terenu pod działalność usługową powinni zainteresować się także wystawionym na sprzedaż kompleksem działek przy ul. Kościuszki. W skład kompleksu wchodzą niezabudowane działki:

- działka nr 1350/11 o pow. 0,1167 ha,
- działka nr 1355/11 o pow. 0,1298 ha,
- działka nr 1356/11 o pow. 0,5315 ha,
- działka nr 1344/27 o pow. 0,0064 ha.

Cena wywoławcza to 1.173.600,00 zł. Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką. Nieruchomość niezabudowana, położona jest w terenie oznaczonym na planie miejscowym symbolem: B65 U - „zabudowa usługowa”.

 • Przedmiotowa nieruchomość znajduje się:
  - w granicach udokumentowanych złóż: Warszowice – Pawłowice Płn. (złoża węgla kamiennego WK389);
  - w granicach zbiorników wód podziemnych.
 • Przez ww. nieruchomość przebiegają liczne podziemne i nadziemne sieci infrastruktury technicznej. Strefy ochronne od sieci i ich szerokości ustalają ich właściciele lub dysponenci. Mając na uwadze powyższe oraz warunki techniczne jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie, lokalizacja obiektów kubaturowych na tej nieruchomości może być znacząco ograniczona.
 • Realizacja obiektów kubaturowych na ww. nieruchomości winna zachować nieprzekraczalne linie zabudowy od publicznej drogi głównej ruchu przyspieszonego o symbolu na planie miejscowym A1 KDGP (tj. od ul. Kościuszki).
 • Kompleks nieruchomości posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. drogi krajowej nr 81.
 • Nieruchomość o kształcie nieregularnym, nieco trapezoidalnym, płaska, częściowo zagospodarowana, porośnięta trawą, drzewami i inną roślinnością niską. Ogrodzona w części południowo -zachodniej.
 • Przez nieruchomość przebiega linia przesyłowa w postaci sieci energetycznej wysokiego napięcia – zlokalizowane są na niej słupy energetyczne.
 • Wycena nie obejmuje składników ruchomych znajdujących się na działce, będących własnością poprzedniego dzierżawcy.
 • Na wnioskowanej nieruchomości występują klasoużytki o symbolach:  R IVa, R IIIb, ŁIV.
 • W dziale III ww. ksiąg wieczystych Nr GL1X/00006607/7 i GL1X/00006606/0 widnieją ograniczone prawa rzeczowe tj. służebności drogowe oraz prawo przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A., a w dziale III księgi wieczystej nr GL1X/00002821/5 widnieje prawo przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

Drugi, nieograniczony przetarg ustny odbędzie się w dniu 10.02.2023 r. o godz. 11:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25 . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 07.02.2023 r. W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta/ów lub nazwę firmy przystępujących do przetargu.

Zobacz więcej aktualności