Program Duża Rodzina

Program Duża Rodzina

Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych przez ułatwienie dostępu do kultury, rekreacji, sportu oraz innych usług.

W związku z podjęciem 30.10.2014 r. przez Radę Miasta Żory Uchwały Nr 545/LI/14 w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały 496/XLV/2010 Rady Miasta Żory z dnia 25.03.2010 r.  w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Żory programu „Duża rodzina” informujemy, iż wnioski o wydawanie kart „Duża rodzina” można składać w Wydziale Polityki Społecznej.

Program adresowany jest do „rodzin wielodzietnych”. Poprzez „rodzinę wielodzietną” rozumie się rodzinę składającą się z rodziców lub opiekunów prawnych (z jednego rodzica, opiekuna prawnego), której członkowie są zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Żory oraz mającą na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

a) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

b) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

c) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ponadto poprzez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę zastępczą bez względu na ilość dzieci.

Potwierdzeniem faktu uczestnictwa w programie przez podmioty udzielające ulg będą informacje umieszczane w witrynach lub przy wejściach do obiektów w formie naklejki. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestnictwem w programie – poprzez udzielenie ulg na określonych przez nich warunkach, mogą przystąpić do programu na podstawie deklaracji złożonej w Wydziale Polityki Społecznej.

 

INSTYTUCJE I FIRMY, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO WPROWADZONEGO NA TERENIE MIASTA ŻORY

PROGRAMU „DUŻA RODZINA”

(aktualizacja z dnia 11.05.2020 r.)

 

WYKAZ INSTYTUCJI I FIRM, KTÓRE SIĘ WŁĄCZYŁY DO PROGRAMU OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY DUŻA RODZINA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONACH

empatia.mpips.gov.pl

www.slaskiedlarodziny.pl

Pobierz wniosek