Prezentowane wyniki pomiarów są jedynie poglądowe i mogą się różnić nieznacznie od oficjalnych wyników pomiarów prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska


 

Aktualny stan jakości powietrza możesz śledzić na swoim telefonie dzięki naszej plikacji mobilnej dostępnej tutaj:

Zgłoszenia, dotyczące spalania śmieci lub paliw niezgodnych z przepisami można przekazywać telefonicznie na nr 32 43 48 177 lub 604 145 600 a także mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Powiadomienia o jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach

Informacja o wystąpieniu I poziomu ostrzegania zanieczyszczenia powietrza

Prezydent Miasta Żory informuje, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach pismem nr DM/KT/542-3/2/19/LK z dnia 20 lutego 2019 r. poinformował, iż na terenie części województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania - informacyjny i edukacyjny - zanieczyszczenia powietrza.

Na stacji pomiarowej w Żorach na os. Sikorskiego zostały przekroczone wartości średnie z okresu dwunastu miesięcy, wynoszące 50 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10.

Informujemy jednocześnie, że aktualny Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

I poziom ostrzegania - informacyjny i edukacyjny - zanieczyszczenia powietrza obowiązuje do końca roku.

Jakość powietrza

Zespół pracuje dla czystego powietrza

Za nami kolejne spotkanie robocze Miejskiego Zespołu, którego zadaniem jest opracowanie działań zmierzających do ograniczenia smogu w Żorach. Podczas spotkania rozpoczęto prace nad wdrożeniem szeroko zakrojonej kampanii edukacyjno-informacyjnej skierowanej do mieszkańców. Dyskutowano też o konieczności inwentaryzacji źródeł ciepła używanych przez żorzan.

Zadaniem Miejskiego Zespołu jest stworzenie wieloletniego programu, zawierającego działania, które doprowadzą do poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Punktem wyjścia do jego opracowania ma być inwentaryzacja źródeł ciepła i stanu termomodernizacji indywidualnych budynków mieszkalnych w Żorach oraz ich wyposażenia w urządzenia służące do gromadzenia i odprowadzania ścieków. W tym celu Wydział Inżynierii Środowiska Urzędu Miasta Żory przygotował specjalną ankietę. Jej przeprowadzenie pozwoli na poznanie potrzeb właścicieli budynków w zakresie działań inwestycyjnych związanych z wymianą źródeł ciepła oraz pracami termomodernizacyjnymi. Będzie też źródłem informacji na temat chęci podjęcia takich działań przez mieszkańców we własnym zakresie bądź przy udziale wsparcia finansowego.

Ankieta uwzględnia również informacje wynikające z przesłanego w ostatnim czasie projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, które mogą okazać się niezbędne do udziału Gminy w przygotowywanym rządowym projekcie wsparcia działań termomodernizacyjnych. Planowane jest przeprowadzenie inwentaryzacji na terenie całego miasta, we wszystkich budynkach jednorodzinnych.

 

Żory walczą ze smogiem! Powstał specjalny zespół zadaniowy

Radni, urzędnicy oraz przedstawiciele organizacji samorządowych – w sumie 17 osób weszło w skład Miejskiego Zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie działań zmierzających do ograniczenia smogu w Żorach.

Szczegółowe  założenia dotyczące działania Zespołu do spraw walki ze smogiem zostały przedstawione podczas konferencji prasowej, która 22 marca odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta Żory. Wzięli w niej udział: Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory, Piotr Kosztyła – Przewodniczący Rady Miasta, Jacek Miketa – Radny Rady Miasta Żory, pełniący rolę Przewodniczącego Zespołu oraz radny Piotr Huzarewicz.

Zadaniem Miejskiego Zespołu będzie stworzenie wieloletniego programu, zawierającego działania, które doprowadzą do poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Konkretny zarys programu, zawierający zarówno analizę aktualnej sytuacji, jak i szczegółowe działania, które zamierza w najbliższych latach podjąć miasto zostanie zaprezentowany w czerwcu tego roku. – Pozostaje nam pół roku do rozpoczęcia kolejnego sezonu grzewczego, w którym można wprowadzić zmiany na lepsze. Ten czas trzeba jak najlepiej wykorzystać – podkreślał podczas konferencji Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.

– Chcemy kompleksowego programu, który da nam konkretne efekty, czyli czystsze powietrze. Oczekiwania mieszkańców w tym zakresie są duże i chcemy im sprostać – mówił radny Jacek Miketa, Przewodniczący Zespołu. – Bez współpracy ze społeczeństwem na pewno nie uda nam się osiągnąć zamierzonego efektu, dlatego też będziemy chcieli zaangażować mieszkańców w prowadzone działania – dodał.

Prace Miejskiego Zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie działań zmierzających do ograniczenia smogu w Żorach będą dotyczyły szerokiego wachlarza spraw, związanych w różnych aspektach z zanieczyszczeniem powietrza. – Chcemy uporządkować szum informacyjny, dotyczący tematu smogu. Zależy nam, żeby tym zagadnieniem zajęli się specjaliści, między innymi po to, by radni mieli kompleksową wiedzę i mogli podejmować działania przynoszące wymierne efekty, a nie musieli decydować pod wpływem pojawiających się pomysłów i impulsów – mówił Piotr Kosztyła, Przewodniczący Rady Miasta. Podkreślał przy tym, że w Żorach od lat prowadzone są różne działania, by ograniczyć zanieczyszczenie powietrza. Jednym z najważniejszych była budowa ciepłociągu, zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. w ramach projektu „Błękitne niebo nad Starówką – budowa systemu ciepłowniczego w Żorach”.

- Najpierw przygotujemy przegląd już podejmowanych przez miasto działań na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Przeanalizujemy ich skuteczność i potrzebę dalszego rozwijania. Wykorzystamy też pojawiające się nowe możliwości, takie jak rządowy program „Stop smog”, w ramach którego możliwe będą dofinansowania do termomodernizacji budynków prywatnych. To ważne narzędzie, ponieważ jeśli zmniejszymy zapotrzebowanie na ciepło, to jeszcze bardziej opłacalne stanie się także podłączenie do miejskiego ciepłociągu – zaznaczał podczas spotkania z dziennikarzami radny Piotr Huzarewicz.  

Oprócz działań inwestycyjnych Miejski Zespół będzie czuwał także nad działaniami edukacyjnymi, skierowanymi zarówno do dzieci, jak i dorosłych mieszkańców Żor. – Myślę, że nadal są proste rezerwy, jeśli chodzi o ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Chcemy uczyć mieszkańców, jak palić w piecach, żeby zaoszczędzić pieniądze, a przy tym emitować mniej zanieczyszczeń. To z pewnością nie rozwiąże całego problemu, ale liczę na to, że dotrzemy do jak najszerszej części społeczeństwa i efekty naszych działań będą widoczne już niedługo – podkreślał Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.

W skład Miejskiego Zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie działań zmierzających do ograniczenia smogu w Żorach weszli radni Rady Miasta Żory: Jacek Miketa - Przewodniczący Zespołu, Piotr Huzarewicz, Barbara Fiedor, Jolanta Hrycak, Michał Miłek, Arkadiusz Kuś, Anna Gaszka i Anna Nowacka; pracownicy Urzędu Miasta Żory:  Anna Buchta – naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska, Bronisław Pruchnicki - Pełnomocnik Prezydenta ds. Infrastruktury, Anna Ujma - Pełnomocnik Prezydenta ds. Promocji, Kultury i Sportu, Alicja Grunberg-Wójcik z Wydziału Inżynierii Środowiska i Monika Niemczyk - kierownik Zespołu Zarządzania Energią, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych: Teresa Gola - Fundacja Folwark pod Lipami, Marcin Miśków - Stowarzyszenie „Zarazić Pasją”, Mateusz Buksa - Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Eventyr” oraz Dariusz Kos - Grupa Działamy.

Zespół ds. walki ze smogiem

 Zachęcamy do przesyłania Państwa pomysłów oraz propozycji na działania i inicjatywy, zmierzające do poprawy jakości powietrza w Żorach. Zostaną one rozważone przez Miejski Zespół ds. walki ze smogiem.


Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Żory - jak uzyskać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła

Szczegóły dotyczące „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory” można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Program realizowany jest przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej WFOŚiGW).

Realizacja Programu wymaga złożenia przez Gminę Żory wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW. Wnioski złożone w Urzędzie Miasta Żory mogą zostać zrealizowane dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Żory i przyznaniu jej dofinansowania przez WFOŚiGW. W dalszej kolejności Gmina Żory udziela wsparcia Wnioskodawcom na podstawie zawieranej pomiędzy Gminą i Inwestorem umowy dotacji.

Dokumenty niezbędne do uzyskania dofinansowania, które należy złożyć w Urzędzie Miasta:

  1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, w tym w szczególności:
  • kosztorys ofertowy sporządzony przez wybranego przez Inwestora Wykonawcę, który posiada: prawo do wykonywania zawodu, autoryzację lub upoważnienie producenta na dostawę i montaż urządzeń, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • pełnomocnictwa lub upoważnienia w przypadku gdy Inwestor działa poprzez pełnomocnika
  1. Dodatkowo przy wymianie:

1. pieca lub kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy

1. W przypadku, gdy w budynku nie ma sieci gazowej lub ta sieć istnieje, ale wymaga przebudowy w celu montażu kotła gazowego - pozwolenie na budowę wewnętrznej sieci gazu uzyskane w Wydziale Urbanistyki i Architektury lub oświadczenie Inwestora, że uzyska takie pozwolenie do dnia podpisania umowy dotacyjnej

2. W przypadku, gdy w budynku istnieje sieć gazowa, ale nie wymaga przebudowy w celu montażu kotła gazowego - oświadczenie Inwestora o istniejącej sieci gazu oraz braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę

3. Wstępną opinię kominiarską

2. kotła gazowego na (nowy) kocioł gazowy

1. Oświadczenie dotyczące wieku starego źródła ciepła tj. istniejącego kotła gazowego (dofinansowaniu podlega jedynie wymiana kotła gazowego starszego niż 10 lat)

 2. Wstępną opinię kominiarską

 

3. starego źródła ciepła na podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej

Projekt węzła cieplnego

 

4. pieca lub kotła na paliwo stałe na kocioł opalany paliwem stałym

1.Zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający spełnienie przez dany typ kotła normy PN-EN 303–5:2012  wydany przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie;

2. Wstępną opinię kominiarską


Najczęściej zadawane pytania:

1. Co trzeba zrobić żeby otrzymać dotację?

Aby otrzymać dotację należy, przed dokonaniem wymiany starego źródła ciepła, złożyć poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami. Wniosek musi zawierać wszystkie wymagane dane oraz podpisy wszystkich właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości.

2. Kiedy przyjmowane są wnioski?

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmuje się w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia w danym roku kalendarzowym na rok następny. Wszystkie wnioski, które wpłyną po tym terminie zostaną wpisane na listę rezerwową, a możliwość udzielenia dofinansowania zależeć będzie od dostępności środków na ten cel.

3. Jaką kwotę dotacji mogę otrzymać?

Wysokość dotacji określa Uchwała Rady Miasta Żory w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Żory na inwestycje związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania, w wysokości określonej w Tabeli:

Stare źródło ciepła

Nowe źródło ciepła

% dofinansowania do kosztów kwalifikowanych

Maksymalna kwota dofinansowania do kosztów kwalifikowanych

Paliwo stałe

Kocioł na paliwo stałe

do 50%

do 5.000 zł

Kocioł gazowy kondensacyjny

do 90%

do 10.000 zł

Kocioł olejowy

do 90%

do 10.000 zł

Pompa ciepła w rejonie gdzie możliwe jest podłączenie do sieci gazowej

do 90%

do 10.000 zł

Pompa ciepła w rejonie gdzie nie jest możliwe podłączenie do sieci gazowej

do 90%

do 20.000 zł

Ogrzewanie elektryczne

do 90%

do 8.000 zł

Zabudowa węzła cieplnego – podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej

do 99%

do 12.000 zł

gaz

Zabudowa węzła cieplnego – podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej

do 99%

do 12.000 zł

Kocioł gazowy kondensacyjny

do 90%

do 5.000 zł

Koszty kwalifikowane zadania dofinansowane będą przez Gminę Żory ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także ze środków własnych Gminy, jeżeli ta podejmie taką decyzję.

4. Na co można przeznaczyć dotację?

Dotację można przeznaczyć na:
- demontaż starego źródła ciepła;
- zakup i montaż nowego urządzenia grzewczego wraz z niezbędną do jego funkcjonowania armaturą;
- zakup i montaż automatyki pogodowej;
- zakup i montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej;
- zakup i montaż wkładu kominowego;
- zakup i zainstalowanie jednofunkcyjnego lub dwufunkcyjnego węzła cieplnego wraz  z niezbędnym zakresem przebudowy instalacji wyłącznie w ramach kotłowni; w przypadku zastosowania jednofunkcyjnego węzła cieplnego dopuszcza się również zakup i zainstalowanie jednego mieszkaniowego węzła ciepła, tzw. logotermy;
- koszt opłaty przyłączeniowej do sieci ciepłowniczej.

5. Czego nie obejmuje dotacja?

Dotacji nie można otrzymać na:
- wykonanie projektu budowy/przebudowy instalacji gazowej, wykonanego przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia;
- uzyskanie pozwoleń niezbędnych przy wykonywaniu poszczególnych działań objętych Programem (pozwolenie na budowę, zgłoszenie rozpoczęcia robót, itp.);
- wstępnej oraz końcowej opinii kominiarskiej;
- wykonanie adaptacji wewnętrznej sieci do nowych warunków pracy w obrębie kotłowni zgodnie z zaleceniami wynikającymi ze wstępnej opinii kominiarskiej oraz zaleceniami Wykonawcy;
- utylizację starego źródła ciepła i uzyskanie potwierdzenia złomowania kotła;
- odbioru końcowego zadania;
- wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących, niezwiązanych bezpośrednio  z celem Programu (wykonanie/modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, w tym instalacji łączącej wymiennik ciepła z logotermą, zakup/montaż grzejników itp.);
- budowę/przebudowę, remont przewodu kominowego;
- zakup i montaż automatyki pokojowej.

6. Czy wnioski, które nie otrzymały dotacji przechodzą na następny rok?

Tak, w przypadku braku możliwości realizacji w danym roku.

7. Jaka jest kolejność przyznawania dotacji?

Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania, za wyjątkiem wniosków o podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, które realizowane są w pierwszej kolejności.

8. Czy mogę otrzymać dotację, jeżeli już dokonałem wymiany źródła ciepła?

Nie, dofinansowaniu nie podlega modernizacja systemu grzewczego dokonana przed datą zawarcia umowy o dotację.

9. Czy można otrzymać dotację do nowobudowanego budynku mieszkalnego?

Nie, budynek musi być oddany do użytku przed 01.09.2017 r.

10. Czy można zdemontować stare źródło ciepła przed podpisaniem umowy?

Nie, Inwestor aby wziąć udział w programie musi posiadać zainstalowane stare źródło ciepła. Jednym z wymogów regulaminu udziału w Programie jest dostarczenie do Urzędu dokumentu złomowania kotła po zakończeniu prac.

W przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej dopuszcza się budynki, w których dokonano likwidacji starego źródła ciepła przed złożeniem wniosku.

11. Kiedy mogę rozpocząć wymianę kotła?

Inwestycję można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy dotacyjnej z Gminą.

12. Kto dokonuje wyboru urządzeń?

Inwestor we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność dokonuje wyboru urządzeń oraz wyboru Wykonawcy.

13. Do czego zobowiązuje Inwestora udział w Programie?

Inwestor zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad przez okres minimum 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano realizacji dofinansowanego zadania inwestycyjnego, pod groźbą zwrotu dotacji otrzymanej z Gminy:
- umożliwienia przeprowadzania kontroli przed modernizacją i do 5 lat po jego zakończeniu przez Gminę, a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- utrzymania zainstalowanego nowego źródła ciepła oraz udostępnienia pomieszczenia kotłowni do przeprowadzenia kontroli,
- zapewnienia odpowiednich warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem,
- przechowywania rachunków i dowodów związanych z realizacją przedmiotu umowy, zakupu paliwa odpowiadającego wymaganiom w zakresie zgodności z parametrami paliwa dopuszczonego przez producenta kotła, w tym możliwość pobrania i zbadania próbek paliwa,
- przedstawiania niniejszych rachunków na wezwanie Gminy i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

14. Co w przypadku zmiany właściciela budynku?

W przypadku zmiany właściciela budynku w okresie do 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano realizacji dofinansowanego zadania, wszystkie zobowiązania wynikające z podpisanej umowy dotacyjnej przechodzą na kolejnych właścicieli budynku. Inwestor jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie przyszłych właścicieli. 

15. Komu zostają przekazane środki dotacji?

Wypłata kwoty dotacji nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora we wniosku o udzielenie dofinansowania. Kwota dotacji może zostać wypłacona bezpośrednio na konto Wykonawcy na podstawie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem umowy cesji.

16. Czy w przypadku konieczności wymiany źródła ciepła uniemożliwiającej oczekiwanie na udzielenie dotacji ze środków WFOŚiGW możliwe jest uzyskanie dofinansowania?

Dofinansowanie w takim przypadku jest możliwe wyłącznie w sezonie grzewczym i polega na wymianie niesprawnego kotła na paliwo stałe (niespełniającego wymagań Uchwały Antysmogowej), na wysokosprawne źródło ciepła na paliwo stałe, gazowe, olejowe, energię elektryczną lub pompę ciepła.

Koszty kwalifikowane realizacji zadania w wysokości do 25%, nie więcej jednak niż 2 500 złotych, pokrywane będą przez Gminę Żory. Inwestor pokryje pozostałą kwotę w wysokości, będącej różnicą pomiędzy całkowitą wartością kosztów kwalifikowanych, a otrzymaną dotacją. Koszt kwalifikowany do dofinansowania dla jednego przedsięwzięcia wynosi 10 000 złotych.

 

Przydatne linki:

- Regulamin udziału w „Programie ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla Miasta Żory”

- Wniosek dla Wnioskodawców niebędących przedsiębiorcami o udzielenie dotacjina modernizację źródła ciepła poprzez wymianę kotła w budynku w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Żory

- Wniosek dla Wnioskodawców niebędących przedsiębiorcami o udzielenie dotacjina modernizację źródła ciepła poprzez podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Żory

- Wniosek dla Wnioskodawców będących przedsiębiorcami o udzielenie dotacjina modernizację źródła ciepła poprzez podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Żory

- Uchwała Nr 100/VII/19 Rady Miasta Żory z dnia 25.04.2019r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Żory na inwestycje związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. To szansa dla mieszkańców na uzyskanie dotacji i pożyczek na demontaż i wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest oprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Ze wsparcie będą mogły skorzystać osoby fizyczne:
- posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku,
- które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Dofinansowanie można uzyskać na następujące przedsięwzięcia:
a) demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690) 
b) instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami
c) zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego - dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki
d) wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż określone od pkt a. do pkt c. (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Minimalny koszt realizowanego projektu to 7 000 zł. Wysokość dofinansowania zależna jest natomiast od kwoty miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Dokładne informacje można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wnioski o dofinansowanie można składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w terminie od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24:00.

Konsultacje i osobiste składanie wniosków: Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (I piętro) w godz. 7:30 – 15:30.

Adres do korespondencji – wysyłanie wniosków pocztą na adres: ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice.

Wnioski można też złożyć w wersji elektronicznej poprzez:
a) aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW),
b) użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu,
c) użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej, w każdym z powyżej wymienionych przypadków, konieczne jest zarejestrowanie konta w Portalu Beneficjenta na stronie WFOŚiGW.  Dopiero po zarejestrowaniu konta będzie możliwe pobranie elektronicznej wersji wniosku. Tak pobrany wniosek należy wypełnić i złożyć poprzez Portal Beneficjenta, ePUAP lub po podpisaniu kwalifikowanym podpisem wysłać na adres e-mail WFOŚiGW. 

W październiku w naszym mieście odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu priorytetowego „Czyste powietrze”. Informacja o terminie i miejscu spotkania zostanie opublikowana na stronie www.zory.pl.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej WFOŚiGW oraz pod nr tel. 32 60 32 252.

Program „Czyste Powietrze”

Zgłoszenia, dotyczące spalania śmieci lub paliw niezgodnych z przepisami można przekazywać przez całą dobę telefonicznie na nr 32 43 48 177 lub 604 145 600 a także mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.