Ważna informacja dla stowarzyszeń i fundacji podlegających nadzorowi Prezydenta Miasta Żory

Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi środków bezpieczeństwa finansowego, stowarzyszenia i fundacje podlegające nadzorowi Prezydenta Miasta Żory, mają obowiązek złożyć w Urzędzie Miasta Żory oświadczenia o przyjmowanych lub dokonywanych płatnościach w gotówce o wartości 10 000 euro lub wyższej. Szczegółowe informacje poniżej: 

W dniu 13 lipca 2018 r. w życie weszły przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”. Ustawa wprowadza nowy katalog „instytucji obowiązanych”, na których ciąży obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy, instytucjami obowiązanymi są m.in.:

  • stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,
  • fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Stosownie do art. 130 ustawy, stowarzyszenia i fundacje będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy, podlegają kontroli wykonywania ww. obowiązków. Kontrolę sprawuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej będący równocześnie koordynatorem kontroli oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych, ministrowie, wojewodowie, starostowie w ramach sprawowanego przez nich nadzoru lub kontroli nad stowarzyszeniem.

Zasady dotyczące powyższej kontroli uregulowane zostały w art. 130-146 ustawy.

W związku z powyższym stowarzyszenia i fundacje podlegające nadzorowi Prezydenta Miasta Żory, jako instytucje obowiązane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.), w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. mają obowiązek złożyć do Urzędu Miasta Żory oświadczenia dotyczące przyjmowania lub dokonywania w okresie od 01.01.2019 r. do dnia złożenia oświadczenia płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Informacji w powyższej sprawie udzielał będzie Pan Jakub Kozłowski - Inspektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Żory, tel. 32 43 48 135.