Informacja dotycząca programu STOP SMOG

W związku z planowanym przez Miasto przystąpieniem do rządowego programu STOP SMOG do mieszkańców domów jednorodzinnych na terenie Żor wraz z czerwcowym wydaniem Kuriera Żorskiego dostarczona została ankieta mająca na celu określenie liczby potencjalnych beneficjentów programu. Zainteresowanie programem okazało się w Żorach niewielkie, w związku z czym nie zostanie on na terenie naszej gminy zrealizowany.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 z późn. zm.), realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych musi objąć minimum 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się na obszarze gminy. W wyniku przeprowadzonej ankietyzacji do Urzędu Miasta nie wpłynęła dostateczna liczba ankiet, by spełnione zostało podstawowe kryterium niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych na terenie Gminy Miejskiej Żory. W związku z powyższym program STOP SMOG na terenie gminy nie zostanie zrealizowany.