Strefa Mieszkańca

Strefa Mieszkańca

Smog Stop

Prezentowane wyniki pomiarów są jedynie poglądowe i mogą się różnić nieznacznie od oficjalnych wyników pomiarów prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska


 

Aktualny stan jakości powietrza możesz śledzić na swoim telefonie dzięki naszej plikacji mobilnej dostępnej tutaj:

Zgłoszenia, dotyczące spalania śmieci lub paliw niezgodnych z przepisami można przekazywać telefonicznie na nr 32 43 48 177 lub 604 145 600 a także mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Powiadomienia o jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach

Informacja o wystąpieniu I poziomu ostrzegania zanieczyszczenia powietrza

Prezydent Miasta Żory informuje, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach pismem nr DM/KT/542-3/2/19/LK z dnia 20 lutego 2019 r. poinformował, iż na terenie części województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania - informacyjny i edukacyjny - zanieczyszczenia powietrza.

Na stacji pomiarowej w Żorach na os. Sikorskiego zostały przekroczone wartości średnie z okresu dwunastu miesięcy, wynoszące 50 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10.

Informujemy jednocześnie, że aktualny Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

I poziom ostrzegania - informacyjny i edukacyjny - zanieczyszczenia powietrza obowiązuje do końca roku.

Jakość powietrza

Zespół pracuje dla czystego powietrza

Za nami kolejne spotkanie robocze Miejskiego Zespołu, którego zadaniem jest opracowanie działań zmierzających do ograniczenia smogu w Żorach. Podczas spotkania rozpoczęto prace nad wdrożeniem szeroko zakrojonej kampanii edukacyjno-informacyjnej skierowanej do mieszkańców. Dyskutowano też o konieczności inwentaryzacji źródeł ciepła używanych przez żorzan.

Zadaniem Miejskiego Zespołu jest stworzenie wieloletniego programu, zawierającego działania, które doprowadzą do poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Punktem wyjścia do jego opracowania ma być inwentaryzacja źródeł ciepła i stanu termomodernizacji indywidualnych budynków mieszkalnych w Żorach oraz ich wyposażenia w urządzenia służące do gromadzenia i odprowadzania ścieków. W tym celu Wydział Inżynierii Środowiska Urzędu Miasta Żory przygotował specjalną ankietę. Jej przeprowadzenie pozwoli na poznanie potrzeb właścicieli budynków w zakresie działań inwestycyjnych związanych z wymianą źródeł ciepła oraz pracami termomodernizacyjnymi. Będzie też źródłem informacji na temat chęci podjęcia takich działań przez mieszkańców we własnym zakresie bądź przy udziale wsparcia finansowego.

Ankieta uwzględnia również informacje wynikające z przesłanego w ostatnim czasie projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, które mogą okazać się niezbędne do udziału Gminy w przygotowywanym rządowym projekcie wsparcia działań termomodernizacyjnych. Planowane jest przeprowadzenie inwentaryzacji na terenie całego miasta, we wszystkich budynkach jednorodzinnych.

 

Żory walczą ze smogiem! Powstał specjalny zespół zadaniowy

Radni, urzędnicy oraz przedstawiciele organizacji samorządowych – w sumie 17 osób weszło w skład Miejskiego Zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie działań zmierzających do ograniczenia smogu w Żorach.

Szczegółowe  założenia dotyczące działania Zespołu do spraw walki ze smogiem zostały przedstawione podczas konferencji prasowej, która 22 marca odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta Żory. Wzięli w niej udział: Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory, Piotr Kosztyła – Przewodniczący Rady Miasta, Jacek Miketa – Radny Rady Miasta Żory, pełniący rolę Przewodniczącego Zespołu oraz radny Piotr Huzarewicz.

Zadaniem Miejskiego Zespołu będzie stworzenie wieloletniego programu, zawierającego działania, które doprowadzą do poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Konkretny zarys programu, zawierający zarówno analizę aktualnej sytuacji, jak i szczegółowe działania, które zamierza w najbliższych latach podjąć miasto zostanie zaprezentowany w czerwcu tego roku. – Pozostaje nam pół roku do rozpoczęcia kolejnego sezonu grzewczego, w którym można wprowadzić zmiany na lepsze. Ten czas trzeba jak najlepiej wykorzystać – podkreślał podczas konferencji Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.

– Chcemy kompleksowego programu, który da nam konkretne efekty, czyli czystsze powietrze. Oczekiwania mieszkańców w tym zakresie są duże i chcemy im sprostać – mówił radny Jacek Miketa, Przewodniczący Zespołu. – Bez współpracy ze społeczeństwem na pewno nie uda nam się osiągnąć zamierzonego efektu, dlatego też będziemy chcieli zaangażować mieszkańców w prowadzone działania – dodał.

Prace Miejskiego Zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie działań zmierzających do ograniczenia smogu w Żorach będą dotyczyły szerokiego wachlarza spraw, związanych w różnych aspektach z zanieczyszczeniem powietrza. – Chcemy uporządkować szum informacyjny, dotyczący tematu smogu. Zależy nam, żeby tym zagadnieniem zajęli się specjaliści, między innymi po to, by radni mieli kompleksową wiedzę i mogli podejmować działania przynoszące wymierne efekty, a nie musieli decydować pod wpływem pojawiających się pomysłów i impulsów – mówił Piotr Kosztyła, Przewodniczący Rady Miasta. Podkreślał przy tym, że w Żorach od lat prowadzone są różne działania, by ograniczyć zanieczyszczenie powietrza. Jednym z najważniejszych była budowa ciepłociągu, zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. w ramach projektu „Błękitne niebo nad Starówką – budowa systemu ciepłowniczego w Żorach”.

- Najpierw przygotujemy przegląd już podejmowanych przez miasto działań na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Przeanalizujemy ich skuteczność i potrzebę dalszego rozwijania. Wykorzystamy też pojawiające się nowe możliwości, takie jak rządowy program „Stop smog”, w ramach którego możliwe będą dofinansowania do termomodernizacji budynków prywatnych. To ważne narzędzie, ponieważ jeśli zmniejszymy zapotrzebowanie na ciepło, to jeszcze bardziej opłacalne stanie się także podłączenie do miejskiego ciepłociągu – zaznaczał podczas spotkania z dziennikarzami radny Piotr Huzarewicz.  

Oprócz działań inwestycyjnych Miejski Zespół będzie czuwał także nad działaniami edukacyjnymi, skierowanymi zarówno do dzieci, jak i dorosłych mieszkańców Żor. – Myślę, że nadal są proste rezerwy, jeśli chodzi o ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Chcemy uczyć mieszkańców, jak palić w piecach, żeby zaoszczędzić pieniądze, a przy tym emitować mniej zanieczyszczeń. To z pewnością nie rozwiąże całego problemu, ale liczę na to, że dotrzemy do jak najszerszej części społeczeństwa i efekty naszych działań będą widoczne już niedługo – podkreślał Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.

W skład Miejskiego Zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie działań zmierzających do ograniczenia smogu w Żorach weszli radni Rady Miasta Żory: Jacek Miketa - Przewodniczący Zespołu, Piotr Huzarewicz, Barbara Fiedor, Jolanta Hrycak, Michał Miłek, Arkadiusz Kuś, Anna Gaszka i Anna Nowacka; pracownicy Urzędu Miasta Żory:  Anna Buchta – naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska, Bronisław Pruchnicki - Pełnomocnik Prezydenta ds. Infrastruktury, Anna Ujma - Pełnomocnik Prezydenta ds. Promocji, Kultury i Sportu, Alicja Grunberg-Wójcik z Wydziału Inżynierii Środowiska i Monika Niemczyk - kierownik Zespołu Zarządzania Energią, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych: Teresa Gola - Fundacja Folwark pod Lipami, Marcin Miśków - Stowarzyszenie „Zarazić Pasją”, Mateusz Buksa - Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Eventyr” oraz Dariusz Kos - Grupa Działamy.

Zespół ds. walki ze smogiem

 Zachęcamy do przesyłania Państwa pomysłów oraz propozycji na działania i inicjatywy, zmierzające do poprawy jakości powietrza w Żorach. Zostaną one rozważone przez Miejski Zespół ds. walki ze smogiem.


Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Żory - jak uzyskać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła

Szczegóły dotyczące „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory” można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Program realizowany jest przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej WFOŚiGW).

Realizacja Programu wymaga złożenia przez Gminę Żory wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW. Wnioski złożone w Urzędzie Miasta Żory mogą zostać zrealizowane dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Żory i przyznaniu jej dofinansowania przez WFOŚiGW. W dalszej kolejności Gmina Żory udziela wsparcia Wnioskodawcom na podstawie zawieranej pomiędzy Gminą i Inwestorem umowy dotacji.

Dokumenty niezbędne do uzyskania dofinansowania, które należy złożyć w Urzędzie Miasta:

 1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, w tym w szczególności:
 • kosztorys ofertowy sporządzony przez wybranego przez Inwestora Wykonawcę, który posiada: prawo do wykonywania zawodu, autoryzację lub upoważnienie producenta na dostawę i montaż urządzeń, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • pełnomocnictwa lub upoważnienia w przypadku gdy Inwestor działa poprzez pełnomocnika
 1. Dodatkowo przy wymianie:

1. pieca lub kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy

1. W przypadku, gdy w budynku nie ma sieci gazowej lub ta sieć istnieje, ale wymaga przebudowy w celu montażu kotła gazowego - pozwolenie na budowę wewnętrznej sieci gazu uzyskane w Wydziale Urbanistyki i Architektury lub oświadczenie Inwestora, że uzyska takie pozwolenie do dnia podpisania umowy dotacyjnej

2. W przypadku, gdy w budynku istnieje sieć gazowa, ale nie wymaga przebudowy w celu montażu kotła gazowego - oświadczenie Inwestora o istniejącej sieci gazu oraz braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę

3. Wstępną opinię kominiarską

2. kotła gazowego na (nowy) kocioł gazowy

1. Oświadczenie dotyczące wieku starego źródła ciepła tj. istniejącego kotła gazowego (dofinansowaniu podlega jedynie wymiana kotła gazowego starszego niż 10 lat)

 2. Wstępną opinię kominiarską

 

3. starego źródła ciepła na podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej

Projekt węzła cieplnego

 

4. pieca lub kotła na paliwo stałe na kocioł opalany paliwem stałym

1.Zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający spełnienie przez dany typ kotła normy PN-EN 303–5:2012  wydany przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie;

2. Wstępną opinię kominiarską


Najczęściej zadawane pytania:

1. Co trzeba zrobić żeby otrzymać dotację?

Aby otrzymać dotację należy, przed dokonaniem wymiany starego źródła ciepła, złożyć poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami. Wniosek musi zawierać wszystkie wymagane dane oraz podpisy wszystkich właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości.

2. Kiedy przyjmowane są wnioski?

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmuje się w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia w danym roku kalendarzowym na rok następny. Wszystkie wnioski, które wpłyną po tym terminie zostaną wpisane na listę rezerwową, a możliwość udzielenia dofinansowania zależeć będzie od dostępności środków na ten cel.

3. Jaką kwotę dotacji mogę otrzymać?

Wysokość dotacji określa Uchwała Rady Miasta Żory w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Żory na inwestycje związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania, w wysokości określonej w Tabeli:

Stare źródło ciepła

Nowe źródło ciepła

% dofinansowania do kosztów kwalifikowanych

Maksymalna kwota dofinansowania do kosztów kwalifikowanych

Paliwo stałe

Kocioł na paliwo stałe

do 50%

do 5.000 zł

Kocioł gazowy kondensacyjny

do 90%

do 10.000 zł

Kocioł olejowy

do 90%

do 10.000 zł

Pompa ciepła w rejonie gdzie możliwe jest podłączenie do sieci gazowej

do 90%

do 10.000 zł

Pompa ciepła w rejonie gdzie nie jest możliwe podłączenie do sieci gazowej

do 90%

do 20.000 zł

Ogrzewanie elektryczne

do 90%

do 8.000 zł

Zabudowa węzła cieplnego – podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej

do 99%

do 12.000 zł

gaz

Zabudowa węzła cieplnego – podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej

do 99%

do 12.000 zł

Kocioł gazowy kondensacyjny

do 90%

do 5.000 zł

Koszty kwalifikowane zadania dofinansowane będą przez Gminę Żory ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także ze środków własnych Gminy, jeżeli ta podejmie taką decyzję.

4. Na co można przeznaczyć dotację?

Dotację można przeznaczyć na:
- demontaż starego źródła ciepła;
- zakup i montaż nowego urządzenia grzewczego wraz z niezbędną do jego funkcjonowania armaturą;
- zakup i montaż automatyki pogodowej;
- zakup i montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej;
- zakup i montaż wkładu kominowego;
- zakup i zainstalowanie jednofunkcyjnego lub dwufunkcyjnego węzła cieplnego wraz  z niezbędnym zakresem przebudowy instalacji wyłącznie w ramach kotłowni; w przypadku zastosowania jednofunkcyjnego węzła cieplnego dopuszcza się również zakup i zainstalowanie jednego mieszkaniowego węzła ciepła, tzw. logotermy;
- koszt opłaty przyłączeniowej do sieci ciepłowniczej.

5. Czego nie obejmuje dotacja?

Dotacji nie można otrzymać na:
- wykonanie projektu budowy/przebudowy instalacji gazowej, wykonanego przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia;
- uzyskanie pozwoleń niezbędnych przy wykonywaniu poszczególnych działań objętych Programem (pozwolenie na budowę, zgłoszenie rozpoczęcia robót, itp.);
- wstępnej oraz końcowej opinii kominiarskiej;
- wykonanie adaptacji wewnętrznej sieci do nowych warunków pracy w obrębie kotłowni zgodnie z zaleceniami wynikającymi ze wstępnej opinii kominiarskiej oraz zaleceniami Wykonawcy;
- utylizację starego źródła ciepła i uzyskanie potwierdzenia złomowania kotła;
- odbioru końcowego zadania;
- wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących, niezwiązanych bezpośrednio  z celem Programu (wykonanie/modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, w tym instalacji łączącej wymiennik ciepła z logotermą, zakup/montaż grzejników itp.);
- budowę/przebudowę, remont przewodu kominowego;
- zakup i montaż automatyki pokojowej.

6. Czy wnioski, które nie otrzymały dotacji przechodzą na następny rok?

Tak, w przypadku braku możliwości realizacji w danym roku.

7. Jaka jest kolejność przyznawania dotacji?

Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania, za wyjątkiem wniosków o podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, które realizowane są w pierwszej kolejności.

8. Czy mogę otrzymać dotację, jeżeli już dokonałem wymiany źródła ciepła?

Nie, dofinansowaniu nie podlega modernizacja systemu grzewczego dokonana przed datą zawarcia umowy o dotację.

9. Czy można otrzymać dotację do nowobudowanego budynku mieszkalnego?

Nie, budynek musi być oddany do użytku przed 01.09.2017 r.

10. Czy można zdemontować stare źródło ciepła przed podpisaniem umowy?

Nie, Inwestor aby wziąć udział w programie musi posiadać zainstalowane stare źródło ciepła. Jednym z wymogów regulaminu udziału w Programie jest dostarczenie do Urzędu dokumentu złomowania kotła po zakończeniu prac.

W przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej dopuszcza się budynki, w których dokonano likwidacji starego źródła ciepła przed złożeniem wniosku.

11. Kiedy mogę rozpocząć wymianę kotła?

Inwestycję można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy dotacyjnej z Gminą.

12. Kto dokonuje wyboru urządzeń?

Inwestor we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność dokonuje wyboru urządzeń oraz wyboru Wykonawcy.

13. Do czego zobowiązuje Inwestora udział w Programie?

Inwestor zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad przez okres minimum 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano realizacji dofinansowanego zadania inwestycyjnego, pod groźbą zwrotu dotacji otrzymanej z Gminy:
- umożliwienia przeprowadzania kontroli przed modernizacją i do 5 lat po jego zakończeniu przez Gminę, a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- utrzymania zainstalowanego nowego źródła ciepła oraz udostępnienia pomieszczenia kotłowni do przeprowadzenia kontroli,
- zapewnienia odpowiednich warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem,
- przechowywania rachunków i dowodów związanych z realizacją przedmiotu umowy, zakupu paliwa odpowiadającego wymaganiom w zakresie zgodności z parametrami paliwa dopuszczonego przez producenta kotła, w tym możliwość pobrania i zbadania próbek paliwa,
- przedstawiania niniejszych rachunków na wezwanie Gminy i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

14. Co w przypadku zmiany właściciela budynku?

W przypadku zmiany właściciela budynku w okresie do 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano realizacji dofinansowanego zadania, wszystkie zobowiązania wynikające z podpisanej umowy dotacyjnej przechodzą na kolejnych właścicieli budynku. Inwestor jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie przyszłych właścicieli. 

15. Komu zostają przekazane środki dotacji?

Wypłata kwoty dotacji nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora we wniosku o udzielenie dofinansowania. Kwota dotacji może zostać wypłacona bezpośrednio na konto Wykonawcy na podstawie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem umowy cesji.

16. Czy w przypadku konieczności wymiany źródła ciepła uniemożliwiającej oczekiwanie na udzielenie dotacji ze środków WFOŚiGW możliwe jest uzyskanie dofinansowania?

Dofinansowanie w takim przypadku jest możliwe wyłącznie w sezonie grzewczym i polega na wymianie niesprawnego kotła na paliwo stałe (niespełniającego wymagań Uchwały Antysmogowej), na wysokosprawne źródło ciepła na paliwo stałe, gazowe, olejowe, energię elektryczną lub pompę ciepła.

Koszty kwalifikowane realizacji zadania w wysokości do 25%, nie więcej jednak niż 2 500 złotych, pokrywane będą przez Gminę Żory. Inwestor pokryje pozostałą kwotę w wysokości, będącej różnicą pomiędzy całkowitą wartością kosztów kwalifikowanych, a otrzymaną dotacją. Koszt kwalifikowany do dofinansowania dla jednego przedsięwzięcia wynosi 10 000 złotych.

 

Przydatne linki:

- Regulamin udziału w „Programie ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla Miasta Żory”

- Wniosek dla Wnioskodawców niebędących przedsiębiorcami o udzielenie dotacjina modernizację źródła ciepła poprzez wymianę kotła w budynku w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Żory

- Wniosek dla Wnioskodawców niebędących przedsiębiorcami o udzielenie dotacjina modernizację źródła ciepła poprzez podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Żory

- Wniosek dla Wnioskodawców będących przedsiębiorcami o udzielenie dotacjina modernizację źródła ciepła poprzez podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Żory

- Uchwała Nr 100/VII/19 Rady Miasta Żory z dnia 25.04.2019r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Żory na inwestycje związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. To szansa dla mieszkańców na uzyskanie dotacji i pożyczek na demontaż i wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest oprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Ze wsparcie będą mogły skorzystać osoby fizyczne:
- posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku,
- które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Dofinansowanie można uzyskać na następujące przedsięwzięcia:
a) demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690) 
b) instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami
c) zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego - dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki
d) wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż określone od pkt a. do pkt c. (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Minimalny koszt realizowanego projektu to 7 000 zł. Wysokość dofinansowania zależna jest natomiast od kwoty miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Dokładne informacje można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wnioski o dofinansowanie można składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w terminie od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24:00.

Konsultacje i osobiste składanie wniosków: Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (I piętro) w godz. 7:30 – 15:30.

Adres do korespondencji – wysyłanie wniosków pocztą na adres: ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice.

Wnioski można też złożyć w wersji elektronicznej poprzez:
a) aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW),
b) użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu,
c) użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej, w każdym z powyżej wymienionych przypadków, konieczne jest zarejestrowanie konta w Portalu Beneficjenta na stronie WFOŚiGW.  Dopiero po zarejestrowaniu konta będzie możliwe pobranie elektronicznej wersji wniosku. Tak pobrany wniosek należy wypełnić i złożyć poprzez Portal Beneficjenta, ePUAP lub po podpisaniu kwalifikowanym podpisem wysłać na adres e-mail WFOŚiGW. 

W październiku w naszym mieście odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu priorytetowego „Czyste powietrze”. Informacja o terminie i miejscu spotkania zostanie opublikowana na stronie www.zory.pl.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej WFOŚiGW oraz pod nr tel. 32 60 32 252.

Program „Czyste Powietrze”

Zgłoszenia, dotyczące spalania śmieci lub paliw niezgodnych z przepisami można przekazywać przez całą dobę telefonicznie na nr 32 43 48 177 lub 604 145 600 a także mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Do zadań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

– integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

– realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) ocena realizacji programów,

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu (radę miasta na prawach powiatu) pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Skład Rady tworzą:

- Jacek Świerkocki – Przewodniczący Rady, Doradca Prezydenta Miasta Żory; tel. 32 43 48 114; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Elżbieta Fabian – Wiceprzewodnicząca Rady, przedstawiciel Zakładu Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja” w Żorach; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Izabela Bester – Sekretarz Rady, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Żorach; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Edyta Wesołowska – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Ewa Staszkiewicz – przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żorach; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zostań Naszym Sąsiadem

Szukasz swojego miejsca na Ziemi? Miejsca, gdzie można założyć rodzinę i zamieszkać na stałe? Właśnie je znalazłeś! Zostań Naszym Sąsiadem!

Zostań Naszym Sąsiadem

Żory to doskonałe miejsce do zamieszkania. Świetna lokalizacja sprawia, że biznes lubi Żory. Dzięki temu znajdziecie tu pracę w firmach na terenie prężnie działającej i ciągle rozwijającej się Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Jeśli jednak pracujecie w innym mieście, to też nie musicie się martwić. Z Żor naprawdę szybko można dotrzeć do najważniejszych centrów miast województwa śląskiego, takich jak Katowice czy Gliwice. Z drugiej strony, jeśli chcecie odpocząć, pospacerować po górach, czy pojeździć na nartach, to szybko i sprawnie możecie dojechać do beskidzkich ośrodków rekreacyjnych, takich jak np. Wisła, Ustroń czy Szczyrk. Dojazd ułatwia doskonała infrastruktura drogowa.  Żory położone są przy bursztynowej autostradzie A1 łączącej południe Polski z północą oraz niedaleko autostrady A4 łączącej wschód z zachodem. Dzięki temu mieszkając w Żorach można szybko dojechać w różne rejony naszego kraju, ale też np. do naszych sąsiadów z czeskiej Ostrawy. Nasze miasto może pochwalić się najlepszym w regionie układem drogowym, dzięki czemu w Żorach nie stoi się w korkach! Jest to możliwe dzięki północnej obwodnicy miasta skomunikowanej z autostradą A1 i DK 81, która umożliwia płynny i bezpieczny przejazd przez miasto. Infrastrukturę komunikacyjną uzupełnia znajdujący się w odległości 65 km od Żor międzynarodowy i krajowy port lotniczy w Katowicach, do którego szybko dojedziemy autostradą.

Żory to miasto zadbane i zielone, a przy tym bardzo aktywne. Znajdziecie u nas piękne tereny zielone, parki i stawy. To właśnie tu zaczynają się granice Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” , czyli  najciekawszego przyrodniczo zakątku Śląska. W Żorach nie brakuje ciekawych tras dla miłośników pieszych i rowerowych wycieczek. Miłośnicy rekreacji na wolnym powietrzu mogą też skorzystać z licznych siłowni pod chmurką, toru rolkowego, skateparku, parku do ćwiczeń street workout czy otwartego basenu. Z pewnością zachwyci ich Park Cegielnia, czyli zielone płucach miasta, znajdujące się w samym centrum Żor. Oprócz niezwykle ciekawe infrastruktury sportowej znajdują się tam także: nowoczesny plac zabaw, ogólnodostępny park linowy dla dzieci oraz jedyne na Śląsku nowoczesne Miasteczko Ruchu Drogowego, w którym w bezpiecznych warunkach można nauczyć się jazdy na rowerze. W tym mieście nie można się nudzić! To u nas znajdziecie pełny atrakcji Park Wodny Aquarion, unikatowe Miasteczko Westernowe Twinpigs, multimedialne i zachwycające swoją architekturą Muzeum Ognia oraz łączące tradycję z nowoczesnością, zmodernizowane Muzeum Miejskie.

Miłośnicy kultury mogą obejrzeć filmowe nowości w kinie „Na Starówce”, czyli jednym z najtańszych kin w regionie, czy wybrać się na ciekawy koncert, spektakl lub inną imprezę kulturalną organizowaną przez Miejski Ośrodek Kultury. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie: od plenerowych koncertów gwiazd polskiej muzyki popularnej, przez  kameralne imprezy z muzyką alternatywną i festiwal country, aż po Żory Be Fashion, czyli modowe wydarzenie roku w regionie.

Jeśli kochacie sport, to z pewnością ucieszy Was informacja, że w Żorach działa wiele klubów, w których można trenować m.in. piłkę nożną, siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę,  lekkoatletykę, bieganie, karate, muai thai, kolarstwo, tenis stołowy czy nawet baseball. Warto podkreślić, że nasi sportowcy osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, a najlepszym przykładem jest zawodniczka UKS „Czwórka” Żory – Ewa Swoboda, aktualna halowa rekordzistka świata juniorów w sprincie na dystansie 60 m.

Mieszkanie w Żorach po prostu się opłaca! W naszym mieście dzieci uczą się w nowoczesnych żłobkach, przedszkolach i szkołach. Dojechać do nich można za darmo autobusami Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej. Miasto dba o wszystkie grupy mieszkańców. Rodziny wielodzietne wspiera przez program bardzo korzystnych zniżek w ramach „Karty Duża Rodzina”. Dzięki niemu można w niższej cenie skorzystać z zajęć sportowych, językowych, zrobić zakupy w księgarni czy kupić bilet do kina. Dzieci mogą skorzystać z programów bezpłatnych szczepień przeciw meningokokom i HPV. Osoby starsze mogą liczyć na zniżki z „Kartą Seniora” lub aktywnie spędzić czas w Dziennym Domu Senior-WIGOR. Żory to także kompleksowy system opieki, dzięki któremu osoby niepełnosprawne w każdym wieku mogą liczyć na wsparcie m.in. w nowoczesnym Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. Ponadto mogą znaleźć pracę w wyjątkowym na skalę kraju Zakładzie Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja”, który m.in. zajmuje się utrzymaniem zieleni, prowadzi pracownię stolarską, pracownię  rehabilitacyjną oraz cieszący się ogromną popularnością Bar Mleczny „Krówka” i ciągle rozszerza swoją działalność o nowe dziedziny.

Wysiłki podejmowane w naszym mieście na rzecz rodzin zostały docenione przez ekspertów. Żory otrzymały tytuł „Gmina przyjazna rodzinie 2015”, przyznawany przez Zarząd Województwa Śląskiego. Nasze miasto zostało wyróżnione za projekt pt. „Przystanek Rodzina – systemowe rozwiązania na rzecz rodziny w Gminie Miejskiej Żory”.

Masz wpływ na rozwój miasta! Żory rozwijają się niezwykle szybko także dzięki aktywności naszych mieszkańców. Dlatego też władze miasta starają się, by każdy żorzanin miał wpływ na kształt miejsca w którym żyje. W Żorach działają liczne stowarzyszenia i organizacje wpierane przez Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Mieszkańcy mogą wyrazić swój głos poprzez dołączenie do Młodzieżowej Rady Miasta czy Żorskiej Rady Seniorów. Mogą też decydować o realizowanych inwestycjach poprzez udział w Budżecie Obywatelskim oraz włączyć się w tworzenie żorskiej kultury poprzez Inicjatywy Lokalne w Kulturze. Tutaj liczy się głos każdego mieszkańca!

Jak zamieszkać w Żorach? To proste! Na portalu www.nieruchomosci.zory.pl znajdziecie pięknie położone tereny pod budowę domu. Będzie ona łatwiejsza, ponieważ cały obszar miasta został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Większość z terenów jest już także uzbrojona w podstawowe media. W naszym mieście można też kupić gotowe do zamieszkania domki jednorodzinne na nowoczesnych osiedlach poza centrum miasta. Dla tych, którzy nie chcą zaciągać kredytu powstał unikatowy program
„Z przyszłością w Żorach”!

W ramach tej inwestycji m.in. na osiedlu Pawlikowskiego powstanie sześć nowoczesnych budynków wielorodzinnych, w których stworzonych zostanie aż 578 mieszkań przeznaczonych na wynajem. Budowa wystartuje już w tym roku! Inwestycja realizowana przez Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. nie jest nastawiona na zysk. Jej celem jest stworzenie dobrych warunków do zamieszkania w Żorach - zarówno dla obecnych żorzan, jak i nowych mieszkańców. Dzięki temu ceny wynajmu mieszkań będą niższe niż rynkowe. Miasto przystępuje do budowy nowych mieszkań czynszowych mając na uwadze przede wszystkim potrzeby rodzin z dziećmi, osób nie posiadających własnego mieszkania (własnościowego albo spółdzielczego) ani domu w Żorach, a także osób, które chcą się do Żor przeprowadzić. Wówczas warunkiem zamieszkania na nowym osiedlu będzie zameldowanie się w Żorach, rzeczywiste zamieszkiwanie w wynajętym mieszkaniu oraz płacenie w naszym mieście podatków. Warto podkreślić, że najemca będzie miał prawo wykupu mieszkania od Gminy Miejskiej Żory po preferencyjnej cenie po upływie okresu finansowania. Chętni do przystąpienia do Programu muszą wykazać się zdolnością płatniczą do regulowania czynszu.

Zgodnie z projektami mieszkania będą składały się z jednego do czterech pokoi, a powierzchnia aż 85% z nich wyniesie pomiędzy 50-60 m2. Nowoczesne lokale mieszkalne będą posiadały duży balkon, a na parterze ogródek. Każdemu z nich zostanie też przyporządkowane pomieszczenie gospodarcze. Wszystkie budynki wyposażone zostaną w windy, docierające również do kondygnacji podziemnej, w której zlokalizowany będzie podziemny garaż. Dla rodzin z dziećmi przewidziano też trzy bezpieczne place zabaw. W otoczeniu bloków zaplanowano tylko zieleń i ciągi piesze, a parkingi zewnętrzne będą zlokalizowane jedynie na obrzeżach osiedla. Na całym osiedlu planowane jest też uruchomienie monitoringu.

Szczegółowe informacje o inwestycji znajdują się na stronie www.mieszkanie.ztkzory.pl. Ankieta dla osób zainteresowanych wynajmem mieszkania zbudowanego w ramach programu „Z przyszłością w Żorach” dostępna jest na stronie www.zbmzory.pl. Złożenie ankiety jest jedynie wstępną deklaracją udziału w Programie i nie będzie rodziło zobowiązań dla żadnej ze stron. Ankieta ma charakter pomocniczy w przygotowaniu inwestycji.

Szczegółowych informacji na temat inwestycji udzielają:

Zakłady Techniki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Okrężna 5, 44-240 Żory
tel. centrala: 32 435 68 80
fax: 32 435 69 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. kom. 533 322 850 – od godz. 7:00 – 15:00

Program Prosument

Powstanie 25 instalacji fotowoltaicznych

W ramach przedsięwzięcia pn. „Mój dom - moja energia. Prosumenci w Żorach – dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” powstanie 25 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 131 kWp co przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla  o ok.  101 MgCO2/rok.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia przykładowych realizacji.

View the embedded image gallery online at:
http://www.zory.pl/dla-mieszka%C5%84ca.html#sigFreeIde1c39128d0

 

 

 

 

Rozstrzygnięto aukcję elektroniczną

W środę 8 czerwca 2016 r. o godz. 12:00  przeprowadzona została elektroniczna aukcja dla przetargu nieograniczonego pod nazwą Zaprojektowanie oraz wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Żory dla obiektów zakwalifikowanych do projektu pn. „Mój dom - moja energia. Prosumenci w Żorach - dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

W wyniku aukcji elektronicznej sumaryczna kwota zamówienia za montaż wszystkich instalacji spadła z poziomu ok. 611.000 zł do poziomu ok. 495.000 zł.

Szczegóły dotyczące ostatecznych cen oraz harmonogramy prac dla poszczególnych części zamówienia zostaną przedstawione właścicielom nieruchomości po podpisaniu przez miasto Żory umów z wykonawcami.

 

Aukcja elektroniczna

 

Opublikowano przetarg na mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii

13 kwietnia 2016 r. został opublikowany przetarg nieograniczony na: Zaprojektowanie oraz wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Żory dla obiektów zakwalifikowanych do projektu pn. "Mój dom - moja energia. Prosumenci w Żorach - dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii".

Termin składania ofert to 28 kwietnia 2016 r., do godz. 12:00.

Treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

O udzieleniu zamówienia oraz podpisaniu umów poinformujemy w odrębnym komunikacie.

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Poniżej zamieszczamy treść „Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Żory” dla obiektów zakwalifikowanych do projektu pn. „Mój dom - moja energia. Prosumenci w Żorach – dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej

Lista Sprawdzająca projektu instalacji systemu fotowoltaicznego

Lista Sprawdzająca zrealizowanej instalacji systemu fotowoltaicznego

 

Komunikat z 09.02.2016 r.

Zapraszamy na spotkanie dotyczące realizacji programu Prosument, które odbędzie się 15 lutego 2016r.(poniedziałek) o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Al. Wojska Polskiego 25.
 
Tematem spotkania będzie:
- omówienie Programu Funkcjonalno Użytkowego budowy instalacji OZE oraz zgłoszonych uwag do projektu,
- omówienie otrzymanych indywidualnych interpretacji podatkowych.

 

 

Zapoznaj się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym

Poniżej zamieszczamy treść  Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Żory  dla obiektów zakwalifikowanych do projektu pn. „Mój dom - moja energia. Prosumenci w Żorach – dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Ponadto na indywidualne skrzynki pocztowe osób zakwalifikowanych do projektu zostaną rozesłane Opinie techniczne oraz Raporty dla poszczególnych instalacji OZE.

Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentów oraz zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 12.02.2016r. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dokumenty

Program Funkcjonalno-Użytkowy GPC

Program Funkcjinalno-Użytkowy PV

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej

Lista Sprawdzająca projektu instalacji pompy ciepła

Lista Sprawdzająca zrealizowanej instalacji pompy ciepła

Lista Sprawdzająca projektu instalacji systemu fotowoltaicznego

Lista Sprawdzająca zrealizowanej instalacji systemu fotowoltaicznego

 

Podpisano umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego

16 grudnia 2015 roku została podpisana umowa na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Żory  dla obiektów zakwalifikowanych do projektu pn. „Mój dom - moja energia. Prosumenci w Żorach – dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Projekt jest realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu pn. „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Wykonawcą opracowania jest firma:

Zielonka Andrzej „KOMAN” FPUH
ul. Sygnały 18, 44-251 Rybnik

Dokument będzie zawierał:

 1. Aktualną charakterystykę - opis stanu istniejącego oraz lokalizację obiektów objętych programem,
 2. Ogólny zakres robót budowlanych,
 3. Wymagany uzysk energii z mikroinstalacji,
 4. Ogólne oraz szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe,
 5. Opis technologii oraz wymagań dotyczących gwarancji i jakości materiałów, przygotowania terenu budowy, mikroinstalacji oraz konstrukcji mocujących,
 6. Szczegółowy opis poszczególnych elementów instalacji (generatory wiatrowe, układy fotowoltaiczne, pompy ciepła, falowniki, opomiarowanie układów, okablowanie),
 7. Opis zabezpieczeń przeciwpożarowych, przepięciowych oraz odgromowych,
 8. Opis wymogów dotyczących podłączenia instalacji produkujących energię do sieci elektroenergetycznej – OSD TAURON oddział w Gliwicach,

Wykonawca będzie indywidualnie kontaktował się z osobami biorącymi udział w projekcie, celem ustalenia dogodnego terminu wizji  w terenie.

Termin zakończenia prac nad dokumentem przewidziany jest na 29 stycznia 2016 roku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy pn. „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (Część 4a).

W ramach powyższego programu Gmina Miejska Żory otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu pn. Mój dom – moja energia. Prosumenci w Żorach – dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Wartość przyznanej pożyczki: 267 604,61 zł; wartość przyznanej dotacji: 178 403,04 zł

ZAKRES PROGRAMU

W ramach projektu zamontowano 25 mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Żory o łącznej mocy znamionowej 131,3 kWe. Szacowany roczny spadek emisji CO2 wynosi 101,28 Mg/rok.

Informator dla seniorów i osób niepełnosprawnych

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych i niepełnosprawnych, Urząd Miasta Żory przygotował dla nich poradnik, w którym znajdą kompleksową informację o usługach i jednostkach, które mogą okazać się dla nich pomocne w codziennym życiu.

 

Mobilny urzędnik          

Dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami dotarcie do siedziby urzędu miasta, by załatwić ważną sprawę, często bywa problematyczne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Urząd Miasta Żory wprowadza dla tych osób możliwość skorzystania ze wsparcia „Mobilnego urzędnika”.

„Mobilny urzędnik” to usługa skierowana dla osób, które z uwagi na stan zdrowia (niepełnosprawność) czy podeszły wiek nie mają możliwości osobistego dotarcia do urzędu i załatwienia sprawy. Te osoby mogą liczyć na pomoc urzędnika, który dotrze do ich miejsca zamieszkania na terenie Żor.

O pomoc „Mobilnego urzędnika” można wystąpić na kilka sposobów:
a) telefonicznie – informacja Urzędu Miasta Żory tel. 32 43 48 100 (Rynek 9) lub 32 43 48 200 (al. Wojska Polskiego 25)
b) wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
c) opiekun osoby, która chce skorzystać z pomocy „Mobilnego urzędnika” może zgłosić taką potrzebę w Urzędzie Miasta – informacje Urzędu Miasta Żory.

Wystarczy poinformować o potrzebie skorzystania z pomocy „Mobilnego urzędnika” oraz krótko wyjaśnić czego dotyczy sprawa, a także podać numer telefonu do kontaktu.

Następnie pracownik Urzędu Miasta Żory, odpowiedzialny za daną sprawę skontaktuje się z mieszkańcem w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia, by ustalić sposób załatwienia sprawy i dogodny dla osoby zgłaszającej termin wizyty. Urzędnik dostarczy potrzebne dokumenty i pomoże w ich wypełnieniu.               

Godziny pracy:
Pn. 7:30 - 17:00
Wt.-Czw. 7:30 - 15:30
Pt. 7:30 - 14:00

Dane adresowe:
Rynek 9 lub al. Wojska Polskiego 25
tel. 32 43 48 100, 32 43 48 200
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zespół Spraw Społecznych        

W Zespole Spraw Społecznych można: - wyrobić Żorską Kartę Seniora; - zwrócić się o Kopertę Życia; - złożyć wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność; - wyrobić Kartę Dużej Rodziny dla rodziców trojga dorosłych dzieci. Poza tym przydatne mogą być również następne strony internetowe: www.seniorzy.slaskie.pl, www.rabatseniora.pl,  www.50ok.pl, gdzie można uzyskać różne potrzebne informacje dot. śląskiej karty seniora, rabatów przysługujących seniorom i inne.       

Godziny pracy:
Pn. 7:30 - 17:00
Wt.-Czw. 7:30 - 15:30
Pt. 7:30 - 14:00

Dane adresowe:
Rynek 9, pok. 200, 201 
tel. 324348134, 324348135, 324348184
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

3a) nieodpłatną mediację, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Zgłosić się można telefonicznie w godz. Pn. 7:30-17:00, Wt.-Czw. 7:30-15:30, Pt. 7:30-14:00

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00-12:00 oraz 13:00-17:00

Dane adresowe:
ul. Wodzisławska 1/203
tel. 32 48 43 302

NZOZ „De - Med” Sp. z o.o.
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 18:00.   

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 18:00

Dane adresowe:
ul. Dworcowa 12      
tel. dorośli: 32 43 42 560
tel. dzieci: 32 43 42 365        
www.de-med..euTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NZOZ  „Elmed” Sp. z o.o.
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 18:00.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 18:00

Dane adresowe:
os. Powstańców Śląskich
tel. dorośli: 32 43 41 636
tel. dzieci: 32 43 43 938
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.      

NZOZ „Alfa - Med” Sp. z o.o.
Podstawowa opieka zdrowotna. Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku osobiście od 7:00 oraz telefonicznie od 8:00.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 7:00 - 18:00

Dane adresowe:
ul. Promienna 1         
tel. dorośli: 32 43 43 272               
tel. dzieci: 32 43 55 590        
www.alfamed-zory.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NZOZ  „Eskulap” Sp. z o.o.
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 18:00

Dane adresowe:
os. 700-lecia Żor PU-15        
tel. dorośli: 32 43 42 266               
tel. dzieci: 32 43 45 882        
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

NZOZ  „Kor - Med” Lek. Sp. Part.
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 18:00

Dane adresowe:
os. Korfantego PU-10
tel. 32 43 43 406       
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NZOZ  „Medyk”
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 7:15 - 18:00

Dane adresowe:
os. Ks. Władysława 27         
tel. dorośli: 32 43 41 355
tel. dzieci: 32 43 41 531
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NZOZ  „Na Rondzie”
Podstawowa opieka zdrowotna. Rejestracja: Codziennie od poniedziałku do piątku od 7:30 do 17:30 - wyłącznie osobiście.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 18:00

Dane adresowe:
Al. Wojska Polskiego 3c       
tel. dorośli: 32 72 29 090, 32 72 47 338
tel. dzieci: 32 72 31 894
www.narondzie.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NZOZ  „ZDROWIE” Sp. J.
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 18:00

Dane adresowe:
ul. Boczna 1L
tel. 32 43 46 255       
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NZOZ  „Szkol – Med”       
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 18:00

Dane adresowe:
os. Księcia Władysława 27   
tel. 32 43 41 355, 502 539 870         
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NZOZ  Przychodnia Miejska w Żorach Sp. z o.o.           
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 16:00

Dane adresowe:
ul. Gwarków 22a       
tel. 32 44 07 688       
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NZOZ  Przychodnia Miejska w Żorach Sp. z o.o.           
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 18:00

Dane adresowe:
ul. Dąbrowskiego 20 
tel. 32 43 41 248       
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MZOZ Sp. z o.o. Żory         
Podstawowa opieka zdrowotna. Zapisy w rejestracji.

Godziny pracy:
Całodobowo

Dane adresowe:
ul. Dąbrowskiego 20 
tel. 32 43 41 224, 32 43 41 245        
www.mzoz.zory.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (dla dorosłych)

NZOZ  „Medyk”
NZOZ  „Medyk” oferuje bezpłatne świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych oraz z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Zapisy w rejestracji.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 7:15 - 18:00

Dane adresowe:
os. Ks. Władysława 27         
tel. 32 43 41 355
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.         

NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień  S.C.
NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień S.C. oferuje bezpłatne świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych oraz terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu. Rejestracja odbywa się telefonicznie.

Godziny pracy:
Pn. - 11:30 - 21:00
Wt. - 10:30 - 21:30
Śr. - 11:30 - 20:00
Czw. - 11:30 - 19:30
Pt. - 08:30 - 20:00

Dane adresowe:
os. Sikorskiego 52
tel. 32 43 41 954
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „AL-MED”    
NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „AL-MED” realizuje bezpłatne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin, zamieszkałych na terenie Miasta  Żory, w zakresie:
- terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych udzielane ambulatoryjnie w formie porady, wizyty (w tym wizyty domowe), sesje psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej/par,
- terapii uzależnień od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży udzielane ambulatoryjnie w formie porady, wizyty (w tym wizyty domowe), sesje psychoterapii, sesje psychoterapii rodzinnej.
Zgłoszenie się telefoniczne lub osobiste.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 20:00

Dane adresowe:
Al. Wojska Polskiego 3c       
tel. 32 72 29 092       
www.almed-centrum.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (dla dzieci i młodzieży)

NZOZ Ośrodek Medyczno - Terapeutyczny „SYRIUSZ”        
NZOZ Ośrodek Medyczno - Terapeutyczny „SYRIUSZ” realizuje bezpłatne świadczenia opieki zdrowotnej w Poradni Zdrowia Psychicznego. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin przyjmuje pacjentów do 18 roku życia bądź do 26 lat, gdy dziecko uczęszcza do szkoły (konieczna ważna legitymacja szkolna/studencka). 

Rodzaje świadczeń:
- diagnoza i leczenie psychiatryczne;
- orzecznictwo psychiatryczne;
- diagnoza psychologiczna;
- psychoterapia indywidualna;
- pomoc psychologiczna;
- psychoterapia grupowa;
- psychoedukacja pacjenta i jego rodziny;
- praca z rodziną;
- program terapeutyczno-rehabilitacyjny dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

Ośrodek realizuje także bezpłatne świadczenia opieki zdrowotnej na oddziale dziennym w zakresie:
- zaburzenia emocji, mieszane zaburzenia zachowania i emocji, nerwice dziecięce
- ADHD
- ASD: autyzm dziecięcy, HFA (autyzm wysoko funkcjonujący), zespół Aspergera
- opóźnienie rozwoju psychoruchowego
- zaburzenia lękowe, dysfunkcjonalna nieśmiałość, problemy w relacjach rówieśniczych
- mutyzm wybiórczy
- zespół natręctw
- tiki
- dolegliwości psychosomatyczne, bóle psychogenne
- odmowa chodzenie do szkoły
- trudności w nauce, dysleksja rozwojowa.

Zapisy w rejestracji Ośrodka.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00 - 20:00
Sb.- 8:00 - 14:00

Dane adresowe:
ul. Promienna 5A      
tel. 32 72 31 274, 32 72 45 921        
www.zory.nzozsyriusz.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żorach         

Dla dzieci i młodzieży:
- diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna;
- terapia pedagogiczna, logopedyczna (indywidualna i grupowa) oraz terapia ręki;
- terapia psychologiczna (indywidualna, rodzinna);
- wstępna diagnoza słuchu;
- opiniowanie i orzecznictwo;
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
- poradnictwo zawodowe dla młodzieży;
- wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży.

Dla rodziców i opiekunów:  
- poradnictwo wychowawcze;
- zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców;
- terapia rodzinna;
- profesjonalne poradnictwo dla rodziców;
- kompleksowe wspieranie rodziców i opiekunów dzieci w pokonywaniu napotykanych trudności wychowawczych.

Dla nauczycieli i wychowawców:
- konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne na terenie przedszkoli, szkół oraz poradni; - organizowanie i prowadzenie spotkań szkoleniowych i warsztatowych;
- prowadzenie na terenie szkół zajęć profilaktycznych oraz zajęć integrujących zespoły klasowe;
- podejmowanie działań konsultacyjno -interwencyjnych w szkołach i przedszkolach;
- wsparcie merytoryczne w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Od 1 stycznia 2016 r. decyzją Śląskiego Kuratorium Oświaty poradnia orzeka na rzecz dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym zespołem Aspergera.

W ramach pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej działa Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy. Do najważniejszych celów pracy ośrodka należą:

- udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
- wskazywanie właściwych form kompleksowej, specjalistycznej pomocy , w szczególności  rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia,
- koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

Godziny otwarcia:
Pn. - Czw. 8:00 - 18:00 
Pt. 8:00 - 16:00

Dane adresowe:
ul. Wodzisławska 1/207               
tel. 324345329  
www.pppzory.pl,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach ma na celu pomoc najbardziej potrzebującym w mieście.

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 7:30 - 15:30

Dane adresowe:
os. Księcia Przemysława 2
tel. 32 43 42 412, 32 43 43 713
www.mops.zory.bip.net.plTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
Ośrodek świadczy bezpłatne usługi w zakresie:
- pomocy psychologicznej - w formie terapii indywidualnej, terapii par, terapii małżeństw, terapii rodzinnej,
- pomocy prawnej,
- grup wsparcia,
- udzielania schronienia w Hostelu osobom będącym w ostrym kryzysie życiowym ze szczególnym uwzględnieniem osób doznających  przemocy domowej.

Pomoc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielana jest osobom w kryzysie, a szczególnie po doświadczeniu:
- napaści i przemocy,
- radykalnej zmiany życiowej,
- konfliktów rodzinnych i w związkach,
- przemocy domowej,
- straty i żałoby,
- zagrażającym samobójstwem,
- wypadku, katastrofy i innych nagłych traumatycznych zdarzeń.

Tryb przyjmowania klientów: bez skierowań, nieodpłatnie, pomoc psychologiczna po uprzednim umówieniu terminu. Przyjęcie do hostelu na podstawie skierowania dyrektora MOPS Żory.

Godziny otwarcia:
Całodobowo

Dane adresowe:
ul. Boryńska 13
tel. 32 43 57 840
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych
Pracownicy Zespołu rozpatrują sprawy:
- kierowania osób do Domów Pomocy Społecznej,
- przyznawania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
- wydawania, przyjmowania i rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (turnusy rehabilitacyjne, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dotyczących likwidacji barier architektonicznych, barier technicznych),
- realizacji i dofinansowania z programu „Aktywny Samorząd”.

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 7:30 - 10:00

Dane adresowe:
ul. Boryńska 13

Rehabilitacja społeczna
tel. 32 43 57 840, wew. 30

Przyznawanie usług opiekuńczych  w miejscu zamieszkania
tel. 32 43 57 840, wew. 27

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej
tel. 32 43 57 840, wew. 23

Dział Pomocy Środowiskowej
Świadczy usługi w zakresie udziela pomocy finansowej (zasiłki celowe, okresowe, stałe, specjalne), rzeczowej, pomocy asystenta rodziny, pracy socjalnej.

Godziny pracy:
Pn. - Pt. 7:30 - 10:00 i 14:00 - 15:30

Punkt terenowy 1 i Punkt terenowy 2
ul. Księcia Przemysława 2
te. 32 4342412, 32 4343713, wew. 20

Punkt terenowy 3      
os. Pawlikowskiego PU 13   
tel. 32 43 56 002, 516 766 279        

Punkt terenowy 4      
ul. Gwarków 5a         
tel. 32 43 58 690      

Dział świadczeń rodzinnych           
Świadczy usługi w zakresie:
- przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego,
- przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- przyznawania zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- przyznawania jednorazowego świadczenia wynikającego z ustawy „Za życiem”,
- przyznawania świadczenia rewalidacyjnego na dziecko do 36 miesiąca życia.

Godziny otwarcia:
Pn: 7:30 - 15:30
Wt.: 12:00 - 15:30
Śr.: 07:30 - 15:30
Czw.: 12:00 - 15:30

Dane adresowe:
Rynek 9
tel. 32 43 48 183, 32 43 48 139, 32 43 48 178, 32 43 48 181, 32 43 48 182
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dzienny Dom „Senior +” w Żorach
Dzienny Dom „Senior +” w Żorach jest prowadzony przez Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach w ramach powierzonych do realizacji zadań. Dom jest placówką wsparcia dziennego pobytu przeznaczoną dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają wsparcia w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Dom jest placówką koedukacyjną, dysponującą 30 miejscami. Dom przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Miejskiej Żory. Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach i wydanej decyzji kierującej.

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 8:00 - 16:00

Dane adresowe:
ul. Kłokocińskiej 78a 
tel. 32 72 44 241       
www.facebook.com/seniorwigorzory
           

Miejski Dom Pomocy Społecznej w Żorach
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Żorach zapewnienia osobom starszym i niepełnosprawnym fizycznie usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.      

Dane adresowe:
os. Powstańców Śl. 20          
tel. 32 43 42 250
www.mdps.zory.bip.net.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach
Celem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach  jest:
- działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka,
- prowadzenia ku ich aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

W ramach PSONI działają następujące placówki:
- OWI – Ośrodek Wczesnej Interwencji
- OREW - Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy
- WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej
- ŚRR – Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna.
- BOP – Biuro Obsługi Placówek

Dane adresowe:
ul. Piastów Górnośląskich 8 (os. Księcia Władysława)       
tel. 32 43 43 678       
www.psoni.zory.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Wczesnej Interwencji
OWI – Ośrodek Wczesnej Interwencji jest niepubliczną, specjalistyczną placówką, która obejmuje swoim działaniem wszystkie dzieci objęte ubezpieczeniem w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i Unii Europejskiej. Placówka realizuje kontrakt w ramach realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacja lecznicza dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Ośrodek Wczesnej Interwencji zapewnia wielospecjalistyczną i kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym (głównie z wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego) oraz dzieci z zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Do placówki OWI kierowane są dzieci w wieku od urodzenia do 7 roku życia z grupy wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego, z wadami ośrodkowego układu nerwowego (OUN) – małogłowiem, wodogłowiem z przepukliną oponowo – rdzeniowego, z zespołami abberacji chromosomowej, z chorobami metabolicznymi układu nerwowego, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym o ustalonej lub nieustalonej etiologii.

Dokumenty wymagane przy rejestracji nowego pacjenta:
- skierowanie „do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci” wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej; rehabilitacyjnej; ortopedii i traumatologii narządu ruchu; neurologicznej; reumatologicznej; chirurgii dziecięcej; endokrynologii dziecięcej; diabetologii dziecięcej,
- dyskietka NFZ dziecka lub PESEL dziecka, PESEL rodziców/opiekunów dziecka, numery i serie dowodów osobistych oraz numery telefonów rodziców/opiekunów."

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00-14:00

Dane adresowe:
tel. 32 434 52 36, 572 828 065
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy
OREW - Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest niepubliczną placówką oświatową przeznaczoną dla wychowanków w wieku od 3 do 25 roku życia z głęboką niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami, którzy wymagają kompleksowej wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno – edukacyjnej, świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu psychofizycznego i wieku. OREW jest współrelaizatorem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach którego udzielane są świadczenia w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym. Celem działania placówki jest poprawa rozwoju psychoruchowego i społecznego, poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym, rozwijanie zainteresowania otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk, rozwój myślenia, rozwijanie umiejętności współżycia w grupie. Wychowankowie są codziennie dowożeni i odwożeni na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

Do przyjęcia dziecka do OREW wymagane są następujące dokumenty:
- podanie do Dyrektora OREW o przyjęcie dziecka,
- orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych lub indywidualnych,
- skierowanie do OREW wystawione przez Prezydenta Miasta Żory,
- skierowanie „do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci” wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej; rehabilitacyjnej; ortopedii i traumatologii narządu ruchu; neurologicznej; reumatologicznej; chirurgii dziecięcej; endokrynologii dziecięcej; diabetologii dziecięcej. 

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00-14:00

Dane adresowe:
tel. 32 475 20 48       
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       

Warsztaty Terapii Zajęciowej
WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej jest placówką dziennego pobytu. Celem działania Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzająca do optymalnego przygotowania do samodzielnego życia, w którym uczestnik będzie mógł pełnić rolę zgodnie ze swoimi możliwościami, potrzebnymi, zainteresowaniami i oczekiwaniami otoczenia.

Celem zajęć prowadzonych na Warsztacie Terapii Zajęciowej jest przygotowanie uczestników do pełnienia możliwie wielu realnych ról aktywnego członka rodziny, a więc osoby samodzielnej w obsłudze, zaradnej, kompetentnej w podstawowych pracach domowych, przygotowania do niezależnego i aktywnego funkcjonowania w środowisku lokalnym, placówkach użyteczności publicznej, w kontaktach międzyludzkich, przygotowania do prostych prac zarobkowych. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w grupach pięcioosobowych w następujących pracowniach terapeutycznych:
- Tkactwa i makramy;
- Tkaniny artystycznej;
- Stolarskiej;
- Gospodarstwa domowego;
- Ceramicznej;
- Ogrodniczej;
- Rękodzielniczej;
- Sztuki użytkowej;
- Dekoratorsko–technicznej;
- Biżuterii i florystyki;
- Świecy i witrażu;
- Ekspresji artystycznej;
- Technik różnych;
- Komputerowej;
- Wikliny i papieroplastyki;
Muzyczno – teatralno – lalkarska;
- Pracownia bukieciarska.                                                                                                                                                                                

Na Warsztat Terapii Zajęciowej w Żorach mogą zostać przyjęte osoby z niepełnosprawnością intelektualną po spełnieniu następujących warunków:
- posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ ze wskazaniem do udziału w terapii zajęciowej,
- ukończenie 16-go roku życia,
- złożenie przez zainteresowanego lub jego opiekuna wniosku o przyjęcie do WTZ,
- wydanie przez Kierownika WTZ w porozumieniu z Radą Programową decyzji o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Warsztacie,
- udział nowo przyjętego uczestnika w zajęciach na trzymiesięczny okres próbny.

Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 7:00-15:00

Dane adresowe:
tel. 32 43 41 666       
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.         

Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna
Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna jest placówką przeznaczoną dla osób dorosłych po 25 roku życia, posiadających orzeczenie o głębokiej niepełnosprawności intelektualnej. Uczestnikami ŚRR są byli wychowankowie OREW. Przepisy oświatowe nie pozwalają na to, by osoby po 25 roku życia kontynuowały zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w OREW. Również NFZ, z chwilą gdy kończy się ważność orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, przerywa dofinansowanie do rehabilitacji. W rezultacie osoby po 25 roku życia, z orzeczoną głęboką niepełnosprawnością intelektualną, pozostawały poza systemem pomocy. Z myślą o tych właśnie osobach utworzono Placówkę 25+. W ramach Placówki 25+ prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, czyli działania wchodzące w zakres rewalidacji osób głęboko niepełnosprawnych, będące kontynuacją zajęć prowadzonych wcześniej w OREW, a więc zajęcia z wykorzystaniem następujących metod:
- elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Scherborne,
- metoda Knillów,
- metoda Dobrego Startu,
- stymulacja polisensoryczna,
- metoda praktycznego działania,
- metoda zabawy, gry dydaktyczne,
- ćwiczenia relaksacyjne,
- metody ekspresji twórczej,
- a także elementy innych metod.

Ponadto w ramach zajęć prowadzonych na ŚRR odbywa się rehabilitacja społeczna, dzięki której rozwijane są takie kompetencje uczestników jak: funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu grupy, kształtowanie świadomości przynależności do środowiska rówieśniczego, zaspokojenie potrzeb szacunku i uznania, a więc szeroko pojęta socjalizacja.

Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 7:00-15:00

Dane adresowe:
tel. 32 43 43 678
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Nowa Szansa”
Celem Stowarzyszenia na Rzecz Integracji „Nowa Szansa” jest działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących. Stowarzyszenie prowadzi w szerokim zakresie działalność charytatywną na rzecz integracji i rehabilitacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, niepełnosprawnych, chorych), a także wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej. W ramach Stowarzyszenia na Rzecz Integracji „Nowa Szansa” działa:
- Klub „W świecie ciszy”, w którym prowadzi się działania na rzecz osób z dysfunkcją słuchu.
- Ośrodek Dziennego Pobytu i Terapii dla Osób Starszych. Ośrodek działa w formie domu pobytu dziennego. Przeznaczony jest dla osób starszych oraz tych, które cierpią na zaburzenia pamięci spowodowane m, in. przez zespoły otępienne (w tym chorobę Alzheimera) i stany poudarowe. Ośrodek otacza Seniorów wszechstronną troską i opieką, kładąc szczególny nacisk na zajęcia terapeutyczne, usprawniające pamięć i wpływające na utrzymanie kondycji psychicznej. Seniorzy mogą przebywać w Ośrodku od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.
W Ośrodku zapewnia się:
- dzienną 10-cio godzinną opiekę, pomoc przy zaspokojeniu codziennych potrzeb,
- terapię zajęciową - zajęcia usprawniające funkcjonowanie samoobsługowe, stabilizacji nastroju i wywoływania pozytywnych emocji,
- terapię funkcji poznawczych,
- terapię kognitywną (trening pamięci, orientacja w przestrzeni),
- terapię walidacyjną (pobudzanie prawidłowych zachowań społecznych, tożsamości podopiecznych, zmniejszenie poczucia lęku i niepokoju, poprawa samopoczucia),
- terapię środowiskową (stworzenie przyjaznego i bezpiecznego otoczenia podopiecznemu),
- terapię reminescencyjną (wywoływanie wspomnień),
- terapię zabawą i śmiechem,
-  zajęcia rehabilitacyjne – ogólnousprawniające,
- trzy posiłki dziennie,
- zorganizowanie czasu wolnego zgodnie z oczekiwaniami Seniorów,
- organizację szkoleń i warsztatów z zakresu opieki nad osobami starszymi.

Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 8:00-18:00

Dane adresowe:
ul. Rybnicka 17         
tel. 601 361 288
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klub abstynentów STER w Żorach
Celem Klubu Abstynentów „STER” jest działanie na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego uzależnienia osób od alkoholu, dążenie do trwałej abstynencji członków klubu stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu, udzielania informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia, samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej, propagowanie idei trzeźwości na terenie miasta, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych.     

Dane adresowe:
os. Sikorskiego 52/111
https://pl-pl.facebook.com/klubabstynenta.ster

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
Jego zadaniem jest zapewnienie wszechstronnego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej, czyli m.in.: stowarzyszeniom, fundacjom, klubom sportowym, ochotniczym strażom pożarnym, spółdzielniom socjalnym. ŻCOP udostępnia im zaplecze lokalowe i infrastrukturę biurową: organizacje mogą skorzystać z komputera, ksera, faksu, telefonu, sali konferencyjnej na spotkania czy realizację działań statutowych itp. Ponadto w ŻCOP prowadzone jest nieodpłatne wsparcie doradczo-szkoleniowe zarówno dla członów organizacji jak i osób fizycznych zainteresowanych działalnością podmiotów ekonomii społecznej.

Godziny otwarcia:
Pn. Śr. – 8:00 – 20:00;
Wt. Pt. – 8:00 – 18:00;
Czw. – 8:00 – 19:00;
Sb. – 8:00 – 13:00

Dane adresowe:
os. Sikorskiego 52     
tel. 32 435 51 11       
www.cop.zory.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Stowarzyszenie „ECCE HOMO” 
Aktywizacja seniorów - programy zwiększające uczestnictwo seniorów w życiu społecznym, - poradnictwo (prawne, administracyjne, społeczne) dla osób najuboższych, - inicjatywy na rzecz udzielania różnych form pomocy środowiskom najuboższym lub środowiskom dotkniętym klęskami lub katastrofami, integracja i aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz kultury i rozwoju duchowego.

Dane adresowe:
ul. Jodłowa 12           
tel. 602 248 717        
www.eccehomo-zory.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach
Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żorach jest skierowana do osób starszych wiekiem 50 +, ale młodych duchem i ma na celu stworzenie różnorodnych form zajęć – dla pełnej aktywizacji tych osób w środowisku.

Godziny otwarcia:
Pn.i Śr. – 10:00 – 12:00;
Wt. – 13:40 – 15:40;
Czw. – 14:00 – 16:00;
Pt. – 10:30 – 12:30

Dane adresowe:
os. Sikorskiego 52 - Budynek ŻCOP           
tel. 513 536 354
www.utw.cop.zory.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie „Amazonki”
Stowarzyszenie wspiera kobiety dotknięte rakiem piersi i po mastektomii.

Dane adresowe:
os. Sikorskiego 52                 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Żorach
Obszary działań: ochrona zdrowia, usługi socjalne, pomoc społeczna
Odbiorcy działań: chorzy, niepełnosprawni dorośli, osoby starsze, kombatanci.

Dane adresowe:
ul. Dworcowa 7
tel. 32 43 41 592.

Stowarzyszenie Kulturalne Koła Gospodyń w Rowniu 
Obszary działań: kultura, sztuka, tradycja
Odbiorcy działań: kobiety

Dane adresowe:
ul. Rybnicka 249                              

Koło Gospodyń Wiejskich w Roju
Obszary działań: kultura, sztuka, tradycja, rozwój lokalny
Odbiorcy działań: społeczność lokalna

Dane adresowe:
ul. Wodzisławska 215

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II" w Żorach
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” prowadzi w Żorach placówkę hospicyjną, w której świadczona jest stacjonarna  i domowa opieka paliatywno-hospicyjna. W ramach tej opieki, zapewniona jest opieka medyczna i rehabilitacyjna oraz wsparcie psychologicznie dla cierpiących w chorobie i ich bliskich.     

Godziny otwarcia:
Pn. – Pt.   8.00 – 15.00

Dane adresowe:
ul. Promienna 4
tel. 32 43 50 466
www.hospicjumzory.plTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie „Pomoc i Nadzieja”
Usługi socjalne, pomoc społeczna

Dane adresowe:
ul. Poziomkowa 21                          

Stowarzyszenie Gadziokarnia       
Warsztaty, spotkania kulturalne      

Dane adresowe:
ul. Boguszowicka 53                       

Stowarzyszenie Przyjaciół Rogoźnej         
Warsztaty, spotkania kulturalne      

Dane adresowe:
os.Sikorskiego 52      
tel. 889 549 894 lub 511 648 344     
www.rogozna.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach          

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej poprzez udzielenie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. Osoby bezrobotne i niepełnosprawne zarejestrowane jako poszukujące pracy  mogą skorzystać z usług i instrumentów rynku pracy ułatwiających wejście na rynek pracy, m.in. staży, szkoleń, wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Pracodawcy mogą ubiegać się o środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, w tym również w celu przystosowania stanowiska pracy dla potrzeb osoby niepełnosprawnej.
Przy realizacji swoich zadań PUP Żory współpracuje z pracodawcami oraz instytucjami wspierającymi aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w tym niepełnosprawnych ze względu na choroby psychiczne.

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 7:00-15:00

Dane adresowe:
ul. Osińska 48   
tel. 32 434 20 14, 32 434 27 90, 32 434 20 04, 32 434 72 77
www.pup.zory.pl,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakład Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja”          

Celem Stowarzyszenia „Wspólna Pasja” założonego przez pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej jest wspomaganie działania Zakładu, zapewniając jego pracownikom dodatkowe możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności. Stowarzyszenie jest również organizatorem szkoleń dla pracowników instytucji miejskich, z których pomocy korzystają osoby niepełnosprawne (kurs języka migowego).      

Godziny pracy:
Pn.-Pt. 8:00-16:00

Dane adresowe:
ul. Bażancia 40  324358040         
http://wspolnapasja.org,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biuro Parlamentarne                   
Biuro Poselsko – Senatorskie PIS           

Bezpłatne porady prawne są udzielane po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod numerem: 602 833 976      

Godziny otwarcia:
Wt. 11:00-15:00       
Czw. 16:00-18:00         
Pt. 15:00-16:00

Dane adresowe:
ul. Moniuszki 19              
tel. 32 4446758, 518 616 619, 32 2260822, 604 443 808    
http://piszory.pl/biuro-parlamentarne/

Dzielnica Śródmieście         
Dane adresowe:
Dolne Przedmieście 1 (MOK w Żorach)      
tel. 32 43 45 949
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:
Każdy trzeci piątek miesiąca, w godzinach 18:00 - 19:00

Dzielnica Księcia Władysława
Dane adresowe:
Osiedle Księcia Władysława 7A/1A
tel. 881 519 358        
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:
Każdy wtorek miesiąca, w godzinach 17:00 - 18:00

Dzielnica Kleszczówka
Dane adresowe:
Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Fabryczna 10
Adres do korespondencji
ul. Mikołowska 25, 44-240 Żory
tel. 695 724 191 lub 667 995 985
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:
W każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godzinach 18:30-19:00

Dzielnica 700-lecia   
Dane adresowe:
os.700-lecia PU-17A 
tel. 32 43 44 006       
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 www.zorydzielnica700lecia.webon.pl
Spotkania umawiane na telefon

Dzielnica Zachód     
Dane adresowe:
Modelarnia MOSIR, osiedle 700-lecia obok Klubu ISKIERKA                           

Godziny otwarcia:
Każdy pierwszy wtorek tygodnia, godzina 17:00

Dzielnica Korfantego
Dane adresowe:
os. Korfantego PU - 11
tel. 883 444 681
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:
Każda ostatnia środa miesiąca, godzina 17:00

Dzielnica Osiny
Dane adresowe:
ul. Główna 98 (Budynek OSP)
tel. 696 417 913        
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:
- od maja do października - każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, o godzinie 19:00
- od listopada do grudnia - każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 18:00

Dzielnica Rój
Dane adresowe:
ul. Wodzisławska 215 (Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) oraz Pomieszczenie na os. Gwarków 22/6        
tel. 511 021 873        
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:
- czwarty czwartek miesiąca w budynku OSP, o godzinie 17:00
- drugi czwartek miesiąca os. Gwarków, o godzinie 17:00

Dzielnica Pawlikowskiego  
Dane adresowe:
os. Pawlikowskiego 19B - parter      
tel. 602 866 059        
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:
Każda pierwsza i trzecia środa miesiąca, w godzinach 18:00 - 19:00

Dzielnica Sikorskiego          
Dane adresowe: os. Sikorskiego Klub WISUS        
tel. 608 552 966

Godziny otwarcia:
Co drugi wtorek miesiąca, w godzinach 18:00 - 19:00

Dzielnica Powstańców Śląskich     
Dane adresowe:
os. Powstańców Śląskich 13C          
tel. 605 682 238        
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:
Każda pierwszy poniedziałek miesiąca, w godzinach 17:00 - 19:00

Dzielnica Rogoźna   
Dane adresowe:
ul. Wodzisławska 119, Hala widowiskowo-sportowa         
tel. 783 574 918        
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:
- Kazimierz Dajka Radny Rady Miasta Żory – każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 17:00 - 18:00
- Przewodniczący Zarządu – każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 18:00 - 19:00

Dzielnica Kleszczów
Dane adresowe:
ul. 11-listopada (MOK - Świetlica w Kleszczowie)
tel. 32 43 45 112
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:
Każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godzinach 18:00 - 19:00

Dzielnica Rowień-Folwarki
Dane adresowe:
ul. Rybnicka (Świetlica MOK)
tel. 669 332 764
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:
Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, godzina 18:00

Dzielnica Baranowice
Dane adresowe:
Budynek Ludowego Klubu Sportowego w Baranowicach,
tel. 604 153 861        
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:
Co drugi wtorek miesiąca, w godzinach 18:00 - 19:00

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Apostołów Filipa i Jakuba
Niedziela i święta: 6.00, 7.30, 9.00, 11.00, 15.00, 17.00, 20.30.
Msze w tygodniu: 7.00, 18.00. (w czw. 16.30)
Godziny urzędowania kancelarii parafialnej:
od poniedziałku do piątku (oprócz czwartku) od 15:00 do 17:30.
Biblioteka parafialna czynna;
we wtorki od 8:45 do 10:00 i piątki od 17:00 do 18:00.
Okazja do spowiedzi świętej:
- codziennie przed Mszą św.
- w sobotę od godz. 17.00 do 18.00

Dane adresowe:
ul. Garncarska 16      
tel. 32 434-29-55
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.filipjakub.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska
Dane adresowe:
ul. Osińska 4  
tel. 32 435 01 24

Parafia rzymsko-katolicka Miłosierdzia Bożego 
Msze Święte:
w niedziele: 7:00, 8:45, 10:00, 11:15, 12:30, 17:00
w tygodniu: 8:00, 18:00
Kancelaria Parafialna:
poniedziałek – nieczynna
wtorek –  15:30 - 17:00
środa –  15:30 - 17:00
czwartek –  15:30 - 17:00
piątek –  10:00 - 11:30
sobota – nieczynna
Biblioteka Parafialna:
wtorek –  16:00 - 17:30

Dane adresowe:
ul. Okrężna 1 
tel. 32 435 50 60       
www.zorymb.pl

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika          
Dane adresowe:
ul. Boryńska 45
tel. 32 434 42 25
www.stanislaw-zory.pl

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
Msze Święte :
w dni powszednie : 18.00
w niedziele i święta : 8.00, 10.30, 15.30.
w każdy czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu: 17.30 - 18.00,
w każdy piątek o 17.30 Różaniec do Matki Bożej Bolesnej,
w każdą  pierwszą sobotę miesiąca o 7.30  Godzinki  do Matki Bożej Niepokalanej,
każdego 13 dnia miesiąca o godz. 20.15 Nabożeństwo Fatimskie.
UWAGA ! W okresie wakacyjnym godziny nabożeństw mogą ulec zmianie. 
Odwiedziny chorych parafian z posługą sakramentalną odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca od godziny 900. Chorych można zgłaszać w kancelarii lub w zakrystii do czwartku wieczora.
Odpust parafialny obchodzimy w ostatnią niedzielę sierpnia.

Dane adresowe:
ul. Pszczyńska 50      
tel. 32 724 11 92       
www.kleszczow-parafia.pl

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Brata Alberta        
Msze święte:
poniedziałek: 08:00,18:00
wtorek: 08:00,18:00
środa: 08:00,18:00
czwartek: 08:00,18:00
piątek: 08:00,18:00
sobota: 08:00,18:00
niedziela: 07:00,9:00, 11:00,15:00"

Dane adresowe:
ul. Jodłowa 12           
tel. 32 435 90 27       
www.albert.zory.pl

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła   
Dane adresowe:
ul. Wodzisławska 138a
tel. 32 435 82 32

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Jadwigi Śląskiej
Dane adresowe:
ul. Strażacka 3           
tel. 32 435 50 99      

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
Dane adresowe:
ul. Wiśniowa 9          
tel. 32 434 48 18      

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Józefa Robotnika
Dane adresowe:
ul. Główna 99
tel. 32 434 17 55

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego         
Dane adresowe:
ul. Wodzisławska 207           
tel. 32 435 80 16      

Kościół Pentakostalny w Rzeczypospolitej Polskiej        
Dane adresowe:
os. Pawlikowskiego 7c/4
www.kosciolpentakostalnywrp.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewangeliczny Kościół Chrześcijański
Dane adresowe:
ul. Ogrodowa 18
www.ekch.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zielonoświątkowy Zbór ELIM
Nabożeństwa:
Niedziela 10:00
Czwartek 18:00
Dane adresowe:
ul. Rynek 23
www.kz.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kościół Nowoapostolski      
Dane adresowe:
ul. Pszczyńska 23a               

Zbór Wolnych Chrześcijan
Dane adresowe:
ul. Kłapczyka 41      

Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Dane adresowe:
ul. Głowna 35                       

Żorska Rada Seniorów
Dane adresowe:         
ul. Rynek 9   

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
Podstawowym zadaniem systemu orzecznictwa o niepełnosprawności jest ustalanie, na podstawie oceny ograniczenia zdolności do samodzielnego funkcjonowania w różnorodnych sferach życia związanych z aktywnością człowieka, prawa do korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym na podstawie przepisów prawa.

W ramach orzecznictwa o niepełnosprawności prowadzone są postępowania ustalające:
- niepełnosprawność osób w wieku do 16 roku życia;
- stopień niepełnosprawności w stosunku do osób, które ukończyły 16 rok życia;
- wskazania do korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z nich.

W ramach ustawowo realizowanych zadań Zespół orzeka m.in. w zakresie zaburzeń psychicznych:
- upośledzenia umysłowego, od upośledzenia umiarkowanego (kod 01-U);
- chorób psychicznych, w tym: zaburzeń psychotycznych, zaburzeń nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia, utrwalonych zaburzeń lękowych o znacznym stopniu nasilenia, zespołów otępiennych (kod 02-P);
- całościowych zaburzeń rozwojowych, powstałych przed 16 rokiem życia, z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz stereotypami zachowań, zainteresowań i aktywności o co najmniej umiarkowanym stopniu nasilenia (kod 12-C).

UWAGA!
Wnioski w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność można składać do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku za pośrednictwem Urzędu Miasta Żory. Wnioski są przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miasta Żory w Zespole Spraw Społecznych ul. Rynek 9.

Godziny otwarcia:
Pn.    8:00 - 14:00
Wt.   8:00 - 12:00
Śr.     8:00 - 14:00
Czw. 8:00 - 17:00
Pt.     8:00 - 14:00

Dane adresowe:
ul. Chrobrego 39, 44-200 Rybnik
tel. 32 42 37 202
www.pzon.rybnik.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach      
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach udziela bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy i bhp.
Porady telefoniczne: dni robocze od godz. 09:00 do godz.15:00
Osobiste, bezpośrednie porady prawne udzielane są:
poniedziałek w godz.: 10:00-18:00
wtorek – piątek w godz. 10:00 – 14:00

Dane adresowe:
ul. Owocowa 6-6a, 40-158 Katowice
tel. 32 604 12 08, 32 604 12 14, 32 604 12 15
Porady telefoniczne:
- 801 002 006 - dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych,
- 459-599-000 - dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych
www.katowice.pip.gov.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Urząd Miasta Żory
-
prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności poprzez wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych,- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
- składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
- współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
- ewentualne wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
- sprawy o wykroczenia na szkodę konsumentów, gdzie rzecznik jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
- przekazywanie na bieżąco delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej,
- wytaczanie powództw w sprawie uznania wzorców umów za niedozwolone,
- występowanie z zawiadomieniem do Prezesa UOKiK w sprawie podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję,
- występowanie z zawiadomieniem do Prezesa UOKiK w sprawie podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
- udzielanie innych form pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów.

Godziny otwarcia:
Pn.   13.00 - 17.00
Śr.    9.00 - 15.30
Czw. 8.00 - 12.00"

Dane adresowe:
Rynek 9, parter          
tel. 32 43 48 158      

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żorach
Udzielenie odpowiedzi na zapytanie dotyczące wątpliwości co do charakteru planowanego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, przyjęcie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę wraz z oświadczeniem kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązków kierownika budowy,  przyjęcie zawiadomienia o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta wraz z oświadczeniami tych osób, wydanie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę jeżeli brak jest przesłanek do legalizacji obiektu lub inwestor nie wywiązuje się w terminach z nakładanych na niego obowiązków, przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy, wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jeżeli właściwy organ nałożył taki obowiązek w wydanym pozwoleniu na budowę, lub stwierdził, że zgłoszony przez inwestora obiekt budowlany został wykonany z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu na budowę, lub jeżeli użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, kontrola książki obiektu, protokołów kontroli obiektu, ocen i ekspertyz dotyczących stanu technicznego obiektu, nakazanie rozbiórki użytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego, który nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia. Ponadto zadaniem Inspektoratu jest współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Godziny otwarcia:
Pn., Wt., Śr.  7:30 - 15:30
Czw. 7:30 - 17:30
Pt. 7:30 - 13:30

Przyjmowanie stron przez Powiatowego Inspektora:
Pn.: 13:00 - 15:00
Śr.: 8:00 - 11:00
Pt.: 11:00  - 13:00

Dane adresowe:
ul. Dworcowa 7         
tel. 32 43 51 740       
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik Praw Pacjenta
Sprawy dot. praw pacjenta
Telefoniczna Informacja czynna:
Pn. - Pt. w godz. 8.00 - 18.00
Przyjęcia interesantów w Biurze:
Pn. - od 9.00 do 18.00
Wt. - Pt. od 9.00 do 15.00

Dane adresowe:
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 - 190 - 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
Sekretariat: 22 532 82 50,
zapisy: 22 532-82-43 
www.rpp.gov.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..p">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..p

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku
Sprawy dot. ubezpieczeń społecznych
Godziny obsługi klientów w biurze:
pon.: 8.00-18.00
wt. - pt.: 8.00-15.00
Centrum Obsługi Telefonicznej - 22 560 16 00

Dane adresowe:
ul. Reymonta 2, 44-200 Rybnik,
www.zus.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konsultanci COT są dostępni pon. - pt. w godz. 7.00 - 18.00.

Rzecznik Finansowy           
Rzecznik Finansowy został powołany w celu wspierania klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Pomagamy w różny sposób: od poradnictwa, przez interwencje i postępowania polubowne, aż po wsparcie w trakcie postępowania sądowego.     

Dane adresowe:
Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa
tel. 22 333 73 26, 22 333 73 27        
www.rf.gov.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        

Polskie Radio Obywatelskie Przedstawiciel Europejskiej Federacji Radia Obywatelskiego
Bezpłatna Pomoc Prawna dla oszukanych seniorów
Dane adresowe:
ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź   
tel. 42 279 73 55       
www.plcb.org
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
         

 

 

Miejski Informator Społeczny

Szanowni Mieszkańcy!

W celu zwiększenia dostępu do informacji na temat pomocy społecznej w Żorach publikujemy bazę teleadresową miejskich instytucji, organizacji i stowarzyszeń w których znajdą Państwo wsparcie i pomoc.

 

 

Jacek Świerkocki - Główny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych; Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych; Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy

tel. 32 43 48 114; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

przyjęcia stron: wtorki w godz. 13:30 - 15:30.

 

Całodobowa i kompleksowa opieka nad osobami terminalnie chorymi na choroby nowotworowe.

Prezes - Dorota Domańska

ul. Promienna 4
44-240 Żory
tel/fax: 32 43 50 466
www.hospicjumzory.pl

Administracja: 660 744 328

Wolontariat: 660 745 844

Adresy e-mail:

Administracja/ogólny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wolontariat: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Księgowość: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia biura:

Od pn. do pt. od 8:00 do 15:00

 

Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie osobom starszym i niepełnosprawnym fizycznie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

 Dyrektor - Marzena Dziedzic

Przyjęcia stron: poniedziałek godz. 13:00 - 15:00

os. Powstańców Śląskich 20

44-240 Żory

Tel. 32 43 42 250, fax 32 43 42 250

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MOPS udziela wsparcia osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
-ubóstwa,
-sieroctwa,
-bezdomności,
-bezrobocia,
-niepełnosprawności,
-długotrwałej lub ciężkiej choroby,
-przemocy w rodzinie,
-bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
-alkoholizmu lub narkomanii,
-zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Dyrektor - Weronika Cębrzyna

Godziny otwarcia od pn. do pt. 7:30 do 15:30

ul. Księcia Przemysława 2 44-240 Żory

tel. 32 4342412, 32 4343713

www.szansana.website.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załatwianie spraw:

http://www.szansana.website.pl/index.php/zalatwianie-spraw 

Punkty terenowe MOPS:

http://www.szansana.website.pl/index.php/punkty-terenowe 

Placówki MOPS:

http://www.szansana.website.pl/index.php/placowki 

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych znajduje się w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej

ul. Boryńska 13  pokój nr 11.

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
44-240 Żory ul. Boryńska 13 
Tel. (32) 43 57 840, Tel. 691 329 299
Godziny urzędowania: od pn. do pt. 7:30-15:30


Całodobowy ośrodek, który przyjmuje potrzebujących pomocy bez skierowań, nieodpłatnie. Świadczy usługi w zakresie pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej. Prowadzi grupy wsparcia i hostel wraz z żywieniem.

ul. Boryńska 13

44-240 Żory

tel.: 32 435 78 40

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czynne: całodobowo


Stowarzyszenie prowadzi w szerokim zakresie działalność charytatywną na rzecz integracji i rehabilitacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, ubogich, wychodzących z uzależnienia, długotrwale bezrobotnych), wyrównywania szans dzieci i młodzieży, a także wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Jednostki podległe:

Klub dla osób niesłyszących „W Świecie Ciszy”

Dom Dziennego Pobytu Seniora.

Prezes - Grażyna Wieloch

ul.Rybnicka 17

44-240 Żory

tel. 601 361 288

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zastępczych i ubogich, a także udzielanie pomocy rodzinom tych dzieci w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Prezes - Joanna Kowalkowska

os.Sikorskiego 36a/3

44-240 Żory

tel. 660 741 927

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.partnerzy.zory.tv 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warun­ków prze­strzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspie­ranie ich rodzin.

Przewodnicząca Zarządu koła PSONI - Izabela Bester
ul. Piastów Górnośląskich 8
44-240 Żory
tel. 32 43 43 678
fax. 32 43 43 678
e-mail: 

Zarząd Koła - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biuro Obsługi Placówek - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa - www.psoni.zory.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej (w ramach PSONI)
Warsztaty Terapii Zajęciowej realizują zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju każdego uczestnika. Terapia prowadzona jest w 15 pracowniach: ogrodniczej, ceramicznej, gospodarstwa domowego, stolarskiej, tkaniny artystycznej, tkackiej, wyrobu świecy i witrażu, komputerowo-poligraficznej, biżuterii i florystyki, technik różnych, rękodzielniczej, techniczno-dekoratorskiej, ekspresji artystycznej, sztuki użytkowej oraz wikliny i papieroplastyki. 

Kierownik - Danuta Wilga
ul. Piastów Górnośląskich 6
44-240 Żory
tel. 32 43 41 666
fax. 32 43 43 678
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (w ramach PSONI)
Ośrodek przeznaczony dla osób w wieku od 3 do 25 lat, które wymagają kompleksowej pomocy rehabilitacyjno – edukacyjnej.

Dyrektor - Tomasz Tomiak
ul. Piastów Górnośląskich 8
44-240 Żory
tel. 32 47 52 048
fax. 32 43 43 678
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Wczesnej Interwencji (w ramach PSONI)
OWI opieką obejmuje dzieci z wszelkiego typu zaburzeniami rozwojowymi, m.in.: z uszkodzonym ośrodkowym i obwodowym układem nerwowym i ze sprzężeniami towarzyszącymi, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z epilepsją, wadami genetycznymi, chorobami metabolicznymi, z opóźnieniami psychoruchowymi, z wcześniactwem i z współtowarzyszącymi wadami wzroku i słuchu.

Kierownik - Jadwiga Wójcik- Goraus
ul. Piastów Górnośląskich 8
44-240 Żory
tel. 32 43 45 236
fax. 32 43 43 678
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz przedsiębiorców z terenu powiatu Żory.

Dyrektor - Irena Ficek
ul. Osińska 48 (os. Korfantego)
44-240 Żory
Godziny urzędowania - 7:00 - 15:00
Przyjmowanie stron -  7:30 - 14:30
Przerwy (wszystkie działy z wyłączeniem sekretariatu) - 11:00 - 11:15
tel: 32 4342014, 32 4342790, 32 4347277
www.pup.zory.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informator „ABC dla bezrobotnych i poszukujących pracy”: www.pup.zory.pl (zakładka „dla bezrobotnych i poszukujących pracy”)

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest organizowanie i niesienie pomocy dzieciom z ubogich rodzin, dzieciom chorym i specjalnej troski, a także samotnym matkom
i rodzinom wielodzietnym.

 Prezes - Katarzyna Tyrtania

ul. Dworcowa 7/5

44-240 Żory

tel. 500 529 682 lub 669 164 469

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www. zorskiedzieci.pl

Dyżury pełnione są we wtorki w godz. od 15:30 -17:00 i czwartki w godz. od 10:00 – 12:00

 

Zakład utworzony został z myślą o niepełnosprawnych mieszkańcach Żor, dla których stanowi szansę zdobycia zawodu i podjęcia pracy, a przez to normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Dyrektor - Jerzy Krótki

ul.Bażancia 40

44-240 Żory

tel.: 32 435 80 04, fax: 32 435 80 04

www.wspolnapasja.org

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do podstawowych zdań Zarządu Budynków Miejskich w Żorach należy: gospodarowanie lokalami mieszkalnymi, w tym socjalnymi oraz pomieszczeniami tymczasowymi, w zakresie realizacji zadań własnych Gminy, zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkałych na terenie Żor, w zakresie realizacji zadań własnych Gminy, a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach poprzez zapewnianie lokali socjalnych oraz lokali zamiennych.

Dyrektor - Joachim Gembalczyk

Zarząd Budynków Miejskich
al. Wojska Polskiego 4 A
44 - 240 Żory

Zarząd Budynków Miejskich jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

Przyjmowanie stron przez dyrektora ZBM we wtorki w godzinach 14:00 – 16:00

www.zbmzory.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 32 43 56 344
EPUAP: ZBMZory

Zapewnia wszechstronne wsparcie m.in.: stowarzyszeniom, fundacjom, klubom sportowym, ochotniczym strażom pożarnym, spółdzielniom socjalnym. ŻCOP udostępnia im zaplecze lokalowe i infrastrukturę biurową. Ponadto w ŻCOP prowadzona jest nieodpłatna pomoc doradczo-szkoleniowa zarówno dla organizacji, jak i osób fizycznych zainteresowanych działalnością podmiotów ekonomii społecznej.

Dyrektor - Jacek Arasim

os.Sikorskiego 52

44-240 Żory

tel./fax: 32 43 55 111

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.cop.zory.pl/

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00.

Działalność UTW w Żorach skierowana jest do osób starszych wiekiem 50+, ale młodych duchem i ma na celu stworzenie różnorodnych form zajęć dla pełnej aktywacji tych osób w społeczności lokalnej.

Prezes – Helena Karwot

Os. Sikorskiego 52 (Budynek ŻCOP) Żory;

tel. 513 536 354

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, pomocy dzieciom i młodzieży oraz upowszechniania kultury w różnych jej aspektach i formach organizując m. in. pomoc żywnościową oraz różnego rodzaju zajęcia, prelekcje i warsztaty.

Prezes - Janina Grabiec

ul. Jodłowa 12, 44-240 Żory;

tel. 602 248 717

e-mail: ecce.homo@onet.p

www.eccehomo-zory.pl

 

Nagroda Kulturalna Prezydenta Miasta Żory

Nagroda Prezydenta Miasta Żory za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawana jest dorocznie osobom, instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom działającym na terenie Żor na rzecz jego mieszkańców w czterech kategoriach:

1. „Twórczość artystyczna” – za szczególne osiągnięcia twórcze, oryginalny charakter osiągnięć, za dorobek artystyczny o istotnym znaczeniu ze szczególnym uwzględnieniem udziału w konkursach, festiwalach, przeglądach itp. lub za stworzenie szczególnego dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji.

2. „Upowszechnianie kultury” – za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie, także jako społeczny animator kultury lub grupa społecznych animatorów kultury, za wspieranie talentów z terenu Miasta Żory, a także zaangażowanie w edukację artystyczną i wkład w integrację lokalnej społeczności.

3. „Ochrona kultury” – za zaangażowanie w utrzymanie, rozwój i promocję dorobku kulturowego Miasta Żory lub stworzenie szczególnego projektu kulturalnego z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego Żor.

4. „Młodzi twórcy” - za wybitne osiągnięcia artystyczne, podejmowanie działań o wysokich walorach artystycznych dla osób, które nie ukończyły 35 roku życia. 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY 

 

Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Żory za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2015 roku:

1. „Twórczość artystyczna” - Lothar Dziwoki

2. „Upowszechnianie kultury” - Zofia Mańka - Błaszczyk

3. „Ochrona kultury” - Zofia Przeliorz

Prezydent Miasta Waldemar Socha wręczył także nagrodę honorową w kategorii ochrona kultury dla Zespołu Śpiewaczego „Rojanki”.

 

Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Żory za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2016 roku:

1. „Twórczość artystyczna” - Michał Rycerz

2. „Upowszechnianie kultury” - Jan Delowicz

3. „Ochrona kultury” - Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Osiny”

4. „Młodzi twórcy” - Joanna Szymala

 

Laureaci Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Żory w 2017 roku:

1. „Twórczość artystyczna” - Andrzej Marciniec

2. „Upowszechnianie kultury” - Aneta Antosiak

3. „Ochrona kultury” - Żorskie Centrum Regionalne

4. „Młodzi twórcy” - duet Wiktoria Wieczorek i Borys Zawierucha

 

Laureaci Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Żory w 2018 roku:

1. „Twórczość artystyczna” – Carrantuohill

2. „Upowszechnianie kultury” – Bogdan Rumiak

3. „Ochrona kultury” – Leonard Motyka

4. „Młodzi twórcy” – Dominika Kierpiec-Kontny

 

Budżet Obywatelski

 

Decydujemy razem! Startuje Żorski Budżet Obywatelski 2020

Na jakie inwestycje na terenie Żor warto przeznaczyć 1 750 000 złotych? O tym zadecydują mieszkańcy miasta, biorąc udział w Żorskim Budżecie Obywatelskim 2020!

W zupełnie nowej formule startuje Żorski Budżet Obywatelski 2020 (ŻBO). Mieszkańcy miasta będą mogli zgłaszać projekty ogólnomiejskie oraz dzielnicowe, a te z nich, które zyskają uznanie żorzan i zagłosuje na nie najwięcej osób zostaną zrealizowane w 2020 roku. Łącznie do dyspozycji mieszkańców będzie 1 750 000,00 zł, w tym 250 000,00 zł na projekty ogólnomiejskie oraz 1 500 000,00 zł na projekty dzielnicowe, czyli po 100 000 zł dla każdej z dzielnic.

Projekty do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 będzie można zgłaszać od 20 lipca do 2 sierpnia 2019 r. w następujący sposób:

-  formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub al. Wojska Polskiego 25, w godzinach urzędowania lub listownie na adres Urzędu; o dacie złożenia wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Urzędu;

- w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej platformy pn. „E-Żory”, dostępnej pod adresem zory-ekonsultacje.eboi.pl

- w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie wniosku - za pośrednictwem Mobilnego Urzędnika, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Urzędem Miasta Żory.

Wzór formularza do złożenia w formie papierowej jest dostępny poniżej. Formularz będzie można otrzymać także w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Żory, w godzinach pracy Urzędu Miasta. Do złożenie formularz w formie elektronicznej konieczne jest natomiast założenie konta na platformie www.zory.eboi.pl. Po zalogowaniu wystarczy kliknąć „Zgłoś inicjatywę”. Z pomocą tego samego konta będzie można wziąć udział w głosowaniu na projekty, które zostaną skierowane do realizacji. Szczegółowe instrukcje znajdują się w zakładce Składanie wniosków.

Każdy mieszkaniec może zgłosić jeden projekt dzielnicowy oraz jeden projekt ogólnomiejski. Co ważne, do zgłaszania w ramach ŻBO projektów dzielnicowych uprawnieni są tylko mieszkańcy dzielnicy, której dotyczy wniosek. Dla zgłoszenia projektu ogólnomiejskiego jest wymagana lista poparcia z podpisami co najmniej 10 mieszkańców Żor, zaś w przypadku projektu dzielnicowego taka lista nie jest konieczna.

Zgłaszając projekt należy opisać na czym będzie on polegał, gdzie miałby zostać zrealizowany oraz oszacować jego koszty. Do wniosku można także dodać mapy, szkice, zdjęcia lub inne załączniki, które pomogą w jak najlepszym przedstawieniu zgłaszanego pomysłu. W określeniu wartości projektu pomoże cennik miejski pn. „Zaprojektuj miasto”, z którym można zapoznać się poniżej oraz przy ul. Boryńskiej, gdzie zostanie wyklejony w formie muralu przy Komendzie Miejskiej Policji.

Wszystkie zgłoszone projekty zostaną poddane ocenie w zakresie spełniania wymogów formalnych, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz wykonalności technicznej. Po ocenie, dokonanej przez Zespół Weryfikujący, jej wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Żory www.zory.pl oraz na dedykowanej platformie pn. „E-Żory”. Od ocen negatywnych będzie można się odwołać. Wszystkie projekty, które zostaną ocenione pozytywnie wezmą udział w głosowaniu, które zaplanowano na wrzesień. O poszczególnych etapach będziemy informowali na miejskiej stronie internetowej www.zory.pl oraz na profilu facebookowym Miasto Żory.

Uchwała Rady Miasta - Żorski Budżet Obywatelski

Zarządzenie Prezydenta Miasta - Żorski Budżet Obywatelski

Cennik miejski „Zaprojektuj miasto”

ŻBO plakat

Wnioski w procedurze Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 należy składać w terminie 20 lipca - 2 sierpnia 2019 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy składać w następujący sposób:

 • w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub al. Wojska Polskiego 25, w godzinach urzędowania lub listownie na adres Urzędu; o dacie złożenia wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Urzędu. Wniosek można pobrać poniżej lub otrzymać w formie papierowej w w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Żory, w godzinach pracy Urzędu Miasta.
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej platformy pn. „E-Żory”, dostępnej pod adresem zory.eboi.pl.
 • w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie wniosku - za pośrednictwem Mobilnego Urzędnika, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Urzędem Miasta Żory.

Do wniosku na projekt ogólnomiejski musi zostać dołączona lista poparcia z podpisami co najmniej 10 mieszkańców Żor na formularzu, który można pobrać poniżej.

FORMA TRADYCYJNA

Zgłaszając projekt w formie tradycyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Żory należy pamiętać o wypełnieniu wszystkich pól formularza oraz podpisach na oświadczeniach.
Do zgłoszenia należy dodać: listę poparcia (tylko projekty ogólnomiejskie) oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgodę opiekuna prawnego. Wzory formularzy można pobrać poniżej.

FORMA ELEKTRONICZNA

Do złożenie projektu w formie elektronicznej konieczne jest najpierw założenie konta na platformie www.zory.eboi.pl, podając przy tym swoje dane osobowe. Założenie konta należy potwierdzić, klikając w link aktywacyjny, który otrzymamy mailowo.
Następnie logujemy się do portalu https://zory-ekonsultacje.eboi.pl.  Po zalogowaniu wystarczy kliknąć „Zgłoś inicjatywę” i wypełnić wszystkie wymagane pola  i przesłać zgłoszenie.
Do zgłoszenia należy dodać skany: listy poparcia (tylko projekty ogólnomiejskie) oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgody opiekuna prawnego. Wzory formularzy można pobrać poniżej.

Pobierz formularz zgłaszanie projektu (edytowalny)

Pobierz listę poparcia dla projektu ogólnomiejskiego (edytowalny)

Pobierz formularz zgłaszanie projektu (PDF)

Pobierz listę poparcia dla projektu ogólnomiejskiego (PDF)

Zgoda opiekuna prawnego (edytowalny)

Zgoda opiekuna prawnego (PDF)

 

 

Weryfikacja złożonych projektów będzie prowadzona w terminie 5 - 16 sierpnia 2019 r. Przeprowadzi ją Zespół Weryfikujący w składzie:
- Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
- Anna Ujma – Główny Specjalista, Pełnomocnik Prezydenta ds. Promocji, Kultury i Sportu,
- Bronisław Pruchnicki - Główny Specjalista, Pełnomocnik Prezydenta ds. Infrastruktury,
- Adrian Lubszczyk – Kierownik Biura Promocji, Kultury i Sportu,
- Anita Materzok – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji,
- Katarzyna Belka – Kierownik Referatu Inwestycji,
- Katarzyna Rynkiewicz – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury,
- Ewa Pańczyk – Miejski Konserwator Zabytków,
- Ireneusz Krzemiński – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych,
- Iwona Kapustka – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta,
- Artur Elantkowski – Radca Prawny,
- Piotr Kosztyła – Przewodniczący Rady Miasta,
- Piotr Huzarewicz - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miasta Żory,
- Arkadiusz Kuś - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Żory,
- Krzysztof Mentlik - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Żory,
- Kazimierz Dajka – Radny Rady Miasta Żory,
- Dawid Świerczek – Radny Rady Miasta Żory.

Ocena zgłoszonych projektów składa się z trzech etapów. Do kolejnego etapu kierowane są wyłącznie projekty, które przeszły pozytywną ocenę w etapie poprzednim:

Etap I – wymogi formalne

Projekt ogólnomiejski ujęty we wniosku musi dotyczyć zadania skierowanego do ogółu mieszkańców Żor, a jego szacunkowa wartość nie może przekroczyć kwoty, jaka ma być przeznaczona na realizację zadań ogólnomiejskich w danej edycji ŻBO.

Projekt dzielnicowy ujęty we wniosku musi zostać jednoznacznie przypisany do dzielnicy, na obszarze której będzie realizowany, a szacunkowa wartość jego wykonania nie może przekroczyć kwoty, jaka ma być przeznaczona na realizację zadań w tej dzielnicy w danej edycji ŻBO.

Projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowym muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością miasta Żory i pozostających w jego władaniu.

Etap II – zgodność wniosku z obowiązującymi przepisami prawa

Zgłoszone projekty muszą być możliwe do realizacji zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do merytorycznego zakresu projektu. Zweryfikowane zostanie, czy projekt nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi planami, programami, strategiami, które Miasto przyjęło oraz realizuje na podstawie i zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

Etap III – wykonalność techniczna projektu

Za wykonalne technicznie uznaje się projekty, których realizacja w założonym terminie jest możliwa, biorąc pod uwagę dostępność rzeczową i organizacyjną zasobów niezbędnych do wykonania zadania oraz możliwość przeprowadzenia niezbędnych procedur.

Na etapie oceny projektów wnioskodawca może zostać poproszony o złożenie wyjaśnień. W efekcie tych wyjaśnień dopuszcza się modyfikację oraz łączenie projektów tożsamych, w uzgodnieniu z wnioskodawcą. Modyfikacja nie może prowadzić do istotnej zmiany zakresu proponowanego przedsięwzięcia, w szczególności do podziału zadania na dwa lub więcej mniejszych zadań.

Ocena zgłoszonych projektów w odniesieniu do każdego wymogu dokonywana jest na zasadzie: ocena pozytywna (spełnia) lub ocena negatywna (nie spełnia). Do głosowania dopuszczone zostaną projekty, które uzyskały ocenę pozytywną we wszystkich etapach, w odniesieniu do wszystkich wymogów. Ocena negatywna musi zostać uzasadniona na piśmie.

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Weryfikującego

Wyniki oceny zgłoszonych projektów wraz z uzasadnieniami ewentualnych ocen negatywnych zostaną opublikowane poniżej, w terminie do 17 sierpnia 2019 r.

 


Każdy mieszkaniec Żor, w tym każdy wnioskodawca, może złożyć odwołanie od negatywnej oceny projektu w terminie 5 dni od daty opublikowania wyników oceny projektów, przy czym dla projektu dzielnicowego odwołanie może złożyć tylko mieszkaniec dzielnicy, której dotyczy projekt. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do Urzędu Miasta Żory.

Odwołanie wnosi się w jednej z następujących form:
- pisemnej przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na adres: Urząd Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
- pisemnej w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
- elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Odwołanie musi zawierać: nazwę projektu, którego dotyczy oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku oceny projektu. Odwołania od decyzji rozpatruje Prezydent Miasta Żory w terminie 10 dni od daty wpływu odwołania do siedziby Urzędu Miasta Żory.

 

 

 

 

 

Wykaz punktów konsultacyjnych, w których można oddać głos w procedurze Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Punkt

Adres

Godziny otwarcia

 

 

Urząd Miasta Żory

 

 

al. Wojska Polskiego 25

poniedziałek 7:30-17:00
wtorek-czwartek: 7:30-15:30
piątek 7:30-14:00

 

 

Urząd Miasta Żory

 

 

Rynek 9

poniedziałek 7:30-17:00
wtorek-czwartek: 7:30-15:30
piątek 7:30-14:00

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

 

os. Sikorskiego 52

poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Hala widowiskowo-sportowa MOSiR Żory

 

ul. Folwarecka 10

poniedziałek-niedziela

6:00-22:00

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna

 

 

os. Pawlikowskiego PU-13

poniedziałek 10:00-16:00

wtorek-piątek 8:00-19:00

sobota 8:00-13:00

 

 

MBP Filia nr 1

 

 

os. Księcia Władysława

poniedziałek 10:00-16:00

wtorek 8:00-16:00

środa-piątek 10:00-18:00

 

MBP Filia nr 2

(ZSP 5, Baranowice)

 

 

ul. Strażacka 6

poniedziałek 10:00-16:00

wtorek, środa 8:00-16:00
czwartek, piątek 10:00-18:00

 

MBP Filia nr 3

(ZSP 9, Rowień)

 

 

ul. Rybnicka 226

poniedziałek 10:00-15:00

wtorek, środa 9:00-16:00
czwartek, piątek 11:00-18:00

 

MBP Filia nr 4

(ZS 5, Rój)

 

 

ul. Wodzisławska 201

poniedziałek 10:00-16:00

wtorek, środa 8:00-16:00
czwartek, piątek 10:00-18:00

 

MBP Filia nr 5

(ZS 3, Sikorskiego)

 

 

os. Sikorskiego 52

poniedziałek 10:00-16:00

wtorek, środa 8:00-16:00
czwartek, piątek 10:00-18:00

 

MBP Filia nr 7

(SP 3, Śródmieście)

 

 

ul. ks. Klimka 7

poniedziałek 10:00-16:00

wtorek, środa 8:00-16:00
czwartek, piątek 10:00-18:00

 

 

Muzeum Miejskie w Żorach

 

 

ul. Muzealna 1/2

poniedziałek-środa oraz piątek 9:00-15:30

czwartek 9:00-19:30

niedziela 14:00-18:00

 

 

Dom Kultury w Żorach

 

 

ul. Dolne Przedmieście 1

poniedziałek-piątek

8:00-20:00

sobota 8:00-16:00

 

Klub Rebus

 

os. Ks. Władysława PU-1

poniedziałek-piątek

14:00-22:00

 

Klub Wisus

 

os. Sikorskiego PU - 15

poniedziałek-piątek

13:00-20:00

 

Świetlica MOK w Osinach

 

ul. Szkolna 55

poniedziałek-piątek

13:00-20:00

 

Świetlica MOK w Rowniu

 

ul. Rybnicka 249

poniedziałek-piątek

15:00-19:00

Świetlica MOK w Kleszczowie

 

ul. 11-go Listopada 8

poniedziałek-piątek

16:00-19:00

Świetlica MOK „Wyspa” w Roju

 

os. Gwarków 22

poniedziałek-czwartek

12:00-18:30

Szkoła Podstawowa nr 16 (biblioteka szkolna)

 

ul.  Osińska 50

poniedziałek 9:00-13:00

czwartek 10:00-14:00

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 (świetlica szkolna)

 

 

 

 

ul. Słoneczna 2

 

poniedziałek, piątek

7:00-8:00 oraz 14:00-15:00

wtorek-czwartek 7:00-8:00 oraz 14:00-16:00

 

 

Hala sportowa w Rogoźnej

 

 

ul. Wodzisławska 119

poniedziałek, środa 17:00-18:00 oraz czwartek 18:00-19:00

 

 

Rewitalizacja

Drugie posiedzenie Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Żory

Warsztaty, których celem było wspólne wypracowanie  koncepcji działań rewitalizacyjnych na terenie byłego ośrodka rekreacyjnego w Żorach-Roju, były główną częścią drugiego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Żory, które odbyło się 4 czerwca.

W celu przeprowadzenia efektywnych warsztatów, mających na celu wspólne wypracowanie projektów i działań społecznych możliwych do realizacji na terenie ośrodka rekreacyjnego w Żorach-Roju, Iwona Kapustka - naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta podzieliła członków komitetu oraz zaproszonych gości na 3 grupy. Każda z nich została poproszona o krótką pracę warsztatową i przedstawianie jej wyników reszcie zespołu.

W wyniku prac warsztatowych stworzono 3 koncepcje prowadzenia rewitalizacji  na terenie ośrodka rekreacyjnego:
- Nowa babcia nowy wnuk - integracja międzypokoleniowa, wspólna wymiana doświadczeń, ośrodek miejscem spotkań seniorów i dzieci. Wspólne zajęcia sportowe, kulturalne, rozwijanie pasji. Wprowadzenie elementów edukacji ekologicznej, np. stworzenie ogrodu dla owadów;
- Rewitalizacja przez sport - międzypokoleniowe zajęcia i zawody sportowe, rajdy rowerowe, aktywne spędzanie czasu na wolnym powietrzu, nauka pływania i nurkowania. Grupa zaproponowała również prowadzenie warsztatów kulinarnych;
- Stworzenie ogrodów społecznych - rewitalizacja oparta na edukacji ekologicznej i wspólnej pracy mieszkańców. Uatrakcyjnienie zajęć o aktywność fizyczną w wodzie.
Ze wszystkich tych pomysłów wyłania się jedna wspólna wizja całorocznej strefy rekreacji.

Prezentacja z posiedzenia

Protokół nr II/2019

Uchwała nr 2/2019

Uchwała nr 3/2019

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.zory.pl/dla-mieszka%C5%84ca.html#sigFreeIde5b2e28ff6

 

Powołano Komitet Rewitalizacji dla Miasta Żory

Identyfikowanie potrzeb i oczekiwań podmiotów z obszaru rewitalizacji, prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie rewitalizacji, zgłaszanie nowych propozycji projektów rewitalizacyjnych, wspieranie inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału partnerów w przygotowaniu i realizacji programu rewitalizacji, opiniowanie raportów z wdrażania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory do 2023 roku” czy też opiniowanie decyzji o ewentualnej aktualizacji programu – to główne zadania Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Żory, powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory.

W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzi 15 osób, w tym przedstawiciele mieszkańców obszarów rewitalizacji, a także reprezentanci podmiotów publicznych i prywatnych. Pierwsze spotkanie Komitetu odbyło się 14 maja w siedzibie Urzędu Miasta Żory. Podczas inauguracyjnego posiedzenia omówiono kwestie organizacyjne związane z funkcjonowaniem Komitetu oraz wybrano zastępcę przewodniczącego Komitetu. Wybrano nim jednogłośnie Katarzynę Cierniak z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., która wraz z Jackiem Świerkockim, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Społecznych i koordynatorem ds. rewitalizacji w Urzędzie Miasta Żory, tworzy Prezydium Komitetu.

Spotkanie było również okazją do dyskusji na temat bieżących spraw związanych z działaniami rewitalizacyjnymi. Członkom Komitetu przekazano także projekt Raportu monitoringowego z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji za 2017 i 2018 rok. Kolejne spotkanie Komitetu Rewitalizacji zaplanowano na 4 czerwca 2019 r.

Załączniki:
- Protokół
- Zarządzenie PM ws. składu Komitetu Rewitalizacji
- Prezentacje z posiedzenia - komitet
- Prezentacja z posiedzenia - monitoring LPR
- Uchwała ws. wyboru zastępcy

Fot. S-Design Architecture & Engineering

Dworzec kolejowy

 

Przyjęto Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żory do 2023 roku

Podczas ostatniej sesji Rada Miasta Żory podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory do 2023 roku. Jest to dokument strategiczny wyznaczający kierunki działań dla obszarów miasta charakteryzujących się szczególnymi problemami, przede wszystkim w sferze społecznej oraz równolegle koncentracją problemów przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych czy gospodarczych. Głównym celem programu jest pobudzanie i wykorzystywanie energii i pomysłowości mieszkańców Żor na rzecz rozwoju osobistego, wspólnot lokalnych i całego miasta.

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Żory do 2023 roku prowadzone były w oparciu o zasadę partycypacji społecznej. Obszary rewitalizacji, tj. „Śródmieście wraz z zachodnią częścią dzielnicy Kleszczówka” oraz „Osiedle Gwarków z terenami przyległymi”, zostały wyznaczone na podstawie przeprowadzonych analiz, badań społecznych oraz cyklu spotkań warsztatowych z liderami organizacji pozarządowych, przedstawicielami samorządu, lokalnych instytucji kultury, rynku pracy, pomocy społecznej i bezpieczeństwa publicznego.

Ponadto podczas spotkań zorganizowanych w obszarach rewitalizacji w ramach konsultacji społecznych dyskutowano m.in. na temat potrzeb społeczności w zakresie usług społecznych, problemów lokalnej przedsiębiorczości czy też jakości przestrzeni publicznej.

Program uzyskał pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i został wpisany do „Wykazu programów rewitalizacji województwa śląskiego”. Stwarza to możliwość współfinansowania projektów rewitalizacyjnych (realizowanych we wskazanych powyżej obszarach rewitalizacji) z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Ponadto dla projektu dokumentu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach uzgodnił brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Z treścią dokumentu i wykazu programów rewitalizacji można zapoznać się klikając poniższe odnośniki:

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żory do 2023 roku

Wykaz programów rewitalizacji województwa śląskiego 

 LPR

 

Wyniki konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory

Zakończyły się konsultacje społeczne związane z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory. Podczas konsultacji wpłynęła jedna wypełniona karta uwag do projektu oraz dwie wypełnione karty projektu. Zgłoszone przez mieszkańców uwagi zostały uwzględnione w projekcie LPR.

Konsultacje, których przedmiotem był projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory przeprowadzone były od 10 marca do 11 kwietnia, a jednostką odpowiedzialną za ich przeprowadzenie był: Zespół Strategii i Rozwoju Miasta. W ramach konsultacji społecznych 18 marca  zorganizowano spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami. Zorganizowano też dwa spotkania z mieszkańcami miasta, które odbyły się w 4-5 kwietnia br. w siedzibie Domu Kultury (ul. Dolne Przedmieście) oraz w świetlicy Wyspa w dzielnicy Rój.

W odpowiedzi na ogłoszenie Prezydenta Miasta, do Urzędu Miasta wpłynęła jedna wypełniona karta uwag do projektu oraz dwie wypełnione karty projektu. Zgłoszone przez mieszkańców uwagi zostały uwzględnione w projekcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory.

Ogłoszenie w sprawie wyników konsultacji  

 

Trwają konsultacje społeczne. Za nami spotkania z mieszkańcami

4 i 5 kwietnia odbyły się konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory. W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele Rad Dzielnic, Rady Miasta, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz zainteresowani mieszkańcy.

Pierwsze spotkanie z mieszkańcami Żor zostało zorganizowane 4 kwietnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, z kolei drugie spotkanie odbyło się 5 kwietnia w świetlicy „Wyspa” w dzielnicy Rój. Spotkania poprowadził Jacek Świerkocki, Doradca Prezydenta Miasta, który wraz z pracownikami Zespołu Strategii i Rozwoju Miasta przedstawił strukturę i główne założenia projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory. Szczególna uwaga została zwrócona na proces rewitalizacji w świetle Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Ustawy o Rewitalizacji, która weszła w życie pod koniec 2015 roku.

Ważnym punktem obu spotkań była dyskusja z mieszkańcami na temat kluczowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, planowanych do realizacji w wyznaczonych obszarach rewitalizacji. W efekcie zgłoszone zostały propozycje przedsięwzięć uzupełniających i najważniejsze potrzeby inwestycyjne na terenie osiedla Gwarków, a także w dzielnicach Śródmieście oraz Kleszczówka, w tym m.in.: zagospodarowanie terenów poprzemysłowych (pokopalnianych) czy zagospodarowanie ulicy Klimka.  

Przypominamy, że prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory prowadzone są w oparciu o zasadę partycypacji społecznej. W ramach prac nad Programem zorganizowano dotychczas spotkania konsultacyjne i warsztatowe, a także szereg badań społecznych.

Poniżej dostępna jest do pobrania prezentacja dotycząca projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, która została przedstawiona podczas spotkań w ramach konsultacji społecznych.

View the embedded image gallery online at:
http://www.zory.pl/dla-mieszka%C5%84ca.html#sigFreeIdbca617b4f6

 

Spotkanie z przedsiębiorcami w ramach konsultacji społecznych

W ramach konsultacji społecznych aktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory zaplanowano spotkania z przedsiębiorcami i mieszkańcami Miasta.

Pierwsze spotkanie, zorganizowane zostało 18 marca w Muzeum Miejskim w Żorach i dotyczyło możliwości włączenia lokalnych przedsiębiorców w proces rewitalizacji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych, Żorskiej Izby Gospodarczej, przedsiębiorcy prowadzący działalność w obszarach rewitalizacji, a także przedstawiciele Samorządu.

Spotkanie poprowadził dr Krzysztof Wrana, który wraz z zespołem ekspertów dokonał aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. W pierwszej części spotkania przedstawione zostały główne założenia Programu – wyznaczone obszary rewitalizacji, ich granice, a także planowane - kluczowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Szczególna uwaga została zwrócona na proces rewitalizacji w świetle Ustawy o Rewitalizacji, która weszła w życie pod koniec 2015 roku.

Kolejna część spotkania przeznaczona została na dyskusję z uczestnikami. Tematem przewodnim tej części były możliwości włączenia lokalnych przedsiębiorców w proces rewitalizacji. Moderator panelu dyskusyjnego – dr Krzysztof Wrana – nawiązując do przedstawionych wcześniej założeń podkreślił, że działania rewitalizacyjne powinny przede wszystkim cechować się kompleksowością, koncentracją i komplementarnością.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego zgodnie zwrócili uwagę na rangę żorskiej Starówki w kontekście całego procesu rewitalizacji. W prowadzonych rozmowach wskazywano na problemy Starego Miasta, które wpływają na wyznaczony obszar rewitalizacji, tj. „Śródmieście wraz z zachodnią częścią dzielnicy Kleszczówka”. Do najważniejszych z nich zaliczono: godziny otwarcia sklepów i punktów usługowych niedostosowane do potrzeb mieszkańców, brak zintegrowanych przedsięwzięć promocyjnych (informacje o promocjach w sklepach, wydarzenia kulturalne) czy brak rozwiniętych sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami.

Według uczestników spotkania w przyszłości Starówka powinna być „miejscem kultury i spotkań”, w którym dzięki realizacji „miękkich” projektów i przedsięwzięć ożywiona zostanie tkanka gospodarcza obszaru (różnorodność punktów gastronomicznych, usługi „na miarę”, usługi czasu wolnego) i warstwa społeczna (zaangażowanie mieszkańców w proces rewitalizacji – organizacja imprez, konkursów, warsztatów). W odpowiedzi moderator spotkania podkreślił, że projektami rewitalizacyjnymi, zawartymi projekcie dokumentu i obejmującymi powyższe, są m.in. „Starówka – miasto ab ovo” oraz „Inicjatywy na start”.

Uczestnicy spotkania podkreślili, że powodzenie procesu rewitalizacji w dużej mierze uzależnione jest od jakości współpracy pomiędzy interesariuszami – przedstawicielami samorządu, lokalnymi przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji kultury i rynku pracy oraz organizacjami społecznymi i pozarządowymi.

View the embedded image gallery online at:
http://www.zory.pl/dla-mieszka%C5%84ca.html#sigFreeId078c390ec4

 

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory

Prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory prowadzone są w oparciu o zasadę partycypacji społecznej. Obszary rewitalizacji zostały zidentyfikowane na podstawie przeprowadzonych analiz, badań społecznych oraz cyklu spotkań warsztatowych z liderami organizacji pozarządowych, przedstawicielami samorządu, lokalnych instytucji kultury, rynku pracy, pomocy społecznej i bezpieczeństwa publicznego. Podczas warsztatów dyskutowano m.in. na temat potrzeb lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych, rynku pracy, czy też odczuwalnych deficytów w przestrzeni publicznej.

Na tej podstawie wyznaczono następujące obszary rewitalizacji:
- Śródmieście wraz z zachodnią częścią dzielnicy Kleszczówka
- Osiedle Gwarków z terenami przyległymi (Dzielnica Rój)

W dniach 4-5 kwietnia odbędą się spotkania z mieszkańcami Miasta, na które szczególnie zapraszamy mieszkańców obszarów rewitalizacji. Pierwsze spotkanie zostanie zorganizowane w sali teatralnej Domu Kultury, natomiast drugie spotkanie odbędzie się w świetlicy „Wyspa” w dzielnicy Rój.

Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. planowane do realizacji projekty, które mają przyczynić się do rozwiązania problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych w zdiagnozowanych obszarach rewitalizacji.

Jednocześnie, zachęcamy przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich propozycji projektów, których realizacja przyczyni się do poprawy sytuacji we wspomnianych powyżej obszarach rewitalizacji. Zapraszamy również do zgłaszania uwag, co do treści projektu dokumentu. W tym celu stworzone zostały specjalne karty. Wypełnione karty można przynieść na zaplanowane spotkania, do Urzędu Miasta lub przesłać w wersji elektronicznej (.pdf) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory jest również dostępny w siedzibach Rad Dzielnic Rój, Kleszczówka oraz Śródmieście, a także w Urzędzie Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25, pokój 207.

Terminy spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami:
- 4 kwietnia 2016 r. godz. 17:00 (Sala teatralna Domu Kultury, ul. Dolne Przedmieście 1).
- 5 kwietnia 2016 r. godz. 17:00 (Świetlica „Wyspa” w dzielnicy Rój - os. Gwarków).

Konsultacje społeczne potrwają do 11 kwietnia 2016 r.

Dodatkowych informacji udziela Zespół Strategii i Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25, pokój 207, tel: 32 4348 234, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pobrania:
- Karta projektu
- Karta uwag do projektu LPR
- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żory – projekt

 

Spotkanie z przedsiębiorcami w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, w żorskim muzeum odbędzie się spotkanie, na które Urząd Miasta zaprasza lokalnych przedsiębiorców.

Spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami zaplanowano na piątek 18 marca 2016 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Muzeum Miejskiego w Żorach (ul. Muzealna 1/2). Poprowadzi je dr Krzysztof Wrana, który wraz z zespołem ekspertów dokonał aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Podczas spotkania omówione zostaną m.in. możliwości włączenia lokalnych przedsiębiorców w proces rewitalizacji oraz planowane do realizacji kluczowe projekty rewitalizacyjne.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o potwierdzenie udziału najpóźniej do 17 marca br. pracownikom Zespołu Strategii i Rozwoju Miasta, nr tel: 32 43 48 234, 32 43 48 255, 32 43 48 215 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Warsztaty z rewitalizacji

11 i 23 czerwca 2015 r. odbyły się warsztaty poświęcone przede wszystkim diagnozie największych problemów, które dotykają naszego miasta, a także wskazaniu obszarów wymagających działań rewitalizacyjnych pod kątem społecznym oraz infrastrukturalnym, gospodarczym czy środowiskowym.

W spotkaniu tym licznie uczestniczyli przedstawiciele Rady Miasta Żory, organizacji pozarządowych oraz pracownicy jednostek funkcjonujących na obszarze pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego czy rynku pracy.

Warsztaty poprowadził dr Krzysztof Wrana, który z zespołem ekspertów dokona aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory – jednego z najważniejszych dokumentów strategicznych wymaganego m.in. przy staraniu się o środki unijne i rządowe.

View the embedded image gallery online at:
http://www.zory.pl/dla-mieszka%C5%84ca.html#sigFreeIdf97e31bd54

 

Młodzież zaangażowana w rewitalizację

30 i 31 maja w trakcie Żorskiej Wiosny Młodości przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta zaangażowali się w przeprowadzenie ankietyzacji naszych mieszkańców.

8 młodych osób pytało w ankietach m.in. o to, jakie obszary są najbardziej problemowe w Żorach i cieszą się złą sławą wśród mieszkańców, a także jak oceniamy poziom bezpieczeństwa w naszych dzielnicach oraz jakie problemy zauważamy dookoła.

Do urny wrzucono kilkadziesiąt wypełnionych kwestionariuszy, które zostaną uwzględnione w tworzeniu diagnozy społecznej w ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory.

Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękujemy!

 

Które obszary w Żorach są najbardziej problemowe? – ankieta

Urząd Miasta Żory serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest diagnoza największych problemów naszego miasta, a także wskazanie obszarów wymagających działań rewitalizacyjnych (naprawczych) pod kątem społecznym oraz np. infrastrukturalnym, gospodarczym czy środowiskowym.

Pierwsze takie badanie przeprowadzone zostanie już 30 i 31 maja br. podczas obchodów Żorskiej Wiosny Młodości w godz. 15:00-18:00, a ankiety dostępne będą przy specjalnie przygotowanym i oznakowanym logo miasta stoisku, które obsługiwać będą przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta.

Kwestionariusz można pobrać także poniżej i przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć osobiście do punktu informacyjnego Urzędu Miasta na al. Wojska Polskiego 25 lub u. Rynek 9, gdzie ankiety będą też dostępne w wersji papierowej.

Zbieranie wypełnionych formularzy trwać będzie do 30 czerwca br.

Opinia mieszkańców dotycząca miasta i poszczególnych dzielnic jest dla nas niezmiernie cenna i posłuży aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory, który stanie się podstawą podejmowanych w przyszłości działań służących poprawie sytuacji obszarów zdegradowanym, jak i dedykowanych całej lokalnej społeczności.

ANKIETA

 

Drugie warsztaty

23 czerwca w godz. 9.00 do 13.00 również na dużej sali narad zorganizowano drugie już warsztaty, które tym razem poświęcone były pracy projektowej. Uczestnicy w oparciu o propozycje, które padły dwa tygodnie wcześniej, próbowali stworzyć możliwe do realizacji projekty, oszacować ich potencjał, grupy docelowe, zaangażowane podmioty czy zastanowić się nad koniecznymi do poniesienia kosztami.

W spotkaniu prowadzonym przez dr. Krzysztofa Wranę udział wzięły 24 osoby – przedstawiciele rady miasta, sektora NGO i żorskich instytucji publicznych.

View the embedded image gallery online at:
http://www.zory.pl/dla-mieszka%C5%84ca.html#sigFreeIdd26f528370

 

Pierwsze warsztaty

11 czerwca w godz. od 9.00 do 13.00 na dużej sali narad w budynku Urzędu Miasta Żory na al. Wojska Polskiego 25 odbyły się pierwsze warsztaty poświęcone delimitacji, czyli wskazaniu obszarów problemowych, oraz określenie wizji i projektów rewitalizacji.

Spotkanie poprowadził znany w regionie ekspert, dr Krzysztof Wrana.

Udział w pracach wzięły 42 osoby – żorscy radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji miejskich związanych z opieką społeczną czy rynkiem pracy.

View the embedded image gallery online at:
http://www.zory.pl/dla-mieszka%C5%84ca.html#sigFreeId32146678ec

 

 

Propozycje projektów do realizacji w ramach rewitalizacji obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym pojawią się po zakończeniu wszystkich warsztatów, spotkań z mieszkańcami i liderami.

Zachęcamy też do przesyłania własnych propozycji projektowych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

 

W tej zakładce prezentować będziemy materiały robocze oraz projekty lokalnego programu rewitalizacji.

Poniżej dostępna jest do pobrania prezentacja dotycząca projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, która została przedstawiona podczas spotkań w ramach konsultacji społecznych.

 

Wyniki konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory

Zakończyły się konsultacje społeczne związane z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory. Podczas konsultacji wpłynęła jedna wypełniona karta uwag do projektu oraz dwie wypełnione karty projektu. Zgłoszone przez mieszkańców uwagi zostały uwzględnione w projekcie LPR.

Konsultacje, których przedmiotem był projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory przeprowadzone były od 10 marca do 11 kwietnia, a jednostką odpowiedzialną za ich przeprowadzenie był: Zespół Strategii i Rozwoju Miasta. W ramach konsultacji społecznych 18 marca  zorganizowano spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami. Zorganizowano też dwa spotkania z mieszkańcami miasta, które odbyły się w 4-5 kwietnia br. w siedzibie Domu Kultury (ul. Dolne Przedmieście) oraz w świetlicy Wyspa w dzielnicy Rój.

W odpowiedzi na ogłoszenie Prezydenta Miasta, do Urzędu Miasta wpłynęła jedna wypełniona karta uwag do projektu oraz dwie wypełnione karty projektu. Zgłoszone przez mieszkańców uwagi zostały uwzględnione w projekcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory.

Ogłoszenie w sprawie wyników konsultacji  

 

Trwają konsultacje społeczne. Za nami spotkania z mieszkańcami

4 i 5 kwietnia odbyły się konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory. W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele Rad Dzielnic, Rady Miasta, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz zainteresowani mieszkańcy.

Pierwsze spotkanie z mieszkańcami Żor zostało zorganizowane 4 kwietnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, z kolei drugie spotkanie odbyło się 5 kwietnia w świetlicy „Wyspa” w dzielnicy Rój. Spotkania poprowadził Jacek Świerkocki, Doradca Prezydenta Miasta, który wraz z pracownikami Zespołu Strategii i Rozwoju Miasta przedstawił strukturę i główne założenia projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory. Szczególna uwaga została zwrócona na proces rewitalizacji w świetle Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Ustawy o Rewitalizacji, która weszła w życie pod koniec 2015 roku.

Ważnym punktem obu spotkań była dyskusja z mieszkańcami na temat kluczowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, planowanych do realizacji w wyznaczonych obszarach rewitalizacji. W efekcie zgłoszone zostały propozycje przedsięwzięć uzupełniających i najważniejsze potrzeby inwestycyjne na terenie osiedla Gwarków, a także w dzielnicach Śródmieście oraz Kleszczówka, w tym m.in.: zagospodarowanie terenów poprzemysłowych (pokopalnianych) czy zagospodarowanie ulicy Klimka.  

Przypominamy, że prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory prowadzone są w oparciu o zasadę partycypacji społecznej. W ramach prac nad Programem zorganizowano dotychczas spotkania konsultacyjne i warsztatowe, a także szereg badań społecznych.

Poniżej dostępna jest do pobrania prezentacja dotycząca projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, która została przedstawiona podczas spotkań w ramach konsultacji społecznych.

View the embedded image gallery online at:
http://www.zory.pl/dla-mieszka%C5%84ca.html#sigFreeIdbca617b4f6

 

Spotkanie z przedsiębiorcami w ramach konsultacji społecznych

W ramach konsultacji społecznych aktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory zaplanowano spotkania z przedsiębiorcami i mieszkańcami Miasta.

Pierwsze spotkanie, zorganizowane zostało 18 marca w Muzeum Miejskim w Żorach i dotyczyło możliwości włączenia lokalnych przedsiębiorców w proces rewitalizacji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych, Żorskiej Izby Gospodarczej, przedsiębiorcy prowadzący działalność w obszarach rewitalizacji, a także przedstawiciele Samorządu.

Spotkanie poprowadził dr Krzysztof Wrana, który wraz z zespołem ekspertów dokonał aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. W pierwszej części spotkania przedstawione zostały główne założenia Programu – wyznaczone obszary rewitalizacji, ich granice, a także planowane - kluczowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Szczególna uwaga została zwrócona na proces rewitalizacji w świetle Ustawy o Rewitalizacji, która weszła w życie pod koniec 2015 roku.

Kolejna część spotkania przeznaczona została na dyskusję z uczestnikami. Tematem przewodnim tej części były możliwości włączenia lokalnych przedsiębiorców w proces rewitalizacji. Moderator panelu dyskusyjnego – dr Krzysztof Wrana – nawiązując do przedstawionych wcześniej założeń podkreślił, że działania rewitalizacyjne powinny przede wszystkim cechować się kompleksowością, koncentracją i komplementarnością.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego zgodnie zwrócili uwagę na rangę żorskiej Starówki w kontekście całego procesu rewitalizacji. W prowadzonych rozmowach wskazywano na problemy Starego Miasta, które wpływają na wyznaczony obszar rewitalizacji, tj. „Śródmieście wraz z zachodnią częścią dzielnicy Kleszczówka”. Do najważniejszych z nich zaliczono: godziny otwarcia sklepów i punktów usługowych niedostosowane do potrzeb mieszkańców, brak zintegrowanych przedsięwzięć promocyjnych (informacje o promocjach w sklepach, wydarzenia kulturalne) czy brak rozwiniętych sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami.

Według uczestników spotkania w przyszłości Starówka powinna być „miejscem kultury i spotkań”, w którym dzięki realizacji „miękkich” projektów i przedsięwzięć ożywiona zostanie tkanka gospodarcza obszaru (różnorodność punktów gastronomicznych, usługi „na miarę”, usługi czasu wolnego) i warstwa społeczna (zaangażowanie mieszkańców w proces rewitalizacji – organizacja imprez, konkursów, warsztatów). W odpowiedzi moderator spotkania podkreślił, że projektami rewitalizacyjnymi, zawartymi projekcie dokumentu i obejmującymi powyższe, są m.in. „Starówka – miasto ab ovo” oraz „Inicjatywy na start”.

Uczestnicy spotkania podkreślili, że powodzenie procesu rewitalizacji w dużej mierze uzależnione jest od jakości współpracy pomiędzy interesariuszami – przedstawicielami samorządu, lokalnymi przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji kultury i rynku pracy oraz organizacjami społecznymi i pozarządowymi.

View the embedded image gallery online at:
http://www.zory.pl/dla-mieszka%C5%84ca.html#sigFreeId078c390ec4

 

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory

Prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory prowadzone są w oparciu o zasadę partycypacji społecznej. Obszary rewitalizacji zostały zidentyfikowane na podstawie przeprowadzonych analiz, badań społecznych oraz cyklu spotkań warsztatowych z liderami organizacji pozarządowych, przedstawicielami samorządu, lokalnych instytucji kultury, rynku pracy, pomocy społecznej i bezpieczeństwa publicznego. Podczas warsztatów dyskutowano m.in. na temat potrzeb lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych, rynku pracy, czy też odczuwalnych deficytów w przestrzeni publicznej.

Na tej podstawie wyznaczono następujące obszary rewitalizacji:
- Śródmieście wraz z zachodnią częścią dzielnicy Kleszczówka
- Osiedle Gwarków z terenami przyległymi (Dzielnica Rój)

W dniach 4-5 kwietnia odbędą się spotkania z mieszkańcami Miasta, na które szczególnie zapraszamy mieszkańców obszarów rewitalizacji. Pierwsze spotkanie zostanie zorganizowane w sali teatralnej Domu Kultury, natomiast drugie spotkanie odbędzie się w świetlicy „Wyspa” w dzielnicy Rój.

Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. planowane do realizacji projekty, które mają przyczynić się do rozwiązania problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych w zdiagnozowanych obszarach rewitalizacji.

Jednocześnie, zachęcamy przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich propozycji projektów, których realizacja przyczyni się do poprawy sytuacji we wspomnianych powyżej obszarach rewitalizacji. Zapraszamy również do zgłaszania uwag, co do treści projektu dokumentu. W tym celu stworzone zostały specjalne karty. Wypełnione karty można przynieść na zaplanowane spotkania, do Urzędu Miasta lub przesłać w wersji elektronicznej (.pdf) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory jest również dostępny w siedzibach Rad Dzielnic Rój, Kleszczówka oraz Śródmieście, a także w Urzędzie Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25, pokój 207.

Terminy spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami:
- 4 kwietnia 2016 r. godz. 17:00 (Sala teatralna Domu Kultury, ul. Dolne Przedmieście 1).
- 5 kwietnia 2016 r. godz. 17:00 (Świetlica „Wyspa” w dzielnicy Rój - os. Gwarków).

Konsultacje społeczne potrwają do 11 kwietnia 2016 r.

Dodatkowych informacji udziela Zespół Strategii i Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25, pokój 207, tel: 32 4348 234, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pobrania:
- Karta projektu
- Karta uwag do projektu LPR
- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żory – projekt

 

Spotkanie z przedsiębiorcami w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, w żorskim muzeum odbędzie się spotkanie, na które Urząd Miasta zaprasza lokalnych przedsiębiorców.

Spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami zaplanowano na piątek 18 marca 2016 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Muzeum Miejskiego w Żorach (ul. Muzealna 1/2). Poprowadzi je dr Krzysztof Wrana, który wraz z zespołem ekspertów dokonał aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Podczas spotkania omówione zostaną m.in. możliwości włączenia lokalnych przedsiębiorców w proces rewitalizacji oraz planowane do realizacji kluczowe projekty rewitalizacyjne.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o potwierdzenie udziału najpóźniej do 17 marca br. pracownikom Zespołu Strategii i Rozwoju Miasta, nr tel: 32 43 48 234, 32 43 48 255, 32 43 48 215 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Warsztaty z rewitalizacji

11 i 23 czerwca 2015 r. odbyły się warsztaty poświęcone przede wszystkim diagnozie największych problemów, które dotykają naszego miasta, a także wskazaniu obszarów wymagających działań rewitalizacyjnych pod kątem społecznym oraz infrastrukturalnym, gospodarczym czy środowiskowym.

W spotkaniu tym licznie uczestniczyli przedstawiciele Rady Miasta Żory, organizacji pozarządowych oraz pracownicy jednostek funkcjonujących na obszarze pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego czy rynku pracy.

Warsztaty poprowadził dr Krzysztof Wrana, który z zespołem ekspertów dokona aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory – jednego z najważniejszych dokumentów strategicznych wymaganego m.in. przy staraniu się o środki unijne i rządowe.

View the embedded image gallery online at:
http://www.zory.pl/dla-mieszka%C5%84ca.html#sigFreeIdf97e31bd54

 

Młodzież zaangażowana w rewitalizację

30 i 31 maja w trakcie Żorskiej Wiosny Młodości przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta zaangażowali się w przeprowadzenie ankietyzacji naszych mieszkańców.

8 młodych osób pytało w ankietach m.in. o to, jakie obszary są najbardziej problemowe w Żorach i cieszą się złą sławą wśród mieszkańców, a także jak oceniamy poziom bezpieczeństwa w naszych dzielnicach oraz jakie problemy zauważamy dookoła.

Do urny wrzucono kilkadziesiąt wypełnionych kwestionariuszy, które zostaną uwzględnione w tworzeniu diagnozy społecznej w ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory.

Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękujemy!

 

Które obszary w Żorach są najbardziej problemowe? – ankieta

Urząd Miasta Żory serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest diagnoza największych problemów naszego miasta, a także wskazanie obszarów wymagających działań rewitalizacyjnych (naprawczych) pod kątem społecznym oraz np. infrastrukturalnym, gospodarczym czy środowiskowym.

Pierwsze takie badanie przeprowadzone zostanie już 30 i 31 maja br. podczas obchodów Żorskiej Wiosny Młodości w godz. 15:00-18:00, a ankiety dostępne będą przy specjalnie przygotowanym i oznakowanym logo miasta stoisku, które obsługiwać będą przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta.

Kwestionariusz można pobrać także poniżej i przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć osobiście do punktu informacyjnego Urzędu Miasta na al. Wojska Polskiego 25 lub u. Rynek 9, gdzie ankiety będą też dostępne w wersji papierowej.

Zbieranie wypełnionych formularzy trwać będzie do 30 czerwca br.

Opinia mieszkańców dotycząca miasta i poszczególnych dzielnic jest dla nas niezmiernie cenna i posłuży aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory, który stanie się podstawą podejmowanych w przyszłości działań służących poprawie sytuacji obszarów zdegradowanym, jak i dedykowanych całej lokalnej społeczności.

ANKIETA

 

 

Rusza nowy program zniżek w Żorach. Tym razem oferta skierowana jest do weteranów działających poza granicami państwa.

Chcąc docenić weteranów mieszkających na terenie naszego miasta, Rada Miasta Żory przyjęła program „Weteran w Żorach”. Zgodnie z regulaminem z oferty mogą korzystać osoby, które nieprzerwanie przez minimum 60 dni brały udział w misji pokojowej lub stabilizacyjnej, w ramach kontyngentu policyjnego, Straży Granicznej, zadań ochronnych BOR oraz grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej. Warunkiem jest posiadanie aktualnej legitymacji weterana i zamieszkanie na terenie Żor.

Urząd Miasta zaprasza żorskie instytucje i przedsiębiorców do wzięcia udziału jako Punkty Partnerskie w Programie „Weteran w Żorach”. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Spraw Społecznych, Urząd Miasta Żory, tel. 43 48 134.

Lista punktów partnerskich programu Weteran w Żorach (aktualizacja 29.10.2018 r.)

Regulamin programu

Program weteran w Żorach

Phoenix Sariensis

Nagroda przyznawana jest dorocznie instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, firmom i osobom szczególnie zasłużonym dla miasta Żory lub wyróżniającym się w jego promocji w kraju bądź poza jego granicami, a także wspierającym, niekoniecznie finansowo, działania z zakresu edukacji i oświaty, sportu, ekologii, kultury i sztuki, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Otrzymanie statuetki „Feniksa” jest dowodem prestiżu, jakim laureat cieszy się w mieście za swoją działalność. Nagrody przyznaje Kapituła Nagrody PHOENIX SARIENSIS, której przewodniczącym jest Prezydent Miasta Żory. Formułę nagrody zmodyfikowano w 2018 roku, by jeszcze bardziej podkreślić jej rangę.

WIĘCEJ

 Dobroczyńca Roku

Nagroda Miejska „DOBROCZYŃCA ROKU” przyznawana była dorocznie osobom, instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom i firmom organizującym, a także wspierającym, niekoniecznie finansowo, działania z zakresu edukacji i oświaty, sportu, ekologii, kultury i sztuki, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Nagroda przyznana została po raz ostatni za 2016 rok. Następnie nagrody Phoenix Sariensis i Dobroczyńca Roku połączono w jedną nagrodę! 

WIĘCEJ

Nagroda Kulturalna Prezydenta Miasta Żory

Nagroda Prezydenta Miasta Żory za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawana jest dorocznie osobom, instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom działającym na terenie Żor na rzecz jego mieszkańców w czterech kategoriach.

WIĘCEJ

Program Duża Rodzina

Program Duża Rodzina

Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych przez ułatwienie dostępu do kultury, rekreacji, sportu oraz innych usług.

W związku z podjęciem 30.10.2014 r. przez Radę Miasta Żory Uchwały Nr 545/LI/14 w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały 496/XLV/2010 Rady Miasta Żory z dnia 25.03.2010 r.  w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Żory programu „Duża rodzina” informujemy, iż wnioski o wydawanie kart „Duża rodzina” można składać w Zespole Spraw Społecznych.

Program adresowany jest do „rodzin wielodzietnych”. Poprzez „rodzinę wielodzietną” rozumie się rodzinę składającą się z rodziców lub opiekunów prawnych ( z jednego rodzica, opiekuna prawnego ), której członkowie są zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Żory oraz mającą na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

a) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

b) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

c) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ponadto poprzez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę zastępczą bez względu na ilość dzieci.

Potwierdzeniem faktu uczestnictwa w programie przez podmioty udzielające ulg będą informacje umieszczane w witrynach lub przy wejściach do obiektów w formie naklejki. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestnictwem w programie – poprzez udzielenie ulg na określonych przez nich warunkach, mogą przystąpić do programu na podstawie deklaracji złożonej w Zespole Spraw Społecznych.

 

INSTYTUCJE I FIRMY, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO WPROWADZONEGO NA TERENIE MIASTA ŻORY

PROGRAMU „DUŻA RODZINA”

(aktualizacja z dnia 30.04.2019 r.)

 

WYKAZ INSTYTUCJI I FIRM, KTÓRE SIĘ WŁĄCZYŁY DO PROGRAMU OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY DUŻA RODZINA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONACH

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

http://www.slaskiedlarodziny.pl/

Pobierz wniosek

 

Strefa mieszkańca

Dla Mieszkańca

Informacje ważne dla mieszkańców Żor z zakresu gospodarki odpadami, programu „Duża Rodzina”, ofert pracy, jak również konkursów.

Samorząd

Znajdziesz tu informacje na temat władz miasta, radnych, struktury i godzin otwarcia urzędu, a także niezbędne dane teleadresowe.

O Żorach

Tu dowiesz się więcej o historii miasta. Wiadomości z zakresu insygnium, lokalizacji i dzielnic przybliżą kolejne odsłony strony.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

Aktualności

Najnowsze informacje dla mieszkańców Żor z zakresu gospodarki odpadami.

OPŁATY

Znajdziesz tu informacje na temat opłat związanych z gospodarką odpadami w Żorach

DRUKI DO POBRANIA

Niezbędne dokumenty i druki do pobrania.

 

Harmonogramy

Harmonogramy odbioru odpadów.

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące gospodarki odpadami.

 

Jak segregować odpady

Informacje o zasadach segregowania odpadów w Żorach.

Akty prawne i informacje

Informacje na temat rozwiązań prawnych związanych z gospodarką odpadami.

Kontakt


Dane kontaktowe

 

Informacja odnośnie RODO
Szanowni Czytelnicy, Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO). W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 43 48 133 Stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu: zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron, ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych oraz poznanie Państwa preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów. Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Państwa przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom współpracującym- tj. podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne, inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a w przypadku zbierania danych dla celów dokonywania analiz i badań statystycznych do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane osobowe zbierane są w ramach korzystania z usług, ze stron internetowych oraz zapisywanych w plikach cookies. Zostałem/am zapoznany/a z pouczeniem dotyczącym z prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.