Facebook Miasto ŻoryYoutube Miasto ŻoryInstagram Miasto ŻoryEpuapBIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikonaWielkość czcionki ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona
BIP ŻoryDla niepełnosprawnych ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona
Flaga UE Banner

Perspektywa 2014-2020

RPO WSL EFRR 2014 - 2020

Ekologiczne żorskie dzielnice - poprawa efektywności energetycznej budynku LKS Rój w Żorach

Miasto Żory realizuje projekt pt. „Ekologiczne żorskie dzielnice - poprawa efektywności energetycznej budynku LKS Rój w Żorach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT

W ramach projektu przeprowadzone zostaną niezbędne prace ogólnobudowlane i instalacyjne mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynku LKS Rój w Żorach. Zakres prac kwalifikowanych obejmie m.in. kompleksową termomodernizację budynku oraz modernizację istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Realizacja inwestycji przełoży się na redukcję ubytków ciepła i poprawi jakość oraz efektywność źródła ciepła, co w konsekwencji przełoży się na oszczędności w zakresie kosztów energii cieplnej i poprawę jakości środowiska. Wartością dodaną, uzyskaną wskutek realizacji przedsięwzięcia będzie poprawa estetyki obiektu oraz jego funkcjonalności.

Warto wspomnieć, iż niniejszy projekt jest kontynuacją działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, prowadzonych przez Gminę Miejską Żory w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 759 570,20 zł
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 525 589,85 zł

Remont zabytkowych kamienic przy ul. Pszczyńskiej 9 i ul. Dworcowej 7 wraz z możliwością przeznaczenia ich na cele społeczne

Miasto Żory realizuje projekt pt. „Remont zabytkowych kamienic przy ul. Pszczyńskiej 9 i ul. Dworcowej 7 wraz z możliwością przeznaczenia ich na cele społeczne” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie: 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT

Projekt obejmuje remont kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9 oraz remont i przebudowę kamienicy przy ul. Dworcowej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu. W wyniku prac modernizacyjnych powstanie 16 nowych komfortowych mieszkań socjalnych (10 w kamienicy przy ul. Pszczyńskiej oraz 6 przy ul. Dworcowej). Budynki będą obiektami w całości o funkcji mieszkalnej. Ponadto w kamienicy przy ul. Dworcowej zaplanowano wykonanie rozbudowy o część mieszczącą komunikację i szyb windowy, schodów i pochylni . Projekt będzie bazą infrastrukturalną dla projektów realizujących cele EFS szczególnie odnośnie wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 3 507 598,43 zł
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 175 356,54 zł
Okres realizacji projektu: 15.01.2021 r. – 31.05.2022 r.

Powrót do Śródmieścia – uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej żorskiej Starówki poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego

Projekt „Powrót do Śródmieścia – uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej żorskiej Starówki poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego".

Oś priorytetowa IV - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.5. - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie 4.5.2. - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT

Całkowita wartość projektu: 513 672,62 zł
Wartość dofinansowania: 431 585,94 zł
Termin realizacji: 25.02.2021 r.

Gmina Miejska Żory uzyskała dofinansowanie dla projektu mającego na celu poprawę efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego ciągu ulic zlokalizowanych na terenie żorskiej Starówki. Zakres projektu obejmuje montaż 332 energooszczędnych opraw LED oraz częściową modernizację szaf oświetlenia ulicznego, polegającą na wyposażeniu ich w system sterowania oświetleniem. Celem projektu jest obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury komunalnej, dzięki zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców

Projekt „Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa X - Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie 10.3. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie 10.3.2. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT

Całkowita wartość projektu: 7 230 110,97 zł
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 120 994,65 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 484 822,90 zł
Okres realizacji projektu: 15.04.2022 r. – 30.06.2023 r.

Realizowany przez Miasto Żory projekt będzie polegał na przywróceniu utraconych funkcji nieczynnemu pokopalnianemu ośrodkowi rekreacyjno-sportowemu w Żorach-Roju. Główną funkcją zrewitalizowanego obiektu będzie kąpielisko, ponadto na terenie obiektu odnowione zostaną: zespół kortów ziemnych, boisko do siatkówki plażowej wraz ze stalową trybuną zewnętrzną, zespół budynków towarzyszących, zieleń parkowa i leśna.

Zrewitalizowany obiekt będzie miejscem dającym możliwość aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego, a także stanowić będzie trwałą platformę międzypokoleniowych działań realizujących potrzeby rekreacyjne, intelektualne, emocjonalne i integracyjne użytkowników z obszaru rewitalizacji („Nowa babcia, nowy wnuk”, ogrody społeczne itp.).

„Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego woj. śląskiego

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku realizuje projekt pt. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego woj. Śląskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerem w realizacji projektu jest Miasto Żory.

Projekt zakłada montaż instalacji OZE (Odnawialne Źródła Energii) w budynkach mieszkalnych na terenie 10 gmin Subregionu Zachodniego tj. Żory, Jastrzębie-Zdrój, Gmina Godów, Rybnik, Rydułtowy, Gmina Marklowice, Gmina Krzyżanowice, Pszów, Racibórz, Wodzisław Śląskigdzie zanieczyszczenie powietrza należy do największych w Polsce . Łącznie, w 1214 obiektach wykonane zostanie 1468 instalacji OZE, obejmujących zarówno produkcję energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, jak i produkcję energii elektrycznej.

Projekt realizowany jest w formule grantowej. Grantobiorcami są osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gmin, które wyraziły chęć przystąpienia do udziału w projekcie.

Dofinansowaniem objęte są następujące technologie:
– instalacje fotowoltaiczne,
– pompy ciepła do c.w.u.,
– kotły na pelet z biomasy.

Wnioskodawcą jest stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, odpowiedzialne za przygotowanie, realizację, monitoring i rozliczenie projektu, będące partnerem wiodącym projektu.

Projekt realizuje kluczowe cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020, polityki regionalnej i krajowej w zakresie ochrony powietrza – począwszy od podniesienia poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprzez poprawę efektywności energetycznej, rozwój energetyki prosumenckiej, a skończywszy na ograniczaniu emisji zanieczyszczeń (głównie pyłowych) z instalacji grzewczych sektora komunalno-bytowego.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Państwa.

Całkowita wartość projektu: 21 728 912,50 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 10 273 850,00 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 10 273 850,00 zł

Projekt jest realizowany od II kwartału 2019 do końca 2021 roku.

„Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku realizuje projekt pt. „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerem wiodącym w realizacji projektu jest Miasto Żory.

Projekt WND-RPSL.04.03.04-24-0327/18 zakłada wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gmin Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego: Rydułtów, Wodzisławia Śląskiego, Raciborza, Rybnika, Żor, Jastrzębia-Zdroju, Pszowa, Godowa, Gaszowic, Pietrowic Wielkich, Lubomi, Gorzyc i Mszany, gdzie zanieczyszczenie powietrza należy do największych w Polsce. W ramach projektu wykonane zostaną 539 instalacje w 341 obiektach. Będą to kotły gazowe, kotły pelletowe, sieć ciepłownicza oraz – jako działanie uzupełniające – fotowoltaika. Projekt będzie realizowany w formule grantowej, gdzie dofinansowanie otrzymają mieszkańcy którzy zainwestują w wymianę źródła ciepła i zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Zakres projektu obejmuje wykonanie następujących instalacji:

 • Montaż kotła gazowego – 93 instalacje,
 • Montaż kotła gazowego oraz instalacji fotowoltaicznej -119 instalacji,
 • Montaż kotła na pelet- 49 instalacji,
 • Montaż kotła na pelet oraz instalacji fotowoltaicznej – 77 instalacji,
 • Wykonanie instalacji węzła cieplnego – 1 instalacja,
 • Wykonanie instalacji węzła cieplnego oraz instalacji fotowoltaicznej – 2 instalacje.

Budynki jednorodzinne objete projektem zlokalizowane są w:

 • Gminie Gaszowice (10 instalacji),
 • Gminie Gorzyce (55 instalacji),
 • Gminie Lubomia (35 instalacji),
 • Gminie Mszana (18 instalacji),
 • Gminie Pietrowice Wielkie (33 instalacje),
 • Gmina Godów (20 instalacji)
 • Mieście Jastrzębie-Zdrój (26 instalacje),
 • Mieście Pszów (17 instalacji),
 • Mieście Racibórz (3 instalacje),
 • Mieście Rybnik (55 instalacji),
 • Mieście Rydułtowy (12 instalacji),
 • Mieście Wodzisław Śląski (37 instalacji),
 • Mieście Żory (20 instalacje).

Efekty, rezultaty i cele

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli osiągnąć efekty w postaci:

 • wymiany 341 wysokoemisyjnych indywidualnych źródeł ciepła na źródła bardziej ekologiczne (kotły gazowe, pelletowe, węzły ciepła),
 • montażu 198 instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych,
 • szacowanego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych o 3 535,85 t/rok równoważnika CO2.

Projekt pozwoli osiągnąć następujące rezultaty:

 • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 21 211,66 GJ/rok,
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 21 211,66 GJ/rok,
 • produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 568,23 MWh/rok,
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,597 MW,
 • stopień redukcji PM 10: 8,2011 t/rok.

Tym samym projekt będzie realizować kluczowe założenia polityki regionalnej i krajowej w zakresie ochrony powietrza. Pozwoli na osiągnięcie następujących celów: poprawa efektywności energetycznejograniczanie emisji zanieczyszczeń i walka z niską emisją, a także wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.

Wartość projektu

Wartość projektu: 8 387 729,00 PLN

Wartość dofinansowania ze środków UE: 7 909 800,00 PLN

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory

Miasto Żory realizuje projekt pt. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, osi priorytetowej 5., działania 5.2., poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego.

Przedmiotem projektu, który realizowany jest od 1 grudnia 2017 r., jest unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z obiektów (tj. budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych) oraz nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Żory. Projekt obejmuje 28 grantów przeznaczonych na następujący zakres prac: demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport i unieszkodliwienie (składowanie) oraz odtworzenie pokrycia dachowego. Część grantobiorców uzyska również dodatkowe wsparcie w postaci możliwości odtworzenia pokrycia dachowego i zastąpienia unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu.

Zakłada się, iż dzięki realizacji projektu nastąpi:
1) znacząca likwidacja elementów azbestowych z terenu Żor,
2) zwiększenie ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest,
3) poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych,
4) poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców,
5) wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców,
6) poprawa jakości przestrzeni mieszkaniowych i atrakcyjności osiedleńczej miasta.

Wartość projektu: 645 746,30 zł,

 Wartość dofinansowania: 611 957,30 zł,

 Okres realizacji projektu: 01.12.2017 r. - 30.06.2022 r.

Rajski Zakątek - remont świetlicy wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego i wykonaniem placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach

Projekt „Rajski Zakątek - remont świetlicy wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego i wykonaniem placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa X - Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Działanie 10.3. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie 10.3.3. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs

Całkowita wartość projektu: 533 333,00 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 453 333,05 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 53 333,30 zł

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace remontowe w świetlicy „Wyspa”, zlokalizowanej w dzielnicy Rój w Żorach. Planowane prace mają przyczynić się do stworzenia optymalnych warunków do powstania na terenie świetlicy Placówki Wsparcia Dziennego, mającej na celu podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, skierowanych w szczególności do najmłodszych mieszkańców obszaru rewitalizacji. Zakres projektu obejmuje także przeprowadzenie koniecznych prac, polegających na zagospodarowaniu przyległego terenu, wskutek czego przebudowane zostanie boisko wielofunkcyjne, służące do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę oraz wykonany zostanie plac zabaw.

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy obszaru, a w szczególności dzieci, młodzież oraz ich rodziny, zyskają atrakcyjne miejsce edukacji, wsparcia oraz twórczego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Projekt stanowi bazę infrastrukturalną dla projektu „Rajski Zakątek: Szansa na lepszy start”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne

Projekt „Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa V - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

Działanie 5.3. - Dziedzictwo kulturowe

Poddziałanie 5.3.1. - Dziedzictwo kulturowe - konkurs

Całkowita wartość projektu: 2 999 991,42 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 311 866,48 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 154 337,23 zł

Przedmiotem projektu jest renowacja murów obronnych wraz z wykonaniem przebicia przez mur i odtworzeniem suchej fosy oraz fragmentu uliczki przymurnej oraz zagospodarowanie przyległego terenu. Powstanie też drewniana kładka, pozwalająca na zniwelowanie różnicy poziomu terenu i pokonanie suchej fosy. Wykonany zostanie również pierwszy odcinek ścieżki rowerowej pod murami. Wyremontowana infrastruktura zostanie udostępniona na cele kulturalne i edukacyjne.

Starówka zachowała do dzisiaj średniowieczny układ urbanistyczny oparty na owalu. Jako zabytek oznaczony literą A do Rejestru Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzją nr 585/66 wpisany jest układ urbanistyczny starego miasta, którego ważnym elementem są mury obronne. Jednak z uwagi na wielką wagę historyczną i artystyczną o fundamentalnym znaczeniu dla kultury żorskie mury obronne zostały objęte dodatkową ochroną poprzez odrębny wpis do Rejestru nr 574/66. Wszystkie prace prowadzona są na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

E-Żory - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory

Projekt „E-Żory - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa II - Cyfrowe Śląskie

Działanie 2.1. - Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Całkowita wartość projektu: 1 162 350,00 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 987 997,50 zł

W ramach wnioskowanego przedsięwzięcia wdrożonych zostanie osiem e-usług na 3. i 5. poziomie dojrzałości, które będą świadczone przez Gminę Miejską Żory. Uruchomienie e-usług będzie połączone z wdrożeniem oraz modernizacją systemów informatycznych w Urzędzie Miasta, modernizacją infrastruktury sprzętowej oraz realizacją szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników żorskiego magistratu. Na terenie Urzędu Miasta zostanie uruchomiony także punkt potwierdzenia profili zaufanych ePUAP.

Projekt zakłada integrację systemów informatycznych oraz wykorzystanie możliwości platform do świadczenia e-usług publicznych na platformie krajowej (ePUAP).

Bezpośrednim wynikiem projektu realizowanego w latach 2018-2019 będzie udostępnienie takich elektronicznych usług publicznych, jak:

a) usługi w zakresie personalizacji (Poziom Dojrzałości 5)
- E-Podatki
- E-Odpady
- E-Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- E-Opłata reklamowa
- E-Wnioski

b) usługi w zakresie dwustronnej interakcji (Poziom Dojrzałości 3)
- E-Konsultacje
- E-Budżet Obywatelski
- E-Rejestry

Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap II Spółdzielnia Kultury

Projekt „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap II Spółdzielnia Kultury” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa X - Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Działanie 10.3. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie 10.3.2. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT

Całkowita wartość projektu: 12 375 722,22 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 073 228,72 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 832 144,56 zł

Projekt polega na modernizacji budynku dawnego młyna elektrycznego i przystosowanie jego pomieszczeń na cele społeczno-kulturalne. Planowane główne funkcje zrewitalizowanego obiektu to między innymi: biblioteka, czytelnia, przestrzeń wystawiennicza, sala wielofunkcyjna, pokoje cichej pracy, inkubator dla wolnych zawodów wraz z pracowniami dla twórców, kawiarnia. Zmiana przeznaczenia obiektu ma na celu utworzenie Spółdzielni Kultury z główną siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej, w formie innowacyjnej i funkcjonalnej placówki o ciekawej architekturze i odpowiednio dużej powierzchni użytkowej, z licznymi multimedialnymi rozwiązaniami i nowoczesnym wystrojem, która byłaby nie tylko miejscem realizującym potrzeby czytelników, ale dającym również możliwość miłego spędzenia czasu, a także stanowiłaby trwałą platformę międzykulturowych i międzypokoleniowych działań realizujących potrzeby intelektualne, emocjonalne i integracyjne użytkowników z obszaru rewitalizacji.

Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap I dworzec PKP

Projekt „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap I dworzec PKP” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa X - Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Działanie 10.3. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie 10.3.2. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT

Całkowita wartość projektu: 6 255 000,00 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 897 062,50 

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 576 125,00 zł. 

Celem projektu jest modernizacja budynku dworca PKP w Żorach i przystosowanie jego pomieszczeń przede wszystkim na cele społeczne, a także zagospodarowanie otoczenia budynku. Budynek będzie pełnił funkcje m.in.: Centrum Integracji Społecznej, świetlicy dla matek z małymi dziećmi i osób starszych, zaangażowanych w opiekę, Centrum Aktywności Lokalnej i harcówki. Nie zapomniano też o funkcji poczekalni dworca kolejowego.

W zmodernizowanym budynku przewidziano miejsce na biura, klub malucha i wielofunkcyjne sale. Zaplanowano miejsce na punkt gastronomiczny, który zapewni wyżywienie uczestnikom Centrum Integracji Społecznej, będzie bazą dla treningów z zakresu samodzielności oraz rozszerzenia praktycznych umiejętności uczestników CIS. Będzie też wsparciem działalności Centrum Aktywności Lokalnej  i miejscem spotkań mieszkańców dzielnicy (kooperatywa spożywcza, urodziny seniora itp.)

Działania miękkie, dla których bazą będzie powstała w ramach projektu infrastruktura, będą miały na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych wykluczeniem i włączenie społeczne osób wykluczonych m.in. w oparciu o ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej.

Mobilni Żorzanie - systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej

Projekt „Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej” otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa IV - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.

Działanie 4.5. - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Poddziałanie 4.5.2. - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT.

Całkowita wartość projektu: 12 761 525,29 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 7 092 336,10 zł

W ramach projektu zaplanowano budowę centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Męczenników Oświęcimskich w Żorach. Centrum przesiadkowe integrować będzie transport autobusowy, rowerowy i samochodowy. Zaplanowano również budowę drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II łączącej centrum miasta, osiedla mieszkaniowe i miejsca pracy. Droga będzie miała połączenie z istniejącymi odcinkami infrastruktury rowerowej (odcinek ul. Wodzisławskiej, al. Niepodległości, ul. Rybnickiej) dzięki czemu zyska połączenie z ul. Męczenników Oświęcimskich i centrum przesiadkowym.

Do celów projektu zaliczyć należy m.in. zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów, wzrost bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, rozwój infrastruktury zachęcającej do wykorzystania roweru jako ekologicznego środka komunikacji a tym samym promowanie alternatywnych wobec samochodu form przemieszczania się. Projekt wynika z Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Żory.

Efektywne oświetlenie - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach

Projekt „Efektywne oświetlenie - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach” jest dofinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Priorytet IV -  Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.5 - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie 4.5.2 - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT
Wnioskodawca: Żory - Miasto na prawach powiatu

Okres realizacji: 26.01.2018-30.07.2018
Całkowita wartość projektu: 1 321 314,70 zł
Koszty kwalifikowane: 1 105 882,00 zł
Wartość dofinansowania: 939 999,70 zł

Gmina Miejska Żory uzyskała dofinansowanie dla projektu mającego na celu poprawę efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego ul. Okrężnej oraz ul. Katowickiej/Kościuszki w ciągu drogi krajowej nr 81 w Żorach.

Zakres inwestycji uzależniony jest od charakterystyki planowanej do modernizacji infrastruktury oświetleniowej i obejmuje m.in. wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED, montaż układów sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym oraz częściowo wymianę słupów i wysięgników przy ul. Okrężnej (ze względu na brak możliwości instalacji opraw na istniejących słupach i masztach).

Wskutek realizacji projektu poprawie ulegnie efektywność energetyczna oświetlenia zewnętrznego, a tym samym – spadną m.in. koszty utrzymania infrastruktury komunalnej (dzięki oszczędności kosztów energii elektrycznej) oraz emisja gazów cieplarnianych. Potencjalnym efektem dodatkowym projektu jest wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa mieszkańców

Projekt dofinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Odpowiedzialni za siebie nawzajem – kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez budowę mieszkań socjalnych i chronionych w Żorach

Projekt pod nazwą „Odpowiedzialni za siebie nawzajem – kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez budowę mieszkań socjalnych i chronionych w Żorach” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna; Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury osób społecznych; Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury osób społecznych – RIT.

Realizatorem projektu jest  Zarząd Budynków Miejskich w Żorach

Wartość całkowita projektu: 4 344 609,53 zł

Wartość całkowitych wydatków  kwalifikowalnych: 3 155 049,85 zł

Wartość dofinansowania: 2 611 434 ,76 zł

W ramach realizacji przedmiotowego projektu planuje się:
- rozbudowę budynku mieszkalnego przy ulicy Wodzisławskiej, w wyniku której powstanie 25 lokali socjalnych dla 79 osób,
- remont i przebudowę budynku na os Księcia Władysława (była siedziba Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji), w wyniku której powstanie jedno wielopokojowe (pokoje 1 i 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym) komfortowe mieszkanie chronione dla 17 osób.
Mieszkania będą stanowiły bazę infrastrukturalną dla projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej i włączenia społecznego.

Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Priorytet IV - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.3 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie 4.3.2- Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT
Wnioskodawca: Żory - Miasto na prawach powiatu
Całkowita wartość projektu: 8 353 000,00
Wartość dofinansowania: 7 100 050,00
Okres realizacji: 16.01.2017 r. – 31.01.2018 r.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie modernizacja energetyczna 8 obiektów użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie miasta Żory. Są to: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 przy ul. Wysokiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy ul. Strażackiej, Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Powstańców 6, Zespół Szkół nr 8 przy ul. Osińskiej, Zespół Szkół nr 6 na os. Pawlikowskiego, Szkoła Podstawowa nr 17 na os. Powstańców Śląskich, Przedszkole nr 13 na os. Księcia Władysława oraz Szkoła Podstawowa nr 15 przy ul. Bankowej.

Zakres inwestycji uzależniony jest od charakterystyki konkretnego obiektu i potrzeb wynikłych z przeprowadzonych audytów energetycznych. W rezultacie w budynkach nastąpi redukcja ubytków ciepła, która pozwoli na oszczędności w zakresie kosztów energii elektrycznej i cieplnej. Ponadto, w wyniku przeprowadzonego projektu poprawione zostaną warunki pracy w budynkach użyteczności publicznej.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Profi - Szkoła - doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach

Projekt „Profi - Szkoła - doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach” jest dofinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Priorytet XII -  Infrastruktura edukacyjna
Działanie 12.2 - Infrastruktura kształcenia zawodowego
Poddziałanie 12.2.2- Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT
Wnioskodawca: Żory - Miasto na prawach powiatu
Całkowita wartość projektu: 2 107 700,00
Wartość dofinansowania: 1 760 945,00
Okres realizacji: 2017-04-03 - 2018-08-31

W ramach realizacji przedmiotowego projektu wyremontowane i doposażone zostaną pracownie w trzech żorskich szkołach dla następujących kierunków kształcenia:
- Zespole Szkół Budowlano – Informatycznych im. Mikołaja Kopernika:
technik pojazdów samochodowych
technik mechatronik
technik cyfrowych procesów graficznych/ technik informatyk
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:
technik przemysłu mody
technik organizacji reklamy
- Zespół Szkół nr 2:
technik logistyk
fototechnik

Z uwagi na brak możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury w celu kształcenia na poziomie zgodnym z oczekiwaniami pracodawców zaistniała konieczność dokonania rozbudowy budynku ZSBI o pracownię - warsztat samochodowy z trzema stanowiskami diagnostycznymi dla kierunku technik pojazdów samochodowych.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w Dzielnicy Kleszczówka w Żorach

Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w Dzielnicy Kleszczówka w Żorach

Priorytet XII - Infrastruktura edukacyjna
Działanie 12.1 - Infrastruktura wychowania przedszkolnego
Poddziałanie 12.1.2- Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT
Wnioskodawca: Żory - Miasto na prawach powiatu
Całkowita wartość projektu: 5 237 300,64 zł
Wartość dofinansowania: 2 440 809,34 zł
Okres realizacji: 2016-09-16 do 2017-10-31

W wyniku realizacji projektu w dzielnicy Kleszczówka w Żorach zostanie wybudowany nowoczesny obiekt przedszkolny, w którym będzie się bawiło i uczyło 125 dzieci. Aktualny budynek przedszkola w tej dzielnicy oferował tylko 100 miejsc. Nowy obiekt będzie zlokalizowany przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żorach. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost upowszechnienia przedszkolnego wśród dzieci 3- i 4-letnich. Wzrośnie ono z 70,66% do 79,81%. Dzięki inwestycji powstanie jedna dodatkowa grupa dla dzieci 3- i 4-letnich dotychczas nie objętych edukacją przedszkolną.

Przedmiotem inwestycji będzie budowa 5-oddzialowego budynku przedszkola dla 125 dzieci. Zaplanowano postawienie budynku jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego. Działki na których realizowana będzie inwestycja znajdują się w dzielnicy Kleszczówka w Żorach. Projektowane przedszkole to budynek parterowy, o rzucie w kształcie trójkąta o zaokrąglonych narożnikach. Całkowita powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 1059,95 m2, kubatura 4769,8 m3. Zostanie on usytuowany od strony wschodniej istniejącego budynku szkoły. Budynki połączone zostaną ze sobą łącznikiem o szerokości 3,04 m. Na poziomie parteru zlokalizowane będą wszystkie pomieszczenia przedszkolne niezbędne do jego funkcjonowania. W budynku zaprojektowano dach zielony z tarasem, gdzie odbywać się będą zajęcia na świeżym powietrzu. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, dla których zaprojektowano również sanitariat. W budynku zaprojektowano 5 sal przedszkolnych, każda z nich przeznaczona dla 25 dzieci. Ze wszystkich sal zapewniony będzie bezpośredni dostęp do sanitariatów a także wyjście na zewnątrz budynku. Zapewniona zostanie możliwość łączenia czterech sal, w efekcie czego powstaną dwa większe pomieszczenia, przeznaczone na zebrania czy występy dzieci. Zaprojektowano również szatnie dla dzieci przedszkolnych, ze spełniającymi wymagania ppoż szafkami. Z szatni zaprojektowane jest wejście do pokoju wychowawców, dyrektora, schowka porządkowego i sanitariatu dla niepełnosprawnych oraz wyjście na dziedziniec budynku, na którym zlokalizowane będą schody wejściowe na taras. W budynku zaprojektowano kuchnię wraz z zapleczem i jadalnię dla dzieci szkolnych.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

RPO WSL EFS 2014 - 2020

Przez zabawę do nauki – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach

Miasto Żory realizuje projekt pn. „Przez zabawę do nauki – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Projekt unijny „Przez zabawę do nauki – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizowany jest od grudnia 2020 r. Dzięki środkom unijnym zakupione zostaną przybory do zabawy i ćwiczeń ruchowych. W znacznym zakresie doposażone będą kąciki tematyczne - dzieci otrzymają nowe lalki, misie, samochody, klocki, zestawy do budowania, instrumenty muzyczne, przyrządy gimnastyczne, gry i zabawki zręcznościowe oraz gry planszowe i podłogowe. Wszystkie zabawki, kąciki zabaw i materiały dydaktyczne zostały dobrane w taki sposób, aby edukowały oraz zaspokajały różnorodne potrzeby dzieci, w tym pobudzały ich aktywność i wyobraźnię. W myśl hasła „Przez zabawę do nauki” tworzenie przyjaznej, nowoczesnej i kreatywnej przestrzeni zarówno do zajęć edukacyjnych, jak i zabawy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz zwiększa ich szanse edukacyjne.

Wartość projektu: 423 112,75 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFS : 359 645,83 zł

Okres realizacji projektu: 01.12.2020 r. - 31.07.2021 r.

Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory

Miasto Żory realizuje projekt pt. „Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Celem tego projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w Zespole Szkół nr 2 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Żorach oraz w trzech żorskich szkołach podstawowych: SP 15 z Oddziałami Sportowymi, SP 6 im. Tadeusza Kościuszki i SP 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego. Projekt obejmie grupę 502 uczniów i 172 nauczycieli z tych szkół.

W ramach tego projektu  zaplanowano:
- organizację zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową,  kół zainteresowań, laboratoriów i warsztatów
- organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z SPE
-podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli
-wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych

Wartość projektu: 1 320 268,64 zł

Wartość dofinansowania: 1 188 241,78 zł w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości 1 122 228,34 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2021 r. – 31.12.2022 r.

Miarka: szkoła z tradycją - wzmocnienie potencjału edukacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach

Miasto Żory realizuje projekt pt. „Miarka: szkoła z tradycją - wzmocnienie potencjału edukacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego poprzez podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I LO im. K. Miarki w Żorach, umożliwiające zwiększenie szans edukacyjnych uczniów przez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół. Projekt obejmie wyznaczoną na podstawie diagnozy grupę 144 uczniów i 40 nauczycieli pracujących w I LO.

W ramach tego projektu  zaplanowano:
-organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową
-organizację zajęć prowadzonych metodą eksperymentu,
-wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych
-podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Wartość projektu: 275 321,33 zł

Wartość dofinansowania: 247 789,20 zł, w tym wkład UE w wysokości 234 023,13 zł

Okres realizacji projektu: 1.12.2020 r. – 31.05.2022 r.

Przez zabawę do nauki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach

Miasto Żory realizuje projekt ptPrzez zabawę do nauki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Celem głównym tego projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach poprzez wsparcie istniejących miejsc przedszkolnych zgodnie z deficytami wynikającymi z diagnozy. Dzięki temu na terenie miasta wzrośnie dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Grupą docelową są dzieci (350 osób) i nauczyciele (22 osoby) z Przedszkola nr 16. W ramach projektu  realizowane  będą następujące zadania:

- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci (w tym dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością) poprzez organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój: emocjonalny, mowy i motoryki dzieci w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej - 4 rodzaje

- wyposażenie istniejących miejsc przedszkolnych w dodatkowe pomoce dydaktyczne i przyrządy służące wielostronnemu rozwojowi dziecka wraz z doposażeniem infrastruktury ogrodu

- doskonalenie kompetencji nauczycieli poprzez 3 kursy.

 

Czas realizacji projektu do 31 lipca 2021 r.

Wartość projektu: 423 112,75 zł

Wysokość dofinansowania:  359 645,83

Centrum Integracji Społecznej w Żorach

Miasto Żory realizuje projekt pt„Centrum Integracji Społecznej w Żorach”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Oś priorytetowa IX.  Włączenie społeczne
Działanie 9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Centrum Integracji Społecznej w Żorach to projekt realizowany na terenie miasta Żory, którego celem jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społeczny i ubóstwem przyczyniająca się do wzrostu aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia wśród tej grupy osób.

Uczestnikami projektu będą osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osoby i rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i całościową, z zaburzeniami rozwojowymi oraz osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa . Wsparciem objętych zostanie 100 osób, w tym co najmniej 50 osób z niepełnosprawnościami, z czego 25 osób z niepełnosprawnością znaczną/umiarkowaną/sprzężoną/intelektualną. Usługi realizowane przez CIS skierowane będą do 40 osób w tym 23 kobiet i 17 mężczyzn, natomiast aktywnej integracji do 60 osób w tym 40 kobiet i 20 mężczyzn.

Wartość projektu: 4 140 575,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFS: 3 519 488,75 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 31.08.2023 r.

O własnych siłach - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Miasto Żory realizuje projekt pt„O własnych siłach - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Oś priorytetowa IX.  Włączenie społeczne
Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

Projekt skierowany jest do 65 mieszkańców Miasta Żory i okolic. Grupę docelową stanowią  osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenie, rodziny, osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziców/rodziny wspierające lub zastępcze i podmioty realizujące usługi wsparcia i pieczy zastępczej.

W projekcie zaplanowano następujące zadania:
- dodatkowa pomoc w drodze do samodzielności
- wsparcie rodziców zagrożonych ograniczeniem praw rodzicielskich
- rozszerzenie oferty działania placówki wsparcia dziennego „Horyzont” - świetlica

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz wzrost dostępności usług zdrowotnych na terenie Miasta Żory poprzez realizację kompleksowych i niezbędnych pod kątem diagnozy zadań przewidzianych w projekcie.

Wartość projektu: 427 146,39 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFS : 363 074,43 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 34 171,71 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 31.12.2021 r.

Kolej na zmianę! - kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych.

Miasto Żory realizuje projekt pt„Kolej na zmianę! - kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne
Działanie 9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT

Przedmiotem projektu jest wsparcie osób ze społeczności lokalnych, zamieszkujących tereny rewitalizowane miasta Żory, charakteryzujących się problemami społecznymi, takimi jak: ubóstwo, wykluczenie społeczne, alkoholizm itp. Ponadto projekt obejmuje wsparciem osoby z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich otoczenie.

Celem projektu jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Miasta Żory poprzez podniesienie potencjału aktywności życiowej, zawodowej i społecznej osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W projekcie przewidziano następujące zadania:
- Animacja lokalna - zawiera działania, których celem jest wspieranie i aktywizowanie lokalnej społeczności np. organizacja festynów rodzinnych czy działania inicjatyw lokalnych;
- Aktywna integracja - działania obejmujące szkolenia i kursy zawodowe. Grupa docelowa to 200 osób. ,

Wartość projektu: 1 028 455,75 zł

Wartość dofinansowania: 874 187,39 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.08.2021 r.

Gotowi do startu

Miasto Żory realizuje projekt pt„Gotowi do startu”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT

Projekt polega na wdrożeniu rozwiązań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych i niwelowaniu deficytów rozwojowych poprzez objęciem wsparciem 18 dzieci z rożnymi niepełnosprawnościami w wieku 3-7 lat, zamieszkujących Żory. Wsparciem w ramach projektu objęte są dzieci niedosłyszące, słabo widzące, niepełnosprawne ruchowo, z afazją, z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualna uczęszczające do Przedszkola nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Żorach.

W ramach projektu dzieci wezmą udział w zajęciach rozwojowych i terapeutycznych:
• „Czuję... Widzę...Myślę...”- terapia psychologiczna
• „Na tropie emocji” – socjoterapia
• „Forbrain” - terapia logopedyczna
• „Uczymy się przez zmysły” - terapia integracji sensorycznej

W ramach projektu zaplanowana została też adaptacja sali na terapię i sali gimnastycznej na potrzeby dzieci z niepełnosprawnością, zakup materiałów dydaktycznych, a także umożliwienie 5 nauczycielom wychowania przedszkolnego podwyższenie kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej.

Wartość projektu: 125 042,54 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFS : 106 286,15 zł

Okres realizacji projektu: 15.05.2019 r. – 31.08.2020 r.

Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory

Miasto Żory realizuje projekt pt„Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs

Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej trzech szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie śląskim, służące podniesieniu zdolności 181 uczniów (w tym 45 kobiet) do przyszłego zatrudnienia, a także podniesienie kwalifikacji 19 nauczycieli (w tym 13 kobiet) zawodu w zakresie prowadzonego kształcenia. Projekt dotyczy następujących szkół:
-Technikum nr 2 im. Powstańców Śląskich w Bytomiu: projekt obejmuje 76 uczniów
-Technikum nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Bytomiu: projekt obejmuje 15 uczniów
-Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach: projekt obejmuje 90 uczniów
Projektu obejmuje także doposażenie pracowni zawodowych szkół objętych wsparciem oraz doradztwo, szkolenia, staże dla minimum 50% uczniów z projektu, szkolenia doskonalące dla nauczycieli i zakup sprzętu.

Wartość projektu: 1 617 086, 64 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFS : 1 374 523,64 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa : 161 708,66 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 30.11.2021 r.

Żorskie szkoły z pasją - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach

Miasto Żory realizuje projekt pt„Żorskie szkoły z pasją - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 17 i III Liceum Ogólnokształcącym w Żorach, poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w zakresie kształcenia ogólnego, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, wyznaczonych na podstawie diagnozy edukacyjnej. Grupę docelową stanowi 280 uczniów oraz 65 nauczycieli wyżej wymienionych szkół. W proj. przewidziano zajęcia pozalekcyjne rozwijających kompetencje kluczowe m.in. z języka angielskiego, matematyki, przyrody, informatyki, fizyki, chemii oraz geografii. Ponadto w ramach realizacji projektu pracownie zostaną doposażone w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych, a nauczyciele skorzystają ze szkoleń i kursów podnoszących ich kompetencje.

Wartość projektu: 324 305,23 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFS : 275 659,44 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa : 16 215,27 zł

Okres realizacji projektu: 02.09.2019 r. – 31.12.2021 r.

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty

Miasto Żory realizuje projekt pt„Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Przedmiotem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty, poprzez realizację zajęć wspomagających uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, wyznaczonych na podstawie diagnozy edukacyjnej. Grupę docelową stanowi 65 uczniów oraz 20 nauczycieli Zespołu Szkół. Ponadto w ramach realizacji projektu zostały doposażone pracownie w narzędzia do nauczania kompetencji przyrodniczych i geograficznych, a nauczyciele korzystają ze szkoleń i kursów podnoszących ich kompetencje. 

Wartość projektu: 530 302,25 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFS: 450 756,91 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 26 515,11 zł

Okres realizacji projektu: 02.09.2019 r. – 30.06.2022 r.

Zdrowiej znaczy efektywniej – poprawa warunków pracy w Urzędzie Miasta Żory

Miasto Żory realizuje projekt pt. Zdrowiej znaczy efektywniej – poprawa warunków pracy w Urzędzie Miasta Żory, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej VIII, działania 8.3, poddziałania 8.3.2. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Projekt skierowany jest do 249 pracowników UM Żory.

W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

 • doposażenie stanowisk pracy pracowników administracyjno-biurowych w krzesła ergonomiczne, akcesoria biurowe oraz jonizatory powietrza,
 • doposażenie stanowisk pracy pracowników obsługi urzędu w m.in. w kosę spalinową, kosiarkę spalinową, mopy z aluminiowym kijem, odśnieżarkę,
 • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników urzędu pn.: ”Jak dbać o zdrowie, by obniżyć skłonność do reakcji stresowych w pracy?”,
 • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników urzędu pn.: ”Jak dbać o zdrowie, by obniżyć skłonność do reakcji stresowych w pracy. Jak zarządzać konfliktem i łagodzić stres w zespole?”.

Celem głównym projektu jest ułatwienie pozostania w zatrudnieniu 249 pracowników poprzez eliminację zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Żory oraz poprawę ergonomii pracy jego pracowników.

Wartość projektu: 361 158,75 zł

Wartość dofinansowania: 317 819,70 zł

Okres realizacji projektu: 1 lipca - 31 grudnia 2019 r.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta  oraz Zespołu Gospodarczego Urzędu Miasta Żory

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory

Miasto Żory realizuje projekt pt. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 11., działania 11.1., poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

Projekt skierowany jest do 332  uczniów i 38 nauczycieli czterech żorskich szkół:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka,
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza,
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza,
 • Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach.

W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

 • doposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki,
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli,
 • kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie ICT oraz umiejętności językowych,
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki – zajęcia wyrównawcze i rozwijające.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w trzech szkołach podstawowych i jednym technikum w mieście Żory.

Wartość projektu: 757 375,68  zł

Wartość dofinansowania: 681 638,11 zł

Okres realizacji projektu 01.10.2018 r. - 30.06.2020 r.

Rekrutacja uczestników do projektu: 01.12.2018r. – 31.01.2019r. 

Materiały rekrutacyjne

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Żory tel. 32 43 48 401 oraz koordynatorzy w poszczególnych szkołach tj.:

 • SP nr 1 – Joanna Jośko, tel. 32 43 42 302
 • SP nr 8 – Gabriela Raczyńska, tel.  32 26 41 980
 • SP nr 9  - Lucyna Kafka,   32 43 43 773
 • ZSBI – Barbara Dżaluk, tel. 32 434 29 44

Żorskie przedszkola na medal – wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory

Miasto Żory od 1 lipca 2017 r. realizuje projekt pt„Żorskie przedszkola na medal – wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs.

Przedmiotem projektu jest utworzenie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w 4 publicznych przedszkolach zlokalizowanych na terenie Żor, tj. w:
- Przedszkolu nr 9,
- Przedszkolu nr 6,
- Przedszkolu nr 12,
- Przedszkolu nr 17.

W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

 • bieżące funkcjonowanie nowych grup przedszkolnych w projekcie,
 • prace adaptacyjno-remontowe w pomieszczeniach przeznaczonych dla nowych grup w 3 przedszkolach,
 • doposażenie wszystkich przedszkoli w pomocy dydaktyczne, zabawki oraz meble,
 • doposażenie kuchni, łazienek oraz szatni,
 • przeprowadzenie zajęć dodatkowych z logopedii dla 92 dzieci uczęszczających do 4 przedszkoli.

Wartość projektu: 981 277,83 zł

Wartość dofinansowania: 834 056,15 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 31.08.2018 r.

Rajski Zakątek: Szansa na lepszy start!

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rajski Zakątek: Szansa na lepszy start!”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa IX – Włączenie społeczne

Działanie 9.2. – Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 9.2.2. – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

Całkowita wartość projektu: 317 500,00 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 269 875,00 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 25 400,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i podniesienie jakości środowiskowych usług społecznych w Żorach. W ramach projektu zostanie utworzona placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Rój w Żorach na obszarze rewitalizacji (osiedle Gwarków wraz z terenami przyległymi).

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej MOK Żory.

Przedszkole z górnej półki – wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory

Miasto Żory od 1 czerwca 2017 r. realizuje projekt pt„Przedszkole z górnej półki – wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 11., działania 11.1., poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT.

Przedmiotem projektu jest utworzenie 25 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 lat w nowowybudowanym budynku przedszkolnym w dzielnicy Kleszczówka w Żorach.

W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

 • doposażenie w pomoce dydaktyczne i zabawki dla nowej grupy,
 • zaopatrzenie kuchni i łazienki, pralnio-suszarni w niezbędne elementy wyposażenia,
 • przeprowadzenie zajęć dodatkowych z kompetencji społeczno–emocjonalnych dla nowej grupy (25 przedszkolaków),
 • przeprowadzenie zajęć dodatkowych z logopedii dla 24 dzieci uczęszczających do przedszkola,
 • doskonalenie kompetencji nauczyciela OWP ( 1 nauczyciel).

Wartość projektu: 337 033,24 zł
Wartość dofinansowania: 286 478,25 zł
Okres realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.08.2018 r.

Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego

Miasto Żory w partnerstwie z Katowicką Specjalną Strefa Ekonomiczna S.A oraz firmą Syntea S.A. rozpoczęło realizację projektu pt„Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 11., działania 11.2., poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Projekt realizowany jest od 01.08.2017, a skierowany jest do 135 uczniów trzech żorskich szkół:

 • Zespołu Szkół nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach,
 • Zespołu Szkół Budowlano–Informatycznych im. M.Kopernika w Żorach,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

 • Doradztwa edukacyjno-zawodowe dla uczniów - indywidualne oraz grupowe;
 • Szkolenia i kursy certyfikowane dla uczniów - m.in.:  prawo jazdy, operatora wózków widłowych, obsługi kas fiskalnych, druku 3D, projektowania komputerowego, animacji 3D, multimediów w reklamie etc.;
 • Kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli – tj. kursy: operatora dronów, kurs instruktorski INS, drukowanie 3D, CNC, oraz studia podyplomowe z zakresu: projektowania i stylizacji ubioru, reklamy cyfrowej z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych;
 • Staże zawodowe dla uczniów;
 • Doposażenie pracowni zawodowych, takich jak: pracownia multimedialna, fotograficzna, logistyczna, reklamy, projektowania odzieży, projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych, projektów multimedialnych, cyfrowych procesów graficznych;
 • Uruchomienie Platformy Kompetencji dla uczniów (e-usługa), której celem jest zapewnienie wysokiej jakości wsparcia doradczo-szkoleniowo-stażowego.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 135 uczniów z 3 żorskich szkół kształcenia zawodowego poprzez:

 1. Podniesienie kompetencji miękkich u 135 uczniów dzięki realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 135 uczniów poprzez realizację szkolenia/kursów/ staży;
 3. Wzrost kompetencji zawodowych u 12 nauczycieli w wyniku uczestnictwa w kursach i stażach podyplomowych.;
 4. Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w nowoczesny sprzęt.

Wartość projektu: 1 017 423,49 zł

Wartość dofinansowania: 966 552,31 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. - 31.12.2019 r.

Rekrutacja uczestników do projektu trwa od 1 marca do 30 marca 2018 roku - materiały rekrutacyjne do pobrania. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne należy wydrukować w kolorze.

REGULAMIN REKRUTACJI

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Edukacji UM Żory

 (32) 43 48 123 lub (32) 43 48  122  oraz koordynatorzy w poszczególnych szkołach tj.:

 • ZS nr 2 - Małgorzata Herman  tel.  szkoły   32 43 42 076
 • ZSB-I - Olga Konarzewska    tel.  szkoły   32 43 42 626
 • CKZiU  - Damian Lejta     tel.  szkoły   32 45 42 366

POPC 2014-2020

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010.

Oś Priorytetowa I -  Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Całkowita wartość projektu: 98 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 98 000,00 zł (100%)

Okres realizacji: 22.04.2020 r. - 22.10.2020 r.

Aby umożliwić i ułatwić zdalną edukację jak największej liczbie uczniów i nauczycieli, pozyskany został grant w ramach projektu grantowego  pn. „Zdalna Szkoła -  wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Otrzymane dofinansowanie Urząd Miasta Żory  przeznaczył na zakup sprzętu i oprogramowania dla uczniów i nauczycieli w celu umożliwienia prowadzenia zdalnego kształcenia.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Notebooki  wysokiej jakości wraz z zestawem słuchawkowym umożliwią dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Projekt pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010.

Oś Priorytetowa I -   Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Całkowita wartość projektu: 114 999,72 zł

Wartość dofinansowania: 114 999,72 zł (100%)

Okres realizacji: 01.06.2020 – 20.04.2021.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanego koronawirusem.

Pozyskane przez Miasto środki w całości zostaną przeznaczone na zakup notebooków wraz z zestawami słuchawkowymi, które umożliwią realizacje podstawy programowej w domowych warunkach tym dzieciom, które do tej pory nie miały takich możliwości.

Zaloguj się w Żorach – podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Żor

Projekt pn. „Zaloguj się w Żorach – podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Żor” jest realizowany w ramach projektu „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010.

Priorytet III -  Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

Działanie 3.1 - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Całkowita wartość projektu: 50 400,00 zł

Wartość dofinansowania: 50 400,00 zł

Okres realizacji: 03.09.2018 r. - 31.07.2019 r.

Głównym celem projektu pn. „Zaloguj się w Żorach – podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Żor” jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji poprzez przeszkolenie 90 osób powyżej 25 roku życia mieszkających w Żorach. W ramach projektu zakupione zostaną komputery przenośne potrzebne do jego realizacji oraz przeprowadzone zostaną działania szkoleniowe, ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych. Będą one podzielone na kilka grup tematycznych, takich jak:
- moduł „Rodzic w Internecie”,
- moduł „Mój biznes w sieci”,
- moduł „Moje finanse i transakcje w sieci”,
- moduł „Działam w sieciach społecznościowych” ,
- moduł „Kultura w sieci”.

W ramach projektu przewidziano szkolenia z każdego modułu dla 5 grup sześcioosobowych. Ponadto przewiduje się także realizację kolejnych siedmiu tur szkoleń w modułach, które będą cieszyły się największym zainteresowaniem mieszkańców.

POIIŚ 2014-2020

W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach