Miasto planuje zmianę stawek za odbiór odpadów. Sprawdź dlaczego jest to konieczne

W związku z planowaną od 1 lipca 2019 r. zmianą stawek opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych informujemy, że projekt uchwały Rady Miasta w tej sprawie, jak i jego uzasadnienie, opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żory.

Podstawą określenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami jest zapis art. 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), zwanej popularnie „ustawą śmieciową”, mówiący że  „Rada Gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, a także koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi”. Jednocześnie z art. 6r ust. 1aa wynika, że „Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.  Oznacza to, że podejmując uchwałę Rada Gminy zobowiązana jest do określenia takiej stawki opłat, aby suma wpłat pokrywała koszty funkcjonowania systemu, tj. że suma wpływów powinna być równa sumie wydatków.

W praktyce zbilansowanie wpływów i wydatków systemu w ramach jednego roku nie jest możliwe do osiągnięcia. Jeśli wpływy nie pokryją kosztów systemu w danym roku, to mogą one zostać tymczasowo pokryte z ogólnego budżetu gminy, ale w następnym okresie powinny być zrównoważone wpływami z opłat. Jeśli natomiast w danym roku suma wpływów będzie wyższa od wydatków, to gmina nie może tej nadwyżki przeznaczyć na inne cele (np. budowę dróg) i w następnych latach ta nadwyżka może być użyta wyłącznie na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dla pełnej informacji mieszkańców poniżej zamieszczamy plik, zawierający kalkulację stawki opłat, wynikającą z analizy i symulacji kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Żorach oraz analizy i symulacji wpływów z opłat wnoszonych przez mieszkańców. W załączonym pliku, w arkuszu „umowa 2017- 2021” przedstawione są koszty wynikające z umów zawartych w wyniku przeprowadzonego wcześniej przetargu nieograniczonego oraz koszty ponoszone w danych latach kalendarzowych. Te wartości przeniesione są automatycznie do arkusza „wydatki”, gdzie oprócz kosztów wynikających z ww. umów umieszczone są też inne składniki kosztów, zaksięgowanych w Urzędzie Miasta w roku 2017 i 2018. Na ich podstawie wyliczono prognozę sumarycznych kosztów, tj. plan na lata 2019, 2020 i 2021.

W arkuszu „mieszkańcy” zamieszczono ilość mieszkańców objętych systemem gospodarowania w latach 2015-2018, wynikającą ze złożonych deklaracji i określoną dodatkowo w wyniku przeprowadzonych przez UM postępowań administracyjnych (jeśli liczba osób podanych w deklaracji była mniejsza niż w rzeczywistości). Wszystkie potrzebne dane do wyliczenia stawki opłat z ww. arkuszy zostały automatycznie przeniesione do arkusza „wyliczenia”.

Z symulacji kosztów i wydatków w latach 2019 – 2023 w arkuszu „wydatki”, przy założeniu wysokości stawki obowiązującej obecnie (tj. bez zmian = 11 zł/mieszkańca) wynika, że jeśli ta stawka nie uległaby zmianie, to prognozowane wpływy z opłat na koniec 2019 roku będą mniejsze niż prognozowane wydatki o kwotę 969 277,07 zł. Niedobór na koniec 2020 r. wynosiłby już 2 764 285,45 zł i w następnych latach byłby coraz wyższy. W związku z tym, zgodnie z ustawowymi zapisami, Rada Miasta winna uchwalić taką stawkę, aby wydatki zostały pokryte poprzez odpowiednie podwyższenie stawki opłat.

Wykonując symulację na podstawie proponowanej stawki 15 zł/mieszkańca z założeniem jej wprowadzenia od 1 lipca 2019 r., na koniec roku prognozuje się uzyskanie nadwyżki bilansowej w kwocie 323 938,93 zł. Odpowiednio, narastająco na koniec roku 2020 prognozowane jest wypracowanie nadwyżki narastająco w wysokości 1 124 962,93 PLN, ale w następnych latach przewidywany wzrost kosztów spowoduje systematyczne zmniejszanie się nadwyżki i możliwe wystąpienie niedoboru wpływów już w 2022 roku. 

Prognozowany wzrost kosztów wynika ze wzrostu kosztów Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), tj., firm, do których dostarczane są odpady zebrane w gminach. Ten wzrost kosztów wynika z kolei m.in. z:
a) wzrostu kosztów, spowodowanych zmianami w ustawie o odpadach, dokonanymi w wyniku nowelizacji tej ustawy przez Sejm RP we wrześniu 2018 roku,
b) systematycznego wzrostu opłat za korzystanie ze środowiska (tj., m.in. za składowanie odpadów komunalnych przez RIPOKi), określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska,
c)  kosztów koniecznego, dodatkowego wysegregowywania odpadów do recyklingu z odpadów zmieszanych, wynikających z niedostatecznej selekcji odpadów u źródła tj. przez mieszkańców.

Uwaga! Zgodnie z zapisami tzw. „ustawy śmieciowej”, co roku rośnie obowiązkowy dla gmin próg procentowy odpadów wyselekcjonowywanych do recyklingu, poniżej którego gmina obciążona zostaje karą za nieosiągnięcie założonego poziomu. Zgodnie z założeniami „systemu śmieciowego” ewentualne kary mogą być pokrywane wyłącznie z wpływów z opłat naliczanych mieszkańcom.

Wartość proponowanej nowej stawki, tj. 15 zł/mieszkańca, została określona jako optymalna, poprzez dokonywanie różnych symulacji, tj. m.in. poprzez dokonywanie różnych zmian wartości w arkuszu „wyliczenia” w miejscach określonych w legendzie pod tabelami tego arkusza, a następnie poprzez automatyczną zmianę wyników „bilansu śmieciowego” w poszczególnych latach i ocenę wyników tych działań.

Zamieszczony poniżej plik został tak zbudowany, aby umożliwić mieszkańcom samodzielne wykonanie takich symulacji i ocenę ich wyników. W arkuszu „inne gminy-dla porównania” umieszczone zostały aktualne informacje, dotyczące m.in. wysokości stawek opłat w innych gminach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz informacje, dotyczące różnych usług oferowanych w ramach danych opłat. Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z tymi informacjami.

W przypadku, gdy Państwa ocena wyników na bazie dokonanej symulacji będzie odbiegała od przyjętej za optymalną kwoty 15 zł/mieszkańca, wnioski wraz z ich merytorycznym uzasadnieniem można przesyłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie do Zespołu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Żory, w terminie do 7 maja 2019 roku włącznie.

Wnioski mieszkańców zostaną następnie przedstawione Radnym Rady Miasta Żory, a w szczególności Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta wraz z wnioskami z przeprowadzonych wcześniej konsultacji w trybie Uchwały Rady Miasta z 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu dokonywania takich konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi.

Pobierz plik do kalkulacji opłat za gospodarowanie opadami

Gospodarka odpadami

Najnowsze:

Międzynarodowe śniadanie biznesowe dla firm produkcyjnych

Jesteś producentem? Prowadzisz usługi dla przemysłu? Masz warsztat ślusarski, tokarski, spawalniczy? A może chcesz zainwestować w startup? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco to koniecznie weź udział w międzynarodowym śniadaniu dla firm produkcyjnych! To doskonała okazja, by lepiej poznać swoich kontrahentów, podwykonawców i współpracowników.

Żorzanie pamiętają o ofiarach Marszu Śmierci

Uroczystym złożeniem kwiatów na zbiorowej mogile 23 więźniów zamordowanych w Żorach, podczas ewakuacji obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w styczniu 1945 roku, uczczono dziś (20 stycznia 2020 r.) w naszym mieście pamięć ofiar tzw. Marszu Śmierci.

Alarm smogowy. Informacja o jakości powietrza – 17.01.2020 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o jakości powietrza w województwie śląskim. Ze względu na bardzo złą jakość powietrza m.in. na terenie Żor i przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu ogłoszony został alarm smogowy III stopnia.

Dołącz do akcji „Polska Zobacz Więcej – weekend za pół ceny”

Specjalnie przygotowane oferty turystyczne w cenach obniżonych o 50%  - brzmi jak marzenie? Dzięki Ministerstwu Rozwoju oraz Polskiej Organizacji Turystycznej dwa razy do roku staje się ono rzeczywistością. Akcja „Polska Zobacz Więcej – weekend za pół ceny” to kampania skierowana zarówno do branży turystycznej, jak i turystów. Dzięki niej każdy Polak może odkrywać piękno naszego kraju w korzystnych cenach.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2020 r.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłych latach, na terenie miasta Żory działały będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców.

Informacja odnośnie RODO
Szanowni Czytelnicy, Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO). W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 43 48 133 Stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu: zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron, ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych oraz poznanie Państwa preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów. Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Państwa przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom współpracującym- tj. podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne, inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a w przypadku zbierania danych dla celów dokonywania analiz i badań statystycznych do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane osobowe zbierane są w ramach korzystania z usług, ze stron internetowych oraz zapisywanych w plikach cookies. Zostałem/am zapoznany/a z pouczeniem dotyczącym z prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.