Sesja Rady Miasta – kwiecień 2021 r.

Najbliższa sesja Rady Miasta, podczas której żorscy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się w czwartek, 29 kwietnia. Początek o godz. 14:00. Ze względu na konieczność zapewnienia uczestnikom sesji Rady Miasta jak największego poziomu bezpieczeństwa sesja odbędzie się w sali kina „Na Starówce”, przy ul. Kościuszki 3.

Sesję Rady Miasta Żory można oglądać na żywo na stronie internetowej www.zory.pl w zakładce poświęconej sesjom Rady Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr XXVIII/2021 z sesji Rady Miasta.
5. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
6. Rozpatrzenie spraw:
6.1. Podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z o.o. w Żorach.
6.2. Podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakłady Techniki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Żorach.
6.3. Zmian w budżecie miasta Żory na 2021 rok.
6.4. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2021-2035.
6.5. Zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej w 2021 roku od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
6.6. Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żory.O.7. kreślenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żory i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6.8. Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (pełna treść załącznika do uchwały przesłana została elektronicznie).
6.9. Wyrażenia zgody na zawarcie umów związanych z realizacją zadania pn.: „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2028 roku.
6.10. Likwidacji jednostki organizacyjnej pomocy społecznej - ośrodka wsparcia - Schroniska dla osób bezdomnych.
6.11. Określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Żory w 2021r.
6.12. Przyznania pierwszeństwa nabycia prawa własności lokalu garażowego nr 107 wraz z przynależnym udziałem w prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w Żorach, obręb Żory, oznaczonej jako działki nr 2411/142.
6.13. Przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi na Uchwałę nr 368/XXV/20 Rady Miasta Żory z dnia 23 grudnia 2020 roku i udzielenia odpowiedzi na skargę.
6.14. Rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 17.02.2021r.
6.15. Rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 08.03.2021r.
6.16. Skargi na dyrektorów szkół.
7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami.
8. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Sprawy różne, wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Grafika ilustracyjna z postaciami siedzącymi, słuchającymi przemowy zza mównicy oraz logo miasta Żory i napisem: Sesja Rady Miasta

Grafika ilustracyjna z postaciami siedzącymi, słuchającymi przemowy zza mównicy oraz logo miasta Żory i napisem: Sesja Rady Miasta