Facebook Miasto ŻoryYoutube Miasto ŻoryInstagram Miasto ŻoryEpuapBIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikonaWielkość czcionki ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona
BIP ŻoryDla niepełnosprawnych ikonaWersja kontrastowa ikonaSzukaj ikona
Flaga UE Banner

Perspektywa 2007-2013

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007-2013

Projekt „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” realizowany jest w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8. Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Lider Projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Partnerzy Projektu: Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gmina Lubomia, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Marklowice, Miasto Radlin, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Miejska Żory.

CEL PROJEKTU

Celem głównym jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zakup sprzętu komputerowego, bezpłatny dostęp do Internetu oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto w ramach działań koordynacyjnych planuje się utworzenie w 53 lokalizacjach, publicznych punktów dostępu do Internetu, wyposażonych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, które dodatkowo mają wspomóc proces przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

GRUPA DOCELOWA
Grupą docelową projektu są:
1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.
2. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.
3. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.
4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
5. Rodziny zastępcze.
6. Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice.
7. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.
8. Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”

Grupa docelowa zostanie wybrana w procesie rekrutacji uczestników projektu, która będzie prowadzona przez poszczególnych Partnerów Projektu.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Rzeczowa realizacja projektu trwa od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2015 r.


WARTOŚĆ PROJEKTU
Wartość całkowita projektu kształtuje się na poziomie 4 173 969 zł, przy 85% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz 15% z Budżetu Państwa.
 


BIURO LIDERA PROJEKTU
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik, tel./fax. 32 422 24 46, e-mail: poig@subregion.pl

OSOBY DO KONTAKTU

LIDER PROJEKTU:

Adam Wawoczny
Kierownik Projektu

Monika Stępień
Specjalista ds. finansowych

Paweł Tułodziecki 
Specjalista ds. merytorycznych

KOORDYNATOR SAMORZĄDOWY U PARTNERA PROJEKTU:

Joanna Fudali
Urząd Miasta Żory
Al. Wojska Polskiego 25
pokój 207, II piętro
tel. 32 43 48 234
e-mail: zsir@um.zory.plDokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej:

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Gminie Miejskiej Żory

1 - Formularz Zgłoszeniowy

2A - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

2B - Deklaracja uczestnictwo (dziecko)

3A - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

3B - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dziecko)

4 - Kwestionaruisz kryteriów weryfikacyjnych

5A - Oświadczenie o dochodach (dla osób z grupy wiekowej 50+)

5B - Oświadczenie o dochodach (dzieci i młodzież z bardzo dobrymi wynikami w nauce)

6 - Oświadczenie o statusie samotnego rodzica

7 - Oświaczenie o prowadzeniu jednoosobowego gospodarstwa domowego

8 - Oświadczenie o liczbie osób w gospodarstwie domowym (osoby niepoełnosprawne)


Wypełnione formularze należy składać w Informacji Urzędu Miasta przy Alei Wojska Polskiego 25 oraz Rynek 9


DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Zestaw logotypów składający się ze znaków: Innowacyjnej Gospodarki, Subregionu oraz Unii Europejskiej

Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko na lata 2007-2013

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

Priorytet: 1. Gospodarka wodno-ściekowa

Działanie: 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 210 588 749,75 zł

Wartość dofinansowania: 111 357 653,91 zł

Okres realizacji: IV kw. 2005 - II kw. 2014

Opis projektu:
Inwestycja swoim zasięgiem obejmowała dzielnice Rój, Rogoźna, Rowień, Kleszczów, Śródmieście, Kleszczówka, Zachód, Baranowice i Osiny. W ramach „Kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Żorach” wybudowano ponad 110 km kanalizacji sanitarnej, ok. 45 km kanalizacji deszczowej, 60 km sieci wodociągowej wraz z towarzyszącymi obiektami oraz budowlami. W latach 2006-2009 wybudowana została nowa infrastruktura wodno-kanalizacyjną w drogach wojewódzkich, takich jak ul. Wodzisławska, Rybnicka i Pszczyńska oraz w części dzielnicy Kleszczów. Ponadto w dzielnicy Rój zbudowano Stację Uzdatniania Wody, a istniejąca oczyszczalnia ścieków poddana została rozbudowie oraz gruntownemu remontowi.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żory (PGN)

Realizacja projektu zakłada opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żory (PGN) jako strategiczno-operacyjnego dokumentu określającego kompleksowo ramy dla osiągnięcia założonych celów, jakimi są: poprawa jakości powietrza oraz podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcję zużycia energii finalnej dzięki podniesieniu efektywności energetycznej.

Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie zawierać:

 • charakterystykę stanu istniejącego,
 • identyfikację obszarów problemowych,
 • metodologię opracowania Planu,
 • cele strategiczne i szczegółowe,
 • ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian w zakresie inwentaryzacji zanieczyszczeń, gazów cieplarnianych,
 • plan gospodarki niskoemisyjnej - plan przedsięwzięć,
 • opis realizacji działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych oraz monitorowanie efektów.
 • wskazanie ram czasowych realizacji założonych działań, podziału obowiązków,
  a także wskazanie źródeł ich finansowania oraz sposobów monitorowania
  i ewaluacji planu.

Działania zawarte w planie będą spójne z Programem ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu, tj. dla strefy Aglomeracji Rybnicko-Jastrzębskiej, z zapisami Aktualizacji założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory oraz Aktualizacją programu ochrony środowiska dla miast Żory na lata 2011-2014
z perspektywą na lata 2015-2018 
oraz zgodne ze zobowiązaniami redukcyjnymi określonymi przez ratyfikowany przez Polskę Protokół z Kioto i pakiet klimatyczno-energetyczny UE.

Zgodnie z projektem Planu gospodarki niskoemisyjnej jako cel strategiczny przyjęto dążenie do utrzymania niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego i zaspokajania potrzeb społeczeństwa, tj. rozwoju gospodarczo-społecznego Miasta Żory do 2030 roku następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną.

Cele szczegółowe Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żory to:

1)      Wdrożenie wizji Miasta Żory jako obszaru zarządzanego w sposób zrównoważony i ekologiczny, stanowiącego przykład zarówno dla gmin regionu jak i kraju.

2)      Ograniczenie emisji CO2 oraz emisji zanieczyszczeń z instalacji wykorzystywanych na terenie miasta, a także emisji pochodzącej z transportu, spełnienie norm w zakresie jakości powietrza.

3)      Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

4)      Zwiększenie efektywności wykorzystania/wytwarzania/dostarczania energii.

5)      Rozwój systemów zaopatrzenia w energię zmniejszających występowanie niskiej emisji zanieczyszczeń (w tym emisji pyłów).

6)      Poprawa ładu przestrzennego, rozwój zrównoważonej przestrzeni publicznej.

7)      Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego gospodarowania energią.

8)      Zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną oraz jakość powietrza.

9)      Promocja i realizacja wizji zrównoważonego transportu - z uwzględnieniem transportu publicznego, indywidualnego i rowerowego.

10)  Promocja i wdrażanie idei budownictwa energooszczędnego.

11)  Promocja efektywnego energetycznie oświetlenia.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2007-2013

Człowiek – czyn – sukces VI

Adres: Europejski Urząd Pracy IV 2013

Kierunek przedsiębiorczość

Stumilowy krok

Nauka, praca, zabawa

Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego

Adres: Europejski Urząd Pracy III 2012

Człowiek – czyn – sukces V

Człowiek – czyn – sukces IV

Moja pasja – moja przyszłość

Żorska Akademia Efektywnej Nauki

Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości

Adres: Europejski Urząd Pracy II 2010

Człowiek – czyn – sukces III

Okno na świat

Daj nam szansę

Szansa na przyszłość

Żorskie Euroludki

Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Wnioskodawca: Gmina Miejska Żory

Całkowita wartość projektu: 2 183 377,86 zł

Wartość dofinansowania: 2 150 627,19 zł

Okres realizacji: IV kw. 2009 – III kw. 2011

Opis projektu:
W projekcie uczestniczyło 5 przedszkoli, w których odbywały się różnorodne zajęcia, m.in. zajęcia językowe, plastyczne, teatralne, logopedyczne, muzyczne czy sportowe.
Grupą docelową były dzieci w wieku przedszkolnym, tj. 3-6 lat. Celem głównym było zwiększenie kreatywności wśród dzieci, umiejętność twórczego myślenia oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności, które pomogą w dalszej edukacji.

Żorska Kraina Edukacji

Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Wnioskodawca: Gmina Miejska Żory

Całkowita wartość projektu: 824 340,66 zł

Wartość dofinansowania: 700 689,56 zł

Okres realizacji: I kw. 2012 – III kw. 2013

Opis projektu:
Projekt systemowy dotyczący indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Żory.
Jego realizacja polegała na doposażeniu bazy dydaktycznej szkół oraz na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z takich dziedzin jak: logopedia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, zajęcia socjoterapeutyczne oraz zajęcia dla dzieci ze szczególnymi problemami edukacyjnymi.
Projekt realizowany był w 11 szkołach podstawowych funkcjonujących, tj. w Szkole Podstawowej nr 1, SP nr 3, SP nr 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, SP nr 6 wchodzącej w skład ZSP nr 6, SP nr 7 wchodzącej w skład ZSP nr 7, SP nr 9 wchodzącej w skład ZSP nr 9, SP nr 11 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5, SP nr 13 wchodzącej w skład ZS nr 6, SP nr 15, SP nr 16 wchodzącej w skład ZS nr 8 oraz SP nr 17.

Priorytet: 7. Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy

Lider: Samorząd Województw Śląskiego

Żorski partner: Gmina Miejska Żory

Partnerzy: Powiat Zawierciański

Całkowita wartość projektu: 1 498 238,10 zł

Wartość dofinansowania: 1 498 238,10 zł

Okres realizacji: III kw. 2013 – II kw. 2015

Opis projektu:
Głównym celem projektu, jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez wypracowanie i wdrożenie modelowych rozwiązań współpracy międzysektorowej na terenie dwóch powiatów województwa śląskiego, w tym powiatu żorskiego.
W trakcie trwania projektu, niepełnosprawni wraz z jednym członkiem rodziny będą mieli okazję do odbycia bezpłatnego cyklu szkoleń, a następnie skierowania na płatne praktyki i staże. Szkolenia dostosowane zostaną do ich indywidualnych potrzeb i zdolności oraz wymogów lokalnego rynku pracy, co w efekcie wielokrotnie zwiększy ich szansę na aktywność zawodową.

Film podsumowujący projekt:

Mam zawód - mam pracę w regionie

Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Lider: Samorząd Województwa Śląskiego

Żorski partner: Gmina Miejska Żory

Partnerzy:
Śląski Kurator Oświaty, Powiat Będziński, Powiat Bielski, Powiat Bieruńsko – Lędziński, Powiat Cieszyński, Powiat Częstochowski, Powiat Gliwicki, Powiat Kłobucki, Powiat Myszkowski, Powiat Pszczyński, Powiat Raciborski, Powiat Rybnicki, Powiat Tarnogórski, Powiat Wodzisławski, Powiat Zawierciański, Powiat Żywiecki, Miasto Bielsko – Biała, Miasto Bytom, Miasto Częstochowa, Miasto Dąbrowa Górnicza, Miasto Jastrzębie Zdrój, Miasto Jaworzno, Miasto Mysłowice, Miasto Piekary Śląskie, Miasto Rybnik, Miasto Siemianowice Śląskie, Miasto Sosnowiec, Miasto Świętochłowice, Miasto Tychy, Miasto Zabrze

Całkowita wartość projektu: 70 789 311,10 zł

Wartość dofinansowania z EFS dla Żor: 1 498 238,10 zł

Okres realizacji: II kw. 2011 – III kw. 2014

Opis projektu:
Projekt systemowy realizowany w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.
Projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie” jest realizowany w następujących żorskich szkołach ponadgimnazjalnych: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespole Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera, Zespole Szkół Budowlano–Informatycznych im. Mikołaja Kopernika.

Działania realizowane w projekcie to:

• udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego;
• zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, rachunkowości, rysunku technicznego, chemii;
• zajęcia pozaszkolne m.in. z j. angielskiego, projektowanie stron www, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych;
• kursy, w tym kursy certyfikowane m.in. z AUTOCAD, SEP, prawo jazdy kat. B, C, obsługi programów księgowych;
• praktyki/staże m.in. w branży gastronomicznej, mechanicznej, informatycznej, elektronicznej;
• wizyty studyjne u pracodawców;
• doposażenie szkół/placówek technicznych, które prowadzą kształcenia na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2007-2013

Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego Województwa Śląskiego

Nazwa i numer priorytetu:

Nazwa i numer działania:

Wnioskodawcai Lider projektu: Miasto Rybnik

Partnerzy: Miasto Rybnik, Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Mszana, Gmina Świerklany, Miasto Żory.

Całkowita wartość projektu: 2 802 859,76 zł

Wartość dofinansowania: 2 522 573,78 zł

Okres realizacji: III kw. 2013 r. - III kw. 2015 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu było przede wszystkim opracowanie dokumentu określającego obszar funkcjonalny i jego potencjał oraz przygotowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji na terenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, realizujących kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego wyznaczone we wspólnym dokumencie strategicznym.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

Stworzenie regionalnego produktu turystycznego - budowa Miasteczka Westernowego w Żorach

Tytuł projektu: Stworzenie regionalnego produktu turystycznego - budowa Miasteczka Westernowego w Żorach

Priorytet: 3. Turystyka

Działanie: 3.2 - Infrastruktura okołoturystyczna

Poddziałanie: 3.2.2 - Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne

Wnioskodawca: Nowe Miasto Sp. z o.o

Całkowita wartość projektu: 24 100 651,36

Wartość dofinansowania z EFRR: 5 735 707,44 zł

Okres realizacji: I kw. 2010 - I kw. 2011

Opis projektu:
Miasteczko Twinpigs to jedna z największych atrakcji naszego miasta, dzięki której możemy przenieść się na prawdziwy Dziki Zachód. Park rozrywki zajmuje powierzchnię ok. 5 ha. Spośród kilkudziesięciu propozycji, które zaspokoją najbardziej wymagających poszukiwaczy wrażeń i przygód, każdy znajdzie coś dla siebie: pojedynki rewolwerowców, napady na bank, rodeo na mechanicznym byku, szkołę szeryfa czy efektowne kino 5 D. Na terenie Miasteczka powstała też baza gastronomiczna oraz noclegowa z oryginalnym wystrojem (np. pokoje stylizowane na celę więzienną).

Rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej w Żorach

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej w Żorach” obejmował gruntowną modernizację i wyposażenie zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej oraz rozbudowę placówki o specjalnie do tego celu zaadaptowane pomieszczenia dawnego biurowca UM Żory na wygłuszane akustycznie sale lekcyjne. Oba budynki zostały skomunikowanie poprzez budowę zewnętrznego łącznika wraz z klatką schodową oraz windą dla osób niepełnosprawnych. Projekt modernizacji obejmował także zagospodarowanie terenu wokół obiektu. W wyniku realizacji inwestycji wspomniane budynki wraz zagospodarowaniem przyległego terenu tworzą spójny, przestrzenny układ funkcjonalny.

Budynek przy ul. Dworcowej 6 w Żorach jest doskonałym przykładem architektury łączącej elementy neogotyku, neobaroku i secesji. Wzniesiony został w 1903 r. na potrzeby mieszkalne, w okresie powojennym został adaptowany na cele szkolne, a od 1998r. do dnia dzisiejszego funkcjonuje w nim szkoła muzyczna. Zarówno forma obiektu, detal architektoniczny elewacji, jak i wnętrza zachowane zostały w wersji oryginalnej. Budynek jest przykładem wysokiej klasy architektury historycznej zarówno w skali miasta Żory, jak i w skali regionu.

Obiekt wybudowano w technologii tradycyjnej jako murowany z cegły maszynowej w układzie krzyżowym. Budynek jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny, kryty kombinacją dachów dwuspadowych i mansardowych. Wzniesiono go na rzucie prostokąta, jego bryła jest rozczłonkowana. Detal wykonany został z kamienia, kamienia sztucznego i kształtek ceglanych. Cokół obłożony jest ciosami piaskowca.

Zakres zamierzonych robót budowlano-konserwatorskich obejmował wykonanie gruntownego remontu budynku z adaptacją wnętrza na potrzeby szkoły muzycznej, w tym przede wszystkim wygłuszenie akustyczne ścian i sufitów, przebudowę pomieszczeń sanitarnych i części pomieszczeń edukacyjnych i administracyjnych szkoły. Wykonano konserwację stolarki okiennej (okna skrzynkowe) oraz drzwiowej (drzwi płycinowe wewnętrzne kondygnacji parteru oraz drzwi zewnętrzne – główne wejściowe). Wykonano również remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego, pokrycie z blachy i papy zastąpiono dachówką karpiówką ułożoną w koronkę. Przemurowano kominy, wymieniono rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie.

Całkowity koszt projektu: 4 248 132,99

Kwota wnioskowana: 3 391 361,45

Projekt modernizacji i rozbudowy żorskiej szkoły muzycznej został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935. Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciągu DW 935 – II Etap

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

zobacz etap I

Niniejszy projekt jest częścią przedsięwzięcia polegającego na budowie północnej obwodnicy na terenie Miasta Żory. Realizacja inwestycji obejmowała budowę odcinka obwodnicy od ul. Szczejkowickiej do ul. Pszczyńskiej. Nowowybudowana obwodnica udrożniła ruch tranzytowy w południowej części Województwa Śląskiego - połączyła następujące drogi: DK 78, DK 81 i autostradę A1. Przedmiotowa droga będzie miała również wspólny przebieg z planowaną Regionalną Drogą Racibórz – Pszczyna. Projekt ten ma również wpływ na ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

W listopadzie 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane. Realizacja projektu została zakończona 31.12.2010 r. Droga została oddana do użytkowania 8.12.2010 r.

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Numer i nazwa priorytetu: Priorytet 7. Transport

Nazwa i numer działania: 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

Nazwa i numer poddziałania: 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych

Nazwa projektu: Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa

obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935. Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciągu DW 935 – II Etap

Wnioskodawca: Gmina Miejska Żory

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Miasta

Wartość projektu: 45 691 451,43 PLN

Wartość dofinansowania: 32 749 216,50 PLN

Wysokość dofinansowania: 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 15% Budżet Miasta

Kontakt: Urząd Miasta Żory, Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,  tel.: 32 43 48 258, e-mail: imi@um.zory.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie rpo2007-2013.slaskie.pl

Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935. Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciągu DW 935

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

zobacz etap II

Niniejszy projekt jest częścią przedsięwzięcia polegającego na budowie północnej obwodnicy na terenie Miasta Żory. Realizacja projektu obejmowała budowę odcinka obwodnicy od ul. Rybnickiej do ul. Szczejkowickiej. Nowowybudowana obwodnica udrożniła ruch tranzytowy w południowej części Województwa Śląskiego, ponieważ połączyła następujące drogi: DK 78, DK 81 i autostradę A1. Przedmiotowa droga będzie miała również wspólny przebieg z planowaną Regionalną Drogą Racibórz – Pszczyna. Projekt ten ma również wpływ na ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Niniejszy projekt jest jednym z czterech zadań Projektu Kluczowego pn.: „Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935”.

10 lipca 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane. Realizacja projektu została zakończona 31.05.2011 r. Odcinek drogi pomiędzy rondem Knurowskim a rondem Rowieńskim został oddany do użytkowania 8.12.2010 r. Natomiast pozostała część została oddana do użytkowania 29.06.2011 r.

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Numer i nazwa priorytetu: Priorytet 7. Transport

Nazwa i numer działania: 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

Nazwa i numer poddziałania: 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych

Nazwa projektu: Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935. Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciągu DW 935

Wnioskodawca: Gmina Miejska Żory

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Miasta

Wartość projektu: 59 079 605,62 PLN

Wartość dofinansowania: 32 267 515,84 PLN

Wysokość dofinansowania: 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 15% Budżet Miasta

Kontakt: Urząd Miasta Żory, Wydział Infrastruktury Miejskiej u Inwestycji, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, tel.: 32 43 48 258, e-mail: imi@um.zory.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie rpo2007-2013.slaskie.pl

Projekt „Przez Żory na Śląsk – stworzenie systemu e-informacji turystycznej” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Po zakończeniu tego projektu, miasto Żory wzbogaci się o bardzo funkcjonalny i atrakcyjny dla turystów system informacji.

Nowoczesny i spójny system informacji turystycznej na terenie Miasta Żory będzie działać w oparciu o sześć elektronicznych tablic informacyjnych oraz wdrożony nawigator miejski. Nawigator miejski obejmuje następujące elementy:

 • Znaczniki informacyjne w formie fotokodu (tabliczki informacyjne) oraz punktów zainteresowania (aplikacja rozszerzonej rzeczywistości) dla 150 obiektów,
 • Aplikację podstawową dekodującą fotokody (dla wszystkich modeli telefonów wyposażonych w kamerę),
 • Aplikację rozszerzoną wykorzystującą elementy rozszerzonej rzeczywistości [augmented reality] (telefony wyposażone w GPS oraz kompas).

Strona projektu odkryjzory.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Projekt: Przez Żory na Śląsk – stworzenie systemu e-informacji turystycznej.
Beneficjent: Gmina Miejska Żory
Całkowita wartość projektu: 1.331.435,80 zł
Kwota dofinansowania: 1.128.147,93 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Rogoźna w Żorach

Projekt „ Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Rogoźna w Żorach” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet VIII „Infrastruktura edukacyjna”, Działanie 8.2 „ Infrastruktura placówek oświaty”.

Całkowita wartość projektu: 3.796.117,97 PLN

Środki funduszu: 2.591.710,25 PLN

Wkład własny: 1.204.707,72 PLN (koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne)

Przedmiot projektu: modernizacja budynku Domu Kultury w Żorach wraz z zagospodarowaniem dziedzińca wewnętrznego - budową sceny plenerowej z zapleczem. Gruntowna modernizacja części budynku Domu Kultury, aranżacja oraz nadanie nowych funkcji istniejącym i nowopowstałym pomieszczeniom.
Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Czas realizacji: IV kw. 2010 - IV kw. 2013

Nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Program „Promesa" Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Numer i nazwa priorytetu

Priorytet 4. Kultura

Nazwa i numer działania

Działanie 4.1 Infrastruktura kultury

Nazwa projektu

Przystanek Kultura - Dom Kultury w Żorach jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja infrastruktury kultury.

Wnioskodawca

Miejski Ośrodek Kultury

Źródła finansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budżet Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Budżet Miasta,

Wartość projektu

12 490 094,08 PLN

Wartość dofinansowania

4 018 147,74 PLN

441 081,62 PLN

Wysokość dofinansowania

69,69 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

7,65% Budżet Ministerstwa Kultury i

 Dziedzictwa Narodowego

22,66 % Budżet Miasta

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury

Ul. Dolne Przedmieście 1

44 - 240 Żory

mok@mok.zory.pl

tel. (32) 43 42 436

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 i budżetu Miasta Żory.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Od klasyki do jazzu - Międzynarodowe Festiwale i Konkursy w Żorach

Priorytet: 4. Kultura

Działanie: 4.3 Promocja kultury

Wnioskodawca: Miejski Ośrodek Kultury w Żorach

Całkowita wartość projektu: 936 794,17 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 544 070,02 zł

Okres realizacji: II kw. 2010 – IV kw. 2013

Opis projektu:
Przedmiotem projektu był cykl tematycznych festiwali i konkursów połączonych z warsztatami i koncertami.
W ramach proponowanego cyklu odbyły się:

• Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Gitarowy,
• Międzynarodowe Dni Jazzowe dla Muzyków Śpiewających Voicingers,
• Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Muzyki Dawnej Musica Antiqua Viva.

Dwa pierwsze wydarzenia maja już swoją tradycję i historię, odbywają się cyklicznie. Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Muzyki Dawnej Musica Antiqua Viva był nową inicjatywą, w 2012 roku odbył się po raz pierwszy.

Tytuł projektu: Błękitne niebo nad Starówką – budowa systemu ciepłowniczego w Żorach

Priorytet: 5. Środowisko

Działanie: 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 9 196 239,42 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 2 524 800,00 zł

Okres realizacji: III kw. 2012 – II kw. 2014

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa sieci ciepłowniczej o charakterze osiedlowym w rejonie Starego Miasta (Starówki). Sieć wykonywana jest w technologii rurociągów preizolowanych (w technologii Twin Pipes) o średnicach od 2xDN32 do 2xDN200 mm.
Inwestycja w założeniu ma stworzyć warunki do zastąpienia dotychczasowego sposobu realizacji potrzeb grzewczych w 403 obiektach zasilaniem w energię cieplną z sieci ciepłowniczej.
Łącznie w ramach przedsięwzięcia powstanie ok. 6 196 mb sieci zasilającej w ciepło Dzielnicę Śródmieście.

Żyła złota w Żorach - promocja unikatowej oferty inwestycyjnej w regionalny produkt turystyczny

Tytuł projektu: Żyła złota w Żorach - promocja unikatowej oferty inwestycyjnej w regionalny produkt turystyczny

Priorytet: 1. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

Działanie: 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu

Podziałanie: 1.1.2 Promocja inwestycyjna

Wnioskodawca: Gmina Miejska Żory

Całkowita wartość projektu: 399 939,53 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 295 187,51 zł

Okres realizacji: I kw. - III kw. 2010

Opis projektu:
Przedmiotem działań była promocja nowych terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod działalność gospodarczą, usługową, i handlową, które znajdują się na obszarze i w okolicy powstającego Miasteczka Westernowego w Żorach. W ramach projektu przeprowadzono profesjonalną kampanię promocyjną oraz udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL 2010 w Monachium.