Dofinansowania i kontrole – miasto podejmuje działania na rzecz czystego powietrza w Żorach

Działania na rzecz ograniczenia tzw. niskiej emisji i poprawy jakości powietrza w naszym mieście, to jedne z priorytetowych zadań Urzędu Miasta Żory. Najważniejszymi z nich są liczne akcje edukacyjne, dofinansowania do wymiany domowych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz kontrole, sprawdzające czy w piecach są spalane śmieci.

- W ostatnich tygodniach pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska, bezpośrednio zajmujący się sprawami czystości powietrza, mieli dużo pracy. Po wielu miesiącach starań, dopiero na początku października 2016 roku osiągnięto porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska (WFOŚ) i dzięki temu stworzono możliwość zrealizowania dotacji, w ramach gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) – mówi Bronisław Jacek Pruchnicki, Doradca Prezydenta Miasta Żory. - Dotacja ta miała dotyczyć mieszkańców, którzy byli zainteresowani wymianą swoich starych kotłów opalanych węglem, na nowe - węglowe lub gazowe oraz tych, którzy zdecydowali się na podłączenie do ciepłociągu, wybudowanego w okolicach żorskiej Starówki przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Żorach (PWiK). Chodzi o mieszkańców, którzy złożyli stosowne wnioski w 2015 i 2016 roku – dodaje Bronisław Jacek Pruchnicki.

Nowe kotły węglowe klasy 5 (a tylko zastosowanie takich kotłów węglowych i dowód zezłomowania starych umożliwiał uzyskanie dotacji) przez swoją konstrukcję uniemożliwiają spalanie innych paliw niż węgiel (groszek), a dodatkowa przez swoją wyższą sprawność dają taki sam efekt cieplny, przy mniejszym zużyciu węgla. Ponadto ich obsługa wymaga poświęcenia znacznie mniejszej ilości czasu, niż obsługa starych kotłów węglowych. Kotły gazowe lub przyłącza ciepłociągu, choć droższe w eksploatacji, zapewniają jeszcze większą wygodę obsługi, która jest mniej pracochłonna i zdecydowanie bardziej „czysta”. Co istotne,  efekt ekologiczny w postaci zdecydowanie mniejszej emisji spalin i pyłów, jest w tym przypadku jeszcze lepszy niż przy nowych kotłach węglowych.

- Aby mieszkańcy mogli uzyskać dotację z Urzędu Miasta w ramach PONE, w ciągu kilkunastu tygodni pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska musieli ponownie skontaktować się ze wszystkimi osobami, które złożyły wnioski - a było ich ponad sto- gdyż dofinansowanie należało rozliczyć z WFOŚ do końca 2016 roku. Wnioski trzeba było także ponownie  zweryfikować i upewnić się, że mieszkańcy będą w stanie szybko, w ciągu kilku tygodni, dokonać wymiany kotłów lub podłączyć się do ciepłociągu – mówi Bronisław Jacek Pruchnicki. Konieczne było też przygotowanie i podpisanie umów z wszystkimi zainteresowanymi osobami, zaktualizowanie złożonego wniosku do WFOŚ i podpisanie z nim umowy. Pracownicy Urzędu Miasta musieli też skontrolować posesje i spisać protokoły z dokonanych wymian oraz sporządzić sprawozdanie do WFOŚ. 

- W związku z tym, że WFOŚ  dopiero po ponad roku od złożenia wniosku przez Gminę Żory podjął decyzję o dofinansowaniu PONE niektórzy z wnioskodawców zdecydowali się wymienić kotły nie czekając na dofinansowanie. Dodatkowo spora grupa mieszkańców odłożyła wymianę na przyszły rok, z uwagi na krótki czas, w jakim należało wymienić źródło ciepła, a był to okres przedświąteczny – podkreśla Bronisław Jacek Pruchnicki. 

Priorytet zapewnienia dotacji mieszkańcom spowodował opóźnienie w realizacji innych, wcześniej zaplanowanych zadań Wydziału Inżynierii Środowiska którymi są m.in. kontrole tego, co spalane jest w piecach mieszkańców Żor. Pierwsza z wielu zaplanowanych na ten rok serii kontroli z odbyła się w środę 4 stycznia. Pracownicy Urzędu Miasta w asyście funkcjonariuszy policji udali się pod adresy z wcześniej sporządzonej listy. Lista została stworzona m.in. na podstawie obserwacji w terenie oraz informacji o podejrzeniu spalania odpadów, uzyskiwanych od mieszkańców miasta.

- Skontrolowano siedem posesji, z czego w jednym przypadku informacja o podejrzeniu spalania odpadów okazała się bezpodstawna, gdyż jak się okazało na  posesji istnieje tylko piec gazowy. Pobrano pięć próbek popiołów z pieców. Wystawiono tylko jeden mandat, ale jeśli z analizy pobranych próbek będzie wynikało, że spalane były inne materiały niż paliwa stałe, to zostaną wystawione kolejne mandaty. W stosunku do kilku skontrolowanych posesji będą podejmowane w najbliższych dniach jeszcze inne działania wyjaśniające. Czeka je też ponowna kontrola w najbliższym czasie i być może kolejne, tym razem wyższe, mandaty – mówi Bronisław Jacek Pruchnicki.

W kolejnych tygodniach kontrolowane będą następne posesje ze sporządzonej listy. Lista ma charakter otwarty, a zgłoszenia o podejrzenia spalania śmieci przyjmowane są osobiście w Wydziale Inżynierii Środowiska oraz mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a także telefonicznie pod nr: 32 43 48 280 lub 32 43 48 264.

- Dokonane kontrole nie mają charakteru jednorazowej akcji. Będą jednym z elementów systemowego działania na rzecz poprawy stanu powietrza w Żorach – zaznacza Bronisław Jacek Pruchnicki. Kontrole mogą być przeprowadzane nie tylko w godzinach pracy Urzędu Miasta. Warto podkreślić, że kontrole w stosunku do osób u których stwierdzone spalanie śmieci będą częste i każdorazowo w przypadku stwierdzenia uchybień będą stosowane coraz bardziej dolegliwe konsekwencje, wynikające ze stosownych przepisów prawa. Cześć z podstaw prawnych zostało zaprezentowanych poniżej.

Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 wraz z późniejszymi zmianami:
- Art. 33. 1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami, (…) w tym do prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz powstające w ich wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki odpadami.
- Art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów (…)
- Art. 191. Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Prawo ochrony środowiska
Art. 379. 1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.
3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Kodeks Karny
Art. 225. § 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Niska emisja
 

Najnowsze:

Zakręcona atrakcja na żorskim rynku! Karuzela zachwyca i… bije rekordy

Przyjechała do Żor prosto z Francji i już zawróciła w głowach mieszkańców! Karuzela „Żorzanka” to największa tego typu atrakcja w naszym kraju i z bez wątpienia jedna z najpiękniejszych karuzeli w Europie. W oryginalny sposób łączy zabawę z edukacja, bijąc przy tym rekordy popularności.

Pamiętamy o ofiarach Marszu Śmierci

Złożeniem kwiatów na zbiorowej mogile 23 więźniów zamordowanych w Żorach, podczas ewakuacji obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w styczniu 1945 roku, uczczono w naszym mieście pamięć ofiar tzw. Marszu Śmierci.

Wypełnij ankietę na temat e-usług

Gmina Miejska Żory zamierza aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Śląskie, działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, na realizację projektu pn. „E-Żory – zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory”.

Warsztaty projektowania 3D dla śląskiej młodzieży już wkrótce na raciborskim zamku

Ciekawą propozycję dla młodych ludzi z całego Śląska, którzy interesują się projektowaniem i myślą o studiowaniu w przyszłości architektury, lub już są studentami przygotował Zamek Piastowski w Raciborzu. We współpracy z firmą Modulor Architekci organizowane są tam specjalne warsztaty z projektowania 3D.

Wyniki konsultacji projektu „Odpowiedzialni za siebie nawzajem (…)”

Zakończyły się konsultacje społeczne, dotyczące  projektu pn. „Odpowiedzialni za siebie nawzajem - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez budowę mieszkań socjalnych i chronionych w Żorach.” Prezentujemy ich wyniki.