Informacja w sprawie wyboru uzupełniającego ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023

Prezes Sądu Okręgowego w  Gliwicach stosownie do art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju Sądów Powszechnych (Dz. U. z  2020 r. poz. 365 ze zm.) zwrócił się do Rady Miasta Żory z  wnioskiem z 27.04.2020 r. o  przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020 – 2023  i dokonanie wyboru 2 ławników do  Sądu Okręgowego w  Gliwicach.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór kandydatów na ławników do powyższego Sądu  i zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121 poz. 693), Rada Miasta  Żory dokona wyboru ławników na lata 2020–2023.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą zostać:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłaszanie  kandydatów

 1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miasta: prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Żory.
 2. Zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego należy dokonać na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 09.06.2011 r.
  w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.
 3. Formularz karty zgłoszenia oraz innych druków  w formie papierowej można  otrzymać w Biurze Rady Miasta lub Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żory, przy ul. Rynek 9, w godzinach pracy Urzędu. Dokumenty dostępne są także do pobrania poniżej.
 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dołącza się następujące dokumenty:

1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Powyższe dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem dokonania zgłoszenia.

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

6)    do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.
 1. Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy złożyć lub przesłać pocztą Radzie Miasta Żory w terminie do dnia 16.06.2020r.

W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19 wypełnione dokumenty wraz z  kompletem załączników należy złożyć  w zaklejonej kopercie z dopiskiem „WYBORY ŁAWNIKÓW/RADA MIASTA”  do tymczasowej skrzynki podawczej znajdującej się przy drzwiach wejściowych do Urzędu Miasta Żory, przy Rynku 9 lub ul. al. Wojska Polskiego 25,  w godzinach pracy Urzędu tj.

 • w poniedziałki od 7:30 do 17:00
 • od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
 • w piątki od 7:30 – 14:00.
 1. Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Miasta po 16. czerwca 2020 r., a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 2. Informacji w sprawie wyboru ławników udziela Biuro Rady Miasta Urzędu Miasta Żory, Rynek 9 - pok. 211,   32 43-48-119.

Opłaty

 • Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
 • Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 • Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Załączniki:

Najnowsze:

Weź udział w konsultacjach, dotyczących statutów dzielnic

Prezydent Miasta Żory informuje, że od 10 sierpnia do 9 września odbędą się w Żorach konsultacje z mieszkańcami wszystkich dzielnic miasta, w sprawie zmian statutów tychże dzielnic. 

Powszechny Spis Rolny – co należy wiedzieć?

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Dołącz do sportowej rywalizacji w szczytnym celu

Grupa Ogniki Nordic Walking Żory zaprasza do wzięcia udziału w indywidualnym biegu lub marszu nordic walking za pośrednictwem aplikacji Endomondo i wsparcia Beaty Olekszyk - Nowakowskiej w walce z chorobą – ciężkim nowotworem jelita.

Wracają obostrzenia związane z koronawirusem

Od soboty, 8 sierpnia w 19 powiatach na terenie Polski, gdzie występuje największy wzrost zakażeń koronawirusem wrócą niektóre obostrzenia. Na liście powiatów objętych obostrzeniami znalazły się Żory, który zostały oznaczone kolorem żółtym.

Żory City Art 2020

To będzie zupełnie nowe wydarzenie na kulturalnej mapie naszego miasta! Podczas dwudniowego festiwalu  Żory City Art 2020  będziemy mogli poznać twórczość młodych, utalentowanych artystów z naszego miasta i regionu.

Informacja odnośnie RODO
Szanowni Czytelnicy, Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO). W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 43 48 133 Stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu: zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron, ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych oraz poznanie Państwa preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów. Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Państwa przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom współpracującym- tj. podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne, inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a w przypadku zbierania danych dla celów dokonywania analiz i badań statystycznych do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane osobowe zbierane są w ramach korzystania z usług, ze stron internetowych oraz zapisywanych w plikach cookies. Zostałem/am zapoznany/a z pouczeniem dotyczącym z prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.