Nieruchomości w Żorach na sprzedaż! Idealne miejsce na budowę domu lub prowadzenie biznesu

Poszukujecie idealnego, przyjaznego miejsca  do budowy domu lub siedziby swojej firmy? Właśnie je znaleźliście! Gmina Miejska Żory ogłosiła przetargi na sprzedaż atrakcyjnych nieruchomości mieszkaniowych oraz inwestycyjnych.

W drodze nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż wystawione zostało prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Żorach przy ul. Folwareckiej – działki nr 2109/110 o powierzchni 0,2134 ha (obręb Żory, karta mapy 7, rejestr nr 4932, nr księgi wieczystej GL1X/00007080/3). Nieruchomość przeznaczona jest pod usługi sportu i rekreacji, jej właścicielem jest Skarb Państwa, a działka pozostaje w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Żory. Cena wywoławcza wynosi 163 000,00 zł

Na sprzedaż w drodze przetargu wystawione zostało także prawo własności nieruchomości położonych w Żorach przy ulicach: Podhalańskiej, Czapli i w rejonie ulicy Kleszczowskiej.  

Nieruchomość przy ul. Podhalańskiej składa się z działki nr 2441/126 o pow. 0,0074 ha (obręb Kleszczów,  karta mapy 2,  rejestr nr 1224, nr księgi wieczystej GL1X/00013029/3). Cena wywoławcza to 5 100,00 zł. Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem MN, oznaczającym zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W dziale III księgi wieczystej widnieje ograniczone prawo rzeczowe: bezpłatna służebność drogi o szerokości 8 metrów na działce nr  1944/118. Właściciel - Gmina Miejska Żory.

Nieruchomość przy ul. Czapli składa się z działki nr 2107/151 o pow. 0,0059 ha (obręb Folwarki, karta mapy 1, rejestr nr 602, nr księgi wieczystej GL1X/00023219/5). Cena wywoławcza 3 200,00 zł. Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem: C79 MN, oznaczającym zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Właściciel - Gmina Miejska Żory.

Nieruchomość w rejonie ul. Kleszczowskiej składa się z działek nr: 433/30 o pow. 0,0289 ha oraz

194/30  o pow. 0,0218 ha (obręb Kleszczów, karta mapy 3, rejestr nr 1053, nr księgi wieczystej GL1X/00007966/8). Cena wywoławcza 15 300,00 zł. Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem I2P, oznaczającym obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów służące prowadzeniu działalności gospodarczej z zakresu:
a) produkcji, przetwórstwa (w tym odzysku i unieszkodliwiania odpadów) lub montażu,
b) magazynowania i składowania, w tym bazy, place składowe, hurtownie,
c)  przeróbki kopalin,
d)  produkcji rolnej i obsługi rolnictwa,
e)  logistyki,
f)  rzemiosła produkcyjnego i usługowego,
g) handlu hurtowego lub  detalicznego,  w tym sprzedaży paliw wraz z towarzyszącymi obiektami usługowymi, administracyjnymi, biurowymi,  socjalnymi,  w których dopuszcza się wydzielenie mieszkań funkcyjnych;

Przetarg odbędzie się w 28 kwietnia br. o godz. 10:00 w sali nr 3 na parterze Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Warunkiem przystąpienia do powyższych przetargów jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777  w terminie do 25 kwietnia 2017  r.

Ogłoszony został także nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Żorach przy ulicy Miłej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Żory. Nieruchomość stanowi działka nr 1933/15 o pow. 0,4000 ha (obręb Żory, karta mapy 6, rejestr nr 4931, nr księgi wieczystej GL1X/00006761/4). Cena wywoławcza 572 000,00 zł.

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem C1 MW/U oznaczającym zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług    o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, z wyłączeniem usług obsługi komunikacji kołowej, w tym stacji paliw oraz stacji i warsztatów obsługi pojazdów, a także z wyłączeniem warsztatów kamieniarskich.

Przetarg na nieruchomość odbędzie się 16 maja br. roku o godz. 10:00 w sali nr 3 na parterze Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej nieruchomości w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777  w terminie  do 11 maja 2017 r.

Na sprzedaż w drodze przetargu zostały też wystawione Interesujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Żory, położone przy ul. Żniwnej i w rejonie Alei Zjednoczonej Europy.

Przy ul. Żniwnej na sprzedaż wystawione zostały następujące działki, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
- nr 2034/73, o pow.  0,0832 ha - cena wywoławcza 54 000,00 zł
- nr 2035/73, o pow.  0,0773 ha - cena wywoławcza 50 000,00 zł
- nr 2037/73, o pow.  0,1035 ha - cena wywoławcza 67 000,00 zł
Obręb Żory,  karta mapy 6,  rejestr nr 2255, nr księgi wieczystej GL1X/00006706/1.
W dziale III księgi wieczystej widnieją ograniczone prawa rzeczowe: służebności drogowe oraz służebności przesyłu ustanowione na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Kraków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory, spółka z o.o. Dla ww. nieruchomości została opracowana opinia geotechniczna, z której wynika, że na działkach nr 2034-2043/73 w podłożu zalegają grunty o konsystencji plastycznej, a zatem budynki zlokalizowane w rejonie występowania gruntów o takiej konsystencji wymagałyby posadowienia prawdopodobnie na płycie fundamentowej.

W rejonie Alei  Zjednoczonej Europy na sprzedaż wystawione zostały następujące działki:
- nr 4062/129, o pow. 0,1084ha - cena wywoławcza 169 000,00 zł
- nr 4063/129, o pow. 0,1845 ha – cena wywoławcza 286 000,00 zł
Obręb Żory, karta mapy 4, rejestr nr 4867, nr księgi wieczystej GL1X/00006777/9
Nieruchomości niezabudowane położone są w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem B75 U, oznaczającym zabudowę usługową oraz usługi obejmujące działalność z zakresu: handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji kołowej w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów, działalność  w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw z wyjątkiem domów przedpogrzebowych, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami”.

Przetarg na powyższe nieruchomości odbędzie się 24 kwietnia br.  o godz. 10:00 w sali nr 3 na parterze Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777  w terminie  do 20 kwietnia 2017  r.

Do wylicytowanej ceny każdej z nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT. Informacje  o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 410,  tel. 32 43 48246.

 

Przetargi